16 Mayıs 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29357

YÖNETMELİK

Yıldız Teknik Üniversitesinden:

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TARİHİ MİRASI KORUMA, UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/11/2005 tarihli ve 26007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Mirası Koruma, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8 – Merkez Müdürü, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü gerektiğinde Rektör tarafından görevden alınabilir. Merkez Müdürü görevde bulunmadığı zamanlarda merkez müdür yardımcısını vekil bırakır. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla sürmez. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda Merkez Müdürünün görevi sona erer. Merkez Müdürünün görevden alınması veya görev süresini doldurmadan görevden ayrılması durumunda, aynı usulle yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 – Merkez Müdürü, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde merkez müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Merkez müdür yardımcıları; Merkez Müdürü ile iş birliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütmek, Merkez Müdürünün vereceği görevleri yapmak ve Merkez Müdürünün olmadığı zamanlarda Merkez Müdürü adına Merkezi temsil etmekle görevlidirler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11 – Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Merkez müdür yardımcıları ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre seçilen dört öğretim elemanı ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.