16 Mayıs 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29357

YÖNETMELİK

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden:

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ

REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/11/2007 tarihli ve 26707 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliğinin adında yer alan “Serbest Muhasebecilik,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Serbest Muhasebecilik,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (f), (g) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Kanun: 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nu,”

“f) Mesleki Faaliyet: Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir unvanı ile Kanun hükümleri uyarınca gerçekleştirilen faaliyetleri,”

“g) Meslek Mensubu: Kanuna göre ruhsat almış Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşaviri,”

“ı) Ruhsat: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatlarını,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 58 inci maddesi” ibaresi “6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 56 ncı maddesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “6762 sayılı” ibaresi “6102 sayılı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “44 üncü maddesinde” ibaresi “45 inci maddesinin beşinci fıkrasında” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Serbest muhasebecilik,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “serbest muhasebecilik,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 1 inci madde eklenmiştir.

“Serbest muhasebecilere ilişkin geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Serbest Muhasebeci unvanıyla görev yapan mevcut meslek mensupları bu Yönetmelikte yer alan hükümlere tabidirler.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/11/2007

26707