11 Mayıs 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29352

YÖNETMELİK

Giresun Üniversitesinden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/7/2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

b) Destek sınıfları: Hazırlık programında başarısız olan fakat Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenen koşulları sağlayan öğrencilerin devam ettiği en çok bir akademik yıl süreli ilave hazırlık eğitimi yapılan sınıfları,

c) Hazırlık sınıfları: Giresun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunca yürütülen zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil eğitim-öğretimi yapılan hazırlık sınıflarını,

ç) Rektör: Giresun Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Giresun Üniversitesi Senatosunu,

e) Tekrar öğrencileri: Her ne sebeple olursa olsun zorunlu hazırlık sınıfından başarısız olmuş öğrencileri,

f) Üniversite: Giresun Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Giresun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ğ) Yüksekokul: Giresun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

h) Yüksekokul Kurulu: Giresun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayan öğrenciler,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yeterlik sınavı; Yüksekokulca yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olmak üzere bir ya da iki aşamalı olarak yapılabilir. Bu sınav her yarıyıl başında yapılır. Sınava kabul edilme şartları Yüksekokul tarafından belirlenir ve ilan edilir. Yeterlik sınavında başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak gerekir.”

“e) Yıl sonu genel sınavı; devam zorunluluğunu yerine getirmiş ve genel başarı notu en az 60 olan öğrencilerin katıldığı sınavdır. Bu koşulları yerine getirmemiş olan öğrenciler hazırlık sınıfından başarısız olmuş kabul edilir. Yıl sonu genel sınavından 100 tam puan üzerinden 60 ve üstü puan alan öğrenciler hazırlık eğitim-öğretimini başarıyla tamamlamış kabul edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminde derslere %85 oranında devam zorunludur. Mazeretsiz devamsızlığı toplam ders saatinin %15’ini geçen öğrenciler, yıl sonu genel sınavına ve bütünleme sınavına giremezler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Zorunlu ve/veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı öğrencilerin, kayıt hakkı kazandığı ön lisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına devamı hakkında aşağıda belirtilen esaslar uygulanır;

a) Öğretim dili tamamen veya en az %30 yabancı dil olan birimlerin zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminden ilk yıl sonunda devam zorunluluğunu yerine getirdiği halde başarısız olan zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri ilave bir veya iki yarıyıl daha destek sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek, yarıyıl/yıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olduğu takdirde, girmeye hak kazandığı yabancı dille verilen ön lisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına devam edebilir. Destek sınıflarına kayıtlı öğrencilere; sınavlar, devam zorunluluğu ve başarı notu ile ilgili hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

b) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler. Bu durumdaki öğrencilerin ilişik kesme işlemleri, öğrencinin kayıtlı olduğu birim tarafından yürütülür ve karara bağlanır.

c) Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, programında kısmen veya tamamen yabancı dille okutulan seçmeli derslere yer verilen fakülte, enstitü veya yüksekokul öğrencileri, hazırlık sınıfında, ikinci yarıyıl sonunda veya isteğe bağlı olarak devam ettikleri takdirde üçüncü veya dördüncü yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamasalar bile, ön lisans, lisans veya lisansüstü programlara devam edebilirler. Ancak bu öğrenciler, kısmen veya tamamen yabancı dille okutulanların dışında, sadece Türkçe olarak verilen seçmeli dersleri alabilirler. Bu öğrencilerin mezuniyetlerinden önce yapılan yeterlik sınavından belirlenen notu alarak hazırlık sınıfını tamamlamaları gerekir. Aksi halde bu öğrenciler Üniversiteden mezun olamaz ve kendilerine diploma/mezuniyet belgesi verilmez.”

“(3) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminde birinci yıl sonunda devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin bir sonraki güz dönemi başında yapılacak yeterlik sınavından başarısız olmaları durumunda yeni kayıt olan öğrencilerle birlikte hazırlık eğitim-öğretimine katılmaları, devam zorunluluğunu yerine getirmeleri ve başarılı olmaları gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/7/2013

28698