11 Mayıs 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29352

YÖNETMELİK

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AKŞEMSEDDİN İSLAMİ İLİMLER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akşemseddin İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akşemseddin İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akşemseddin İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İslami ilimler üzerine araştırmalar yaparak İslami ilimler ile ilgili çalışmaları yürütmek.

b) Uluslararası hakemli akademik dergi, kitap ve benzeri Türkçe, Arapça, İngilizce ve diğer dillerde İslami ilimlere ilişkin yayınlar hazırlamak.

c) İslami ilimler alanında yazma eserlerin neşredilmesi, bilimsel çalışmaların yayınlanması, modern ve klasik kültüre ait kaynak eserlerin dilimize kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütmek.

ç) İslami ilimler alanında ihtisas kütüphanesi oluşturmak ve kurmak.

d) İslami ilimler konulu araştırmaları teşvik etmek, kültürlerarası etkileşime katkıda bulunmak.

e) İslami ilimler konusunda araştırma yapan öğrenci ve akademisyenlere bilimsel alanda destek olmak.

f) Üniversitedeki ilgili bölümlerle işbirliği yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İslami ilimler ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde sempozyumlar, paneller, seminer ve kurslar düzenlemek.

b) İslami ilimler ile ilgili farklı dillerde yayınlanan kitap, bilgi, belge, resim, belgesel dizi ve filmleri içeren bir kütüphane ve arşiv oluşturmak.

c) Merkezin amaçları çerçevesinde gazete, radyo, televizyon ve internet gibi kitle iletişim araçlarını etkin olarak kullanmak.

ç) Ülkemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde İslami ilimler araştırmaları yapan kuruluşlarla bağlantılar kurarak bilgi, tecrübe, bilim adamı ve öğrenci değişimi gerçekleştirmek.

d) İslami ilimler araştırmaları konusunda Türkçe, Arapça, İngilizce ve diğer dillerde yayın yapmak.

e) İslami ilimler alanındaki modern ve klasik kaynak eserlerin dilimize kazandırılması için plan ve projeler hazırlamak; alanla ilgili akademik dergi, kitap ve benzeri yayınlar yapmak, bu alandaki yazma eserlerin tahkiki üzerine çalışmalar yapmak.

f) Dili Türkçe olan akademik birikimi, diğer dillere kazandırmak ve bunun için ilgili birimleri Merkez bünyesinde oluşturmak.

g) İslam dinini kabul eden milletlerin ana dilleri olan Arapça, Farsça, Urduca, Malayca, Arnavutça, Boşnakça, Osmanlı Türkçesi ve benzeri diller ile İngilizce, Fransızca ve benzeri dillerin öğretilmesi çalışmalarını yürüterek bu çalışmalara gerekli desteği sağlamak.

ğ) Ulusal ve uluslararası işbirliğine dayalı İslami ilimler konulu araştırmaları teşvik etmek.

h) Dünya çapında dini ilimler konusunda çalışma yapan benzeri enstitü ve merkezlerle işbirliği yapmak.

ı) Dini disiplinler arası iletişimin sağlıklı bir zeminde yürütülmesi için düşünce platformları oluşturmak.

i) Üniversite bünyesinde farklı fakülteler ve bölümlere mensup öğretim üyelerinin Merkezin çalışma alanı dâhilinde yapacakları araştırmaların koordinasyonunu sağlamak.

j) Bilim insanları arasında aktif bir iletişim ağı oluşturmak.

k) Araştırma ve inceleme çalışmaları yapacak öğrenci, akademisyen ve profesyonel kişi ve kurumlara bilimsel destek vermek.

l) Kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlara Merkezin çalışma alanına giren konularda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri sağlamak.

m) Diğer bilim dalları ile iletişime ve etkileşime katkıda bulunmak.

n) Merkezin bünyesinde çeşitli alanlarda araştırma birimleri kurup, bu birimler aracılığıyla İlahiyat Fakültesi ve diğer birimlerin öncelikli bilimsel araştırma konularında araştırma, toplantı ve yayın gibi etkinlikleri koordine etmek.

o) İslami ilimler hakkında kamuoyunun bilinçlenmesini sağlamak ve onların katılımını artırmak amacıyla eğitim çalışmaları yapmak.

ö) Merkezin amaçlarına uygun sair çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Bunların Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; ilgili anabilim dallarında görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdüre vekâlet altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin idarî işlerini yürütmek.

ç) Merkezin amaçlarına uygun projeler üretmek ve bu projeler için yardım sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin resmî ve özel kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

f) Merkezi temsil etmek.

g) Merkezde istihdam edilecek ve görevlendirilecek personelin belirlenmesiyle ilgili çalışmalar yapmak ve bunları Rektörün onayına sunmak.

ğ) Merkezin amaçlarıyla ilgili konularda çalışmalarda bulunmak üzere görevlendirilecek danışman ve uzmanları Rektöre teklif etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve iki müdür yardımcısı ile Müdürün önereceği dört öğretim elemanı arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu, ayda bir defa toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun olarak çalışma düzenini tespit etmek.

b) Araştırma projeleri üretmek, araştırıcılar tarafından verilen proje tekliflerini değerlendirmek.

c) Merkezce yürütülen araştırmalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ait esasları ilgili mevzuat çerçevesinde tespit etmek.

ç) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak.

d) Bilimsel ve halka açık kurs, seminer, konferans, sempozyum gibi faaliyetler düzenleme konusunda Müdüre yetki vermek.

e) Merkezin araştırma konularında burs temin etmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.