11 Mayıs 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29352

YÖNETMELİK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

POSTA SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/6/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Şirket paylarından en az yüzde onuna sahip gerçek kişi ortaklar ve tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili kişilerin 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar kapsamında taksirli suçlar hariç olmak üzere, maddi unsurları arasında nakil yer alan suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, kaçakçılık suçları, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, vergi kaçakçılığı suçlarından veya devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan veya bu suçlara iştirakten dolayı hüküm giymemiş olması.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Yetkilendirme başvuru sürecinde başvuru sahibi şirketin tüzel kişiliği ve şirket paylarından en az yüzde ellisine sahip gerçek kişi ortaklar veya tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili kişiler ve şirket hakkında aynı anda vergi incelemesi bulunduğu hususunun soruşturulması neticesinde tespit edilmesi durumunda yetkilendirme başvurusu reddedilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkraya uygun olarak yapılan başvurunun değerlendirilmesi neticesinde, ilgili mevzuatta ve 6 ncı maddedeki şartları karşıladığı tespit edilen şirkete, yetkilendirme ücretini tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Ek-1’de yer verilen Yetki Belgesi Ücret Çizelgesine uygun olarak Bakanlık Merkez Muhasebe Birimine yatırması ve söz konusu dekontun aslını veya banka onaylı suretini Kurum evrak kaydına sunması gerektiği bildirilir. Söz konusu süre içerisinde yetki belgesi ücretinin yatırıldığını gösterir dekontun aslının veya banka onaylı suretinin Kurum evrak kaydına sunulmaması halinde başvuru işlemden kaldırılır ve başvuru sahibi şirketin talebi halinde başvuru evrakı iade edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Hizmet sağlayıcısının 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları kaybetmesi veya söz konusu şartları sağlamadığının daha sonra tespit edilmesi halinde kendisine Kurum tarafından durumun niteliğine göre uygun bir süre verilerek gerekli şartların yerine getirilmesi gerektiği bildirilir. Söz konusu süre sonunda durumun düzeltilmemesi halinde Kurumun idari yaptırım ve sair düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla yetki belgesi iptal edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin başlığı “Kabulü yasak maddeler” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “ve gönderilmesi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/6/2014

29019

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2014

29222