11 Mayıs 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29352

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARI

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/8/2012 tarihli ve 28387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (a), (e), (i) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Alt görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,”

“e) Görevde yükselme sınavı: Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, 5 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılan diğer kadrolara atanacaklar için yapılan yazılı sınavı,”

“i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

j) Üst görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendindeki “teknik ressam.” ibaresi “teknik ressam ve zabıt kâtibi.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Uzman olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) Kadro açıklamasında yazılı niteliklere uygun olmak,

3) En az altı yıl kamu hizmeti olmak ve bu hizmetin üç yılını atamanın yapılacağı Kurumda geçirmiş olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

5) Engelli personelin uzman olarak atanabilmesi için en az dört yıl kamu hizmeti olmak ve bu hizmetin iki yılını atamanın yapılacağı Kurumda geçirmiş olmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölüm başlığı, “Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar” şeklinde, 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Kurum tarafından ihtiyaç duyulan söz konusu kadroların öncelikle boş olması halinde;

a) Bir sonraki atama yapılacak kadroların birimi, unvanı ve adedi ile başvuru şartları Kurum tarafından sınav tarihinden kırk beş gün önce Birlik ve Kurumlara duyurulur.

b) Yapılacak duyuru üzerine Karargâh, Birlik ve Kurum amirliklerince belirtilen şartları taşıyanların dilekçesi beş iş günü içerisinde alınır, nitelikler için aranan belgeler ilave edilir ve bir üst yazı ile birlikte duyurudan itibaren bir ay içinde Kurumun Personel Başkanlığına gönderilir. Aranan şartları taşıyanlar, TSK örün ağı ile Kurumun genel ağ (internet) sayfasından ilan edilir.

c) İlan edilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına her kurumun sadece kendi personeli başvurabilir.

ç) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

d) Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personelinin, görevde yükselme sınavına katılmaları mümkündür. Duyurudan önce izinde bulunanlar, en geç sınav tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9, 10 ve 11 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, her yıl yayımlanacak emirde belirtilen tarihte, sınav kurulunca 15 inci maddeye göre ilgili personele bilgi verilen ve belirlenen sınav konuları çerçevesinde, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı tarafından icra edilir. Yazılı sınav gerektiğinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki kadrolara atanacakların yazılı ve sözlü sınavda, diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir. Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Ayrıca sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmıştır.

(3) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve TSK örün ağı ile Kurumun genel ağ (internet) sayfasından ilan edilir. Aynı kadroya müracaat eden adaylar arasında başarı puanlarında eşitlik olması halinde, sırası ile süresi fazla, daha üst öğrenimi bitirmiş ve üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(5) Sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kâğıtları geçersiz sayılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Sözlü sınav

MADDE 12/A – (1) Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “eğitime tabi tutulmaksızın” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınav kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, Kurumun Personel Başkanlığı temsilcileriyle, atamaya yetkili amirce belirlenecek, ast birliklerde görev yapan personelin de dahil olabileceği diğer üyelerin katılımıyla toplam beş kişiden teşekkül eder. Kurul, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için görevde yükselme sınavından en az iki ay önce bilgilendirilir. Ayrıca aynı usulle yedek üyeler de seçilir.”

“(5) Sınav kurulunun sekretarya görevleri Kurumun personel başkanlığı devlet memuru ve iş/işçi münasebetleri ile ilgili Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Görevde yükselme suretiyle atanacaklar ve unvan değişikliğine tabi kadrolara atanacaklar için sınav tarihinden en az iki ay önce ilgili personele sınav konuları hakkında yazılı bilgi verilmesini sağlamak,”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sınav sonuçları başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar geçerlidir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Yapılan sınavlarda başarılı olan adayların atanmasında aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır.

a) Sınavda başarılı olan adaylar arasından başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre üç ay içinde duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

b) Personelin, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre belirlenmişse, yedekler arasından başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar;

1) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

2) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara başarı sırasıyla ataması yapılabilir.

c) Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

ç) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Engellilerin sınavı

MADDE 19 – (1) Gerekli koşulları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin görevde yükselme sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemler Kurum tarafından alınır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) bendinin birinci cümlesinde yer alan “eğitimine ve” ile ikinci cümlesinde yer alan “eğitimi ve” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar sınav yapılmaksızın alt görevlere atanabilirler.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/8/2012

28387