11 Mayıs 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29352

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ

ODASI SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA,

TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/10/2005 tarihli ve 25981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Serbest İnşaat Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile ikinci fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesi ve (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İş yeri adi ortaklık ise, ortaklık hisselerinin tamamının SİM Belgeli İMO üyelerine ait olması; işyeri tüzel kişilik ise, hisselerinin en az yüzde elli biri (% 51) TMMOB’ne bağlı Odalara kayıtlı kişilere ait olması ve aşağıdaki koşullardan birinin sağlanması zorunludur;

1) Ortaklardan en az birinin % 20 (yüzde yirmi) hisse oranının altında olmamak üzere SİM Belgeli İMO üyesi olması,

2) Tüm ortakların hisselerinin %20 (yüzde yirmi) oranının altında olması durumunda, SİM Belgeli İMO üyesinin ortaklık payının en yüksek hisse sahibinden az olmaması.”

“a) İş yerindeki SİM’in durumunu gösteren belge;

1) İş yeri ortağı SİM’in hisse oranını gösterir belge,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “onayı” ibaresi “düzenlenmesi” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Serbest inşaat mühendisliği hizmetleri iş yeri tescil belgesinin yıllık düzenlenmesi”

“Serbest inşaat mühendisliği hizmetleri iş yeri tescil belgeleri her yılın 1 Aralık-31 Aralık tarihleri arasında, bir sonraki yıl geçerli olmak üzere bandrollü olarak, Oda Yönetim Kurulunca belirlenen tescil bedeli karşılığında düzenlenir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.