16 Mayıs 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29357

YÖNETMELİK

Yıldız Teknik Üniversitesinden:

YILDIZ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞME VE MİMARLIK BİLİMLERİ

UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/8/1989 tarihli ve 20248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldız Üniversitesi Yerleşme ve Mimarlık Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YERLEŞME VE MİMARLIK BİLİMLERİ UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1, 11 ve 16 ncı maddelerinde geçen “Yıldız Üniversitesi” ibareleri “Yıldız Teknik Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 – Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdür görevde bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısını vekil bırakır. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla sürmez. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda Müdürün görevi sona erer. Müdürün görevden alınması veya görev süresini doldurmadan görevden ayrılması durumunda, aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8 – Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları; Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütmek, Müdürün vereceği görevleri yapmak ve Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına Merkezi temsil etmekle görevlidirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 – Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre seçilen dört öğretim elemanı ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.