16 Mayıs 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29357

YÖNETMELİK

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ

 MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/6/1990 tarihli ve 20545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “gelir bütçelerinin” ibaresi “brüt gelirlerinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bütçe” ibaresi “brüt” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Birlik Yönetim Kurulu, gelir kalemlerinin türüne göre Birlik payının hesaplanma biçimini ve ödemelerin usulünü yönerge ile belirleyebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Devlet Memurlarına” ibaresi “kamu görevlilerine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 62/A maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.