16 Mayıs 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29357

TEBLİĞ

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

2015 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ

UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE

DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 15/1/2015 tarihli ve 29237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2015 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Aday belirleme sınavına ilişkin başarı koşulları, sınavdan 100 puan üzerinden asgari 50 puan almak, sınavın alan esaslı yapılması durumunda ise her bir alan için sınavdan 100 puan üzerinden asgari 50 puan almak kaydıyla Birlik tarafından belirlenir ve sınava ilişkin ayrıntılı bilgilendirme Birliğin internet sitesinde yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Eğitim tamamlandıktan sonra yapılacak sınav, Birlik tarafından yapılabileceği gibi bu konuda yetkin diğer merkezi kurum ve kuruluşlara da yaptırılabilir. Sınava ilişkin başarı koşulları, sınavdan 100 puan üzerinden asgari 50 puan almak, sınavın alan esaslı yapılması durumunda ise her bir alan için sınavdan 100 puan üzerinden asgari 50 puan almak kaydıyla Birlik tarafından belirlenir ve sınava ilişkin ayrıntılı bilgilendirme Birliğin internet sitesinde duyurulur.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.