13 Mayıs 2015 Tarihli ve 29354 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/47)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/48)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/49)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/50)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/51)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 6/1/2015 Tarihli ve 2013/3924 Başvuru Numaralı Kararı

 

DANIŞTAY KARARLARI

—  Danıştay 10. Dairesine Ait Kararlar

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


13/5/2015 tarihli ve 29354 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Cumhurbaşkanlığına Vekâlet Etme İşlemi ile Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi yayımlanmıştır.