10 Mayıs 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29351

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/11)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Kapsam ve yasal dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) sonuçlarını içermektedir.

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 2 – (1) 20/12/2003 tarihli ve 25322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:2003/23) ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli destekli halkalı zincirler için 331 ABD Doları/Ton ve kaynaklı halkalı zincirler içinse 403 ABD Doları/Ton tutarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu önlem, gerçekleştirilen NGGS neticesinde 25/7/2009 tarihli ve 27299 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/25 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (2009/25 sayılı Tebliğ) ile hem destekli halkalı zincirler hem de kaynaklı halkalı zincirler için 1.069 ABD Doları/Ton olacak şekilde değiştirilerek 5 yıl daha uzatılmıştır.

(2) 22/1/2014 tarihli ve 28890 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin 2014/5 sayılı Tebliğ ile söz konusu ürüne ilişkin önlemin 25/7/2014 tarihinde sona ereceği, yerli üretim dalının mevzuatta öngörülen sürede yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabileceği duyurulmuştur.

(3) Dampinge karşı önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla yerli üretici Evren Zincir İmalat Mak. San. ve Tic. A.Ş. (Evren Zincir) firması tarafından yapılan ve Yapaş Zincir ve Döğme San. Tic. Ltd. Şti. ile Bumetsan Zincir Oto. Mak. Yed. Parça San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından desteklenen başvuru üzerine, 10/7/2014 tarihli ve 29056 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2014/20 sayılı Tebliğ ile başlatılan NGGS, T.C. Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Yerli üretim dalının (YÜD) temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvuru sahibi Evren Zincir firmasının Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık tarafından bilinen soruşturma konusu ülkedeki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkede yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen ÇHC’nin Ankara’daki Büyükelçiliği’ne soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır.

(4) Soruşturma konusu ürünün ithalatını gerçekleştirdiği tespit edilen ve kendisine soru formu gönderilmiş olan firmaların dokuz tanesinden cevap alınmıştır.

(5) Üretici/İhracatçı soru formuna ilişkin olarak ise hiçbir ihracatçı firmadan cevap alınmamıştır.

(6) Soruşturmaya ilişkin bilgi ve bulguların tamamlanması akabinde, soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai bildirim; 26/1/2015 tarihinde soruşturma konusu ülkenin Ankara Büyükelçiliği ile soruşturma sırasında görüş bildiren taraflara iletilmiştir.

(7) Nihai bildirim sonrasında kullanıcı/ithalatçı bir firma, küçük milimetreli zincirlerin yerli üretiminin bulunmadığını iddia etmiştir. Ancak aynı firmanın, ithalatçı soru formuna verdiği cevapta, bahse konu ürünü yerli üreticiden tedarik ettiği yönünde beyanda bulunduğu ve firmanın iki beyanının birbiriyle çeliştiği görülmüştür. Öte yandan, söz konusu nitelikteki zincirleri üretme kabiliyetini haiz yerli üreticilerin mevcut olduğu tespit edilmiştir.

(8) YÜD, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(9) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş olup, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlarına bu Tebliğin ilgili bölümlerinde değinilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturması

MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretici Evren Zincir İmalat Mak. San. ve Tic. A.Ş.’nin Kocaeli - Gebze’de bulunan üretim tesisi ile idari merkezinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

Gözden geçirme dönemi

MADDE 6 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2011–31/12/2013 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Önlem Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Önlem konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, 7315.81 gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında yer alan “destekli halkalı zincirler” ile 7315.82 GTP altında yer alan “kaynaklı halkalı zincirlerdir.”

(2) Önlem konusu ürün, demir veya çelikten imal edilebilmektedir. Destekli halkalı zincirlerde, baklaların birbirine girerek karışmasını önlemek amacıyla baklanın ortasında lokma adı verilen demir parça bulunmaktadır. Bu zincirler, genel olarak gemilerde kullanılmaktadır. Kaynaklı halkalı zincirler ise, ortasında yukarıda belirtilen parçanın olmadığı standart tipte zincirlerdir. Bu zincirler, madencilikte kullanılan konveyör zinciri, araçlarda kullanılan patinaj zinciri üretiminde, denizcilikte, vinçlerde, sapanlarda çok geniş kullanım alanına sahiptir.

(3) YÜD tarafından üretilen zincirler ile soruşturma konusu ülke menşeli zincirlerin benzer ürün olduğu tespiti önleme esas soruşturmada (esas soruşturma) yapılmıştır. Bu soruşturmada ise, YÜD tarafından üretilen zincirler ile soruşturma konusu ülkeden ithal edilen önleme konu zincirlerin işlevsel özellikleri, fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, kullanıcıların ürünü algılaması ve ürünlerin birbirini ikame edebilmeleri açısından benzer ürün olma durumlarını ortadan kaldıracak bir değişiklik olduğuna dair bir tespitte bulunulmamıştır. Bu nedenle, söz konusu ürünlerin benzer ürün olduğu tespiti geçerliliğini korumaktadır.

(4) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTP’ler ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonlarında ve/veya tanımlarında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelme İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.

(2) Soruşturma sırasında yeni damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturmada hesaplanmış olan damping marjları gösterge olarak dikkate alınmıştır.

Esas soruşturma ve son NGGS’de tespit edilen damping marjları

MADDE 9 – (1) Esas soruşturmada ve sonrasında tamamlanan NGGS’de tespit edilen damping marjları, önlemin uygulanmadığı ortamda ihracatçı firmaların davranışlarını ve yapabilmeleri muhtemel olan dampingi göstermesi açısından önem taşımaktadır.

(2) Buna göre, esas soruşturmada 7315.81 GTP’de yer alan destekli halkalı zincirler için hesaplanan damping marjı spesifik olarak 331 ABD Doları/Ton, nispi olarak CIF bedelin %48’i; 7315.82 GTP’de yer alan kaynaklı halkalı zincirler için ise spesifik olarak 403 ABD Doları/Ton, nispi olarak CIF bedelin %59’u düzeyinde belirlenmiştir.

(3) Öte yandan, soruşturma konusu ürüne yönelik 2009/25 sayılı Tebliğ ile tamamlanan son NGGS kapsamında, 2008 (Ocak-Haziran) dönemi için hesaplanan damping marjları, ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçıların Türkiye’ye ihracatlarında damping düzeyini daha da arttırdığını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda destekli halkalı zincirler için nispi olarak CIF bedelin %131’i; kaynaklı halkalı zincirler için nispi olarak CIF bedelin %78’i; tümü (ticaret ağırlıklı ortalama) için ise nispi olarak CIF bedelin %91’i düzeyinde damping marjları hesaplanmıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelme İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu dönemde, YÜD’deki zarar durumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. Bu çerçevede, ithalatın miktarı ve muhtemel gelişimi, fiyatlarının gelişimi, fiyat baskısı ve kırılması ile YÜD’nin ekonomik göstergeleri incelenmiştir. İthalat verileri incelenirken, 2011-2013 dönemi verileri dikkate alınmıştır.

(2) Önlem konusu ürünün genel ithalatı ve önleme konu ülkeden yapılan ithalatının incelenmesinde TÜİK verileri kullanılmıştır.

Ürünün Genel, İnceleme Konusu Ülkeden ve Üçüncü Ülkelerden İthalatı, İthalatın Payları ve Fiyatları

Genel ithalat

MADDE 11 – (1) TÜİK’den alınan veriler çerçevesinde, soruşturma konusu ürünün genel ithalatı ve ÇHC’den ithalatı incelenmiştir.

(2) 2011 yılında, Türkiye’nin halkalı zincir genel ithalatı, miktar bazında 2011 yılında 1.209.626 Kg, 2012 ve 2013’te ise sırasıyla, 990.902 Kg ve 848.715 Kg olarak gerçekleşmiştir. Değer bazında bakıldığında ise 2011 yılında 4.648.622 ABD Doları olan genel ithalatın değeri, 2012 yılında 4.122.908 ABD Doları ve 2013 yılında ise 4.397.601 ABD Doları olmuştur. Genel ithalatın birim fiyatlarına bakıldığında ise, 2011’de 3,84 ABD Doları/Kg, 2012’de 4,16 ABD Doları/Kg ve 2013’te ise 5,18 ABD Doları/Kg olduğu görülmüştür.

ÇHC’den ithalat

MADDE 12 – (1) ÇHC’den yapılan halkalı zincir ithalatı, 2011 yılında 430.153 Kg, 2012 yılında 259.429 Kg, 2013 yılında ise 103.911 Kg seviyesinde gerçekleşmiştir. Değer olarak bakıldığında ise söz konusu ülkeden 2011 yılında 1.097.241 ABD Doları, 2012 yılında 798.326 ABD Doları ve 2013 yılında ise 408.128 ABD Doları değerinde ithalat gerçekleşmiştir. Aynı dönem için ÇHC’den yapılan ithalatın birim fiyatları ise sırasıyla 2,55 ABD Doları/Kg, 3,08 ABD Doları/Kg, 3,93 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir. ÇHC’den yapılan ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise önlemin de etkisiyle miktar bazında 2011 yılında %35,6, 2012 yılında %26,2 ve 2013 yılında ise %12,2 olarak gerçekleşmiştir.

Diğer ülkelerden ithalat

MADDE 13 – (1) Önleme konu olmayan ülkelerden gerçekleştirilen ithalat 2011 yılında 779.473 Kg, 2012 yılında 731.473 Kg ve 2013 yılında 744.804 Kg’dır. Değer bazında ise söz konusu ithalat 2011, 2012 ve 2013 yılları için sırasıyla 3.551.381, 3.324.582 ve 3.989.473 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyatlarına bakıldığında ise 2011 yılında 4,56 ABD Doları/Kg, 2012 yılında 4,55 ABD Doları/Kg ve 2013 yılında 5,36 ABD Doları/Kg olduğu görülmüştür. ÇHC dışındaki ülkelerden yapılan ithalatın genel ithalat içindeki payı incelendiğinde ise, 2011 yılında miktar bazında %64,4 olan söz konusu pay, 2012 yılında 73,8’e ve 2013 yılında ise 87,8’e yükselmiştir.

Yurtiçi tüketim ve pazar payı

MADDE 14 – (1) Önlem konusu ithalatın nispi olarak gelişimini görebilmek için, söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle şikâyetçi ve destekçi firmaların yurt içi satış miktarı ile genel ithalat miktarı toplanarak ilgili yılda Türkiye benzer mal tüketimi elde edilmiştir.

(2) Önlem konusu ürünün Türkiye benzer mal tüketimi 2011 yılı 100 alındığında, 2012 yılında 95’e düşmüş, 2013 yılında ise 107’ye yükselmiştir. Pazar paylarına bakıldığında ise önlem konusu ülke ÇHC’nin toplam pazar payı gözden geçirme döneminde düşüş trendi içinde olmuştur. ÇHC’nin 2011 yılında 100 olarak kabul edilen pazar payı endeksi, 2012 yılında 63, 2013 yılında ise 23 olarak gerçekleşmiştir. YÜD’ün pazar payı endeksi ise yıllara göre dalgalı bir seyir izleyerek 2011, 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 100, 58 ve 88 şeklinde gerçekleşmiştir. ÇHC dışındaki ülkelerden yapılan ithalatın pazar payı endeksi ise 2011 yılında 100 iken 2012 yılında 99’a, 2013 yılında ise 89’a düşmüştür.

Fiyat kırılması ve baskısı

MADDE 15 – (1) Fiyat kırılması hesabında, ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatın CIF bedeline %2,7 oranında gümrük vergisi ile %5 oranında gümrükleme masrafı eklenerek soruşturma konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Dampinge karşı önlemin söz konusu olmadığı bir ortamda ÇHC menşeli ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatların hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan fiyata dampinge karşı önlem eklenmemiştir. Bu şekilde elde edilen fiyat YÜD’ün ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatları ile mukayese edilerek soruşturma konusu ülkenin ihraç fiyatının YÜD’ün ağırlıklı yurt içi satış fiyatlarını hangi oranda kırdığı tespit edilmiştir. Buna göre 2011, 2012 ve 2013 yılları için yapılan hesaplamalar sonucunda, 2011 yılı için pozitif; 2012 ve 2013 yılları için ise negatif fiyat kırılması oranları tespit edilmiştir.

(2) Fiyat baskısı ise YÜD’ün ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatlarının dampingli ithalat sebebiyle baskı altında bulunması ve fiyatlarını makul kâr elde edecek şekilde belirleyememesi durumunda, şikayete konu ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatı ile yerli üreticinin maliyetlerine makul bir kâr oranı ekleyerek bulunan olması gereken fiyatın karşılaştırılmasıdır. Buna göre 2011, 2012 ve 2013 yılları için yapılan hesaplamalar sonucunda 2011 ve 2012 yılları için pozitif; 2013 yılı için ise negatif fiyat baskısı oranları tespit edilmiştir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 16 – (1) ÇHC menşeli ithalatın YÜD üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, başvuru sahibi yerli üretici Evren Zincir İmalat Mak. San. ve Tic. A.Ş. firmasından elde edilen veriler esas alınmıştır. Miktar kilogram bazlı değerlendirilmiştir.

(2) Öte yandan, eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama ÜFE kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler esas alınmış ve veriler 2011 yılı verileri 100 birim olacak şekilde endekslenmiştir.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)

1) YÜD’ün soruşturma konusu zincirler için 2011 yılında 100 olan kilogram bazlı üretim miktar endeksi, 2012 yılında 101’e, 2013 yılındaysa 230’a çıkmıştır.

2) YÜD’ün üretim kapasitesi gözden geçirme dönemi boyunca sabit kalmıştır.

3) Söz konusu üründe, mutlak olarak çok düşük seviyelerde bulunan kapasite kullanım oranı endeksi, 2011 yılında 100 iken, 2012 yılında 101’e, 2013 yılında ise 230’a yükselmiştir.

b) Yurt içi satışlar

1) YÜD’ün 2011 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi 2012’de 56’ya düşmüş, 2013 yılında ise 94’e yükselmiştir.

c) Yurt içi Fiyatlar

1) YÜD’ün 2011 yılında 100 olan ağırlıklı yurt içi fiyatları, 2012 yılında 113’e yükselmiş, 2013 yılındaysa 85’e gerilemiştir.

ç) Yurt dışı satışlar

1) YÜD’ün, 2011 yılında 100 olan yurt dışı satış miktar endeksi, 2012 yılında 241’e, 2013 yılındaysa 280’e yükselmiştir.

d) Yurt dışı fiyatlar

1) YÜD’ün, 2011 yılında 100 olan yurt dışı satış birim fiyat endeksi 2012 yılında 70 ve 2013 yılında 71 olarak gerçekleşmiştir.

e) Pazar payı

1) YÜD’ün pazar payı endeksi 2011, 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 100, 58 ve 88 şeklinde gerçekleşmiştir.

f) Maliyetler

1) YÜD’ün 2011 yılında 100 olan ticari maliyet değer endeksi, 2012 yılında 92; 2013 yılındaysa 102 olarak gerçekleşmiştir.

g) Kârlılık

1) YÜD’ün 2011 yılında -100 olan yurt içi satışlardan ürün kârı endeksi, 2012 yılında  -86’ya, 2013 yılındaysa -72’ye yükselmiştir.

h) Stoklar

1) YÜD’ün 2011 yılında 100 olan kilogram bazında stok endeksi, 2012 yılında 77’ye düşmüş 2013 yılındaysa 408’e yükselmiştir. Değer bazında stok endeksiyse yine 2011 yılı 100 iken 2012’de 80, 2013’te ise 254 olmuştur.

2) Stok çevrim hızı endeksi ise 2011 yılı 100 kabul edildiğinde, 2012’de 104’e çıkmasına rağmen, 2013’te 27’ye gerilemiştir.

ı) İstihdam

1) YÜD’ün 2011 yılında 100 olan direkt işçi sayısı endeksi 2012 yılında 106’ya ve 2013 yılında ise 118’e yükselmiştir. 2011 yılı 100 olarak alınan idari personel endeksi de 2012 ve 2013 yıllarında 133 olarak gerçekleşmiştir.

i) Verimlilik

1) YÜD’ün 2011 yılında 100 olan verimlilik endeksi, 2012’de 95’e düşmüş, 2013’te ise 196’ya yükselmiştir.

j) Nakit Akışı

1) YÜD’ün 2011 yılında -100 olan nakit akış endeksi, 2012’de -268’e düşerken, 2013’te -176’ya çıkmıştır.

k) Büyüme

1) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin aktif büyüklüğü reel olarak 2011 yılında 100 iken, 2012 yılında 89’a düşmüş, 2013 yılında ise 98’e yükselmiştir.

l) Sermaye ve Yatırımları Arttırma Yeteneği

1) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin öz sermayesi 2011 yılında 100 iken, 2012 yılında 92’ye, 2013 yılında ise 91’e gerilemiştir. Firmanın gözden geçirme dönemine ait tevsi veya yenileme yatırımı bulunmamaktadır.

m) Yatırımların geri dönüş oranı

1) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin (Kâr/Özkaynak) oranı 2011 yılında -100 iken, 2012 yılında 10’a ve 2013’te 41’e yükselmiştir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi

MADDE 17 – (1) YÜD’ün ekonomik göstergeleri incelendiğinde, yurt içi satışlardan ürün kârı ve ürün nakit akışı gibi veriler gözden geçirme dönemi boyunca negatif değerler almıştır. Yurt içi satışlar, pazar payı ve firma geneli aktif büyüklüğü gibi göstergeler ise 2012 ve 2013 yıllarında 2011 yılına oranla düşüş kaydetmiştir. YÜD’ün kilogram bazlı stok miktarı ise 2013 yılında 2011’e göre yaklaşık 4 kat artmıştır. Tüm bu verilerden, YÜD’ün önlem konusu ithalattan zarar görmeye devam ettiği ve önlemin kalkması halinde zararın devamının veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi

İhtimalinin Değerlendirilmesi

Genel Açıklamalar

MADDE 18 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, önleme tabi ülkedeki kapasite ve ihracat potansiyeli ve talebi etkileyen unsurlar incelenmiştir.

Soruşturma konusu ülkedeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli

MADDE 19 – (1) Soruşturma konusu ürünün küresel piyasasındaki gelişmeler ve soruşturma konusu ülkedeki yerleşik kapasiteye ilişkin inceleme, Uluslararası Ticaret Merkezi-UTM (International Trade Center) verileri kullanılarak yapılmıştır. Analizde, UTM verileri 2011-2013 yılları arasında Ton bazında değerlendirilmiştir. Söz konusu istatistik verileri ÇHC’nin soruşturma konusu üründeki üretim kapasitesine gösterge teşkil etmesi açısından önemlidir.

(2) UTM’nin verileri incelendiğinde, ÇHC’nin soruşturma konusu zincirlerin her iki türünde de dünyada ana tedarikçi ülke konumunda olduğu görülmektedir. Buna göre ÇHC’nin tüm dünyaya yapmış olduğu destekli halkalı zincir ihracatı miktar bazında 2011 yılında 153.229 Ton, 2012 yılında 159.051 Ton ve 2013 yılında 140.403 Ton olarak gerçekleşmiştir. Değer bazında ise, ÇHC’nin 2011 yılında 223.507.000 ABD Doları, 2012 yılında 241.678.000 ABD Doları ve 2013 yılında 210.947.000 ABD Doları değerinde gerçekleşmiştir. Söz konusu ihracatın birim fiyatları 2011, 2012 ve 2013 yılları için sırasıyla 1,46, 1,52 ve 1,50 ABD Doları/Kg’dir. ÇHC’nin 2011 yılında değer bazında dünya ihracatından aldığı pay %70,8, 2012 yılında ise %71 ve 2013 yılında %59,8’dir.

(3) ÇHC’nin tüm dünyaya yapmış olduğu kaynaklı halkalı zincir ihracatına bakıldığında ise, 2011 yılında 195.256 Ton, 2012 yılında 203.504 Ton ve 2013 yılında 190.409 Ton olarak gerçekleştiği görülmektedir. Değer bazında bakıldığında ise, ÇHC tüm dünyaya 2011 yılında 318.789.000 ABD Doları, 2012 yılında 347.226.000 ABD Doları ve 2013 yılında 314.584.000 ABD Doları değerinde kaynaklı halkalı zincir ihracatı gerçekleştirmiştir. Bahse konu ihracatın birim fiyatları 2011, 2012 ve 2013 yılları için sırasıyla 1,63, 1,71 ve 1,65 ABD Doları/Kg’dir. ÇHC’nin 2011 yılında değer bazında dünya ihracatından aldığı pay %39, 2012 yılında %40,7 ve 2013 yılında %37,2’dir.

(4) Tüm bu veriler, ÇHC’nin üretim ve ihracat kapasitesinin büyüklüğünü açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Önlemin kalkması durumunda söz konusu potansiyelin Türkiye’ye yönelebileceği değerlendirilmektedir.

Talebi etkileyen unsurlar

MADDE 20 – (1) Talebi etkileyen başlıca unsurun fiyat olduğu sektörden edinilen bilgilerden anlaşılmaktadır. Önleme tabi ülkenin de bu konuda avantajlı olduğu genel ithalat istatistikleri incelendiğinde görülmektedir; zira ÇHC menşeli halkalı zincir ithalatının birim fiyatı, inceleme dönemindeki tüm yıllarda genel ithalatın ortalama birim fiyatının altında seyretmiştir.

ALTINCI BÖLÜM

Değerlendirme ve Sonuç

Değerlendirme

MADDE 21 – (1) Yapılan değerlendirmeler sonucunda, önleme tabi ülkenin Türkiye’ye yönlendirebileceği ciddi kapasitesinin ve ihracat kabiliyetinin bulunduğu, ÇHC menşeli ithalata olan talebin temel nedeninin fiyat olduğu, önlemin yürürlükten kalkması durumunda üretici/ihracatçı firmaların önlemin yokluğundaki davranışlarını yansıtacak olan esas soruşturma ve son NGGS’de tespit edilen damping marjlarının önemli seviyelerde olduğu da dikkate alındığında, önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

(2) ÇHC’den ithalat her ne kadar azalsa da, bu ithalatın birim fiyatının genel ithalatın ortalama birim fiyatından gözden geçirme dönemi boyunca düşük olduğu; yürürlükte bulunan önlemin etkisiyle, YÜD’ün üretim, KKO gibi temel göstergelerinde iyileşmeler yaşanmakla birlikte, yurt içi satışlar ile bu satışlardan ürün kârı, pazar payı, stoklar ve firma geneli aktif büyüklüğü gibi diğer bazı ekonomik göstergelerinde bozulmalar yaşandığı hususu da dikkate alındığında önlemin yürürlükten kalkması halinde zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

Karar

MADDE 22 – (1) Soruşturma sonucunda, mer’i önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Ekonomi Bakanı’nın onayı ile soruşturma konusu ürün için 25/7/2009 tarihli ve 27299 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/25 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aşağıda belirtilen şekilde aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

GTP

Eşya Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem

7315.81

Destekli halkalı zincirler

Çin Halk Cumhuriyeti

1.069 ABD Doları/Ton

7315.82

Diğerleri (kaynaklı halkalı)

 

Uygulama

MADDE 23 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyonu numarası, tanımı, menşe ülkeleri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalatında karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.