10 Mayıs 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29351

YÖNETMELİK

Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Üniversitesinin Devlet Konservatuvarı, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışındaki fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde güz ve bahar yarıyılları dışında kalan ve Üniversitenin eğitim-öğretim imkânlarından yaz aylarında da faydalanarak, eğitimde verimliliği artırmayı amaçlayan, öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkân veren yaz öğretimine ilişkin, usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kocaeli Üniversitesinin Devlet Konservatuvarı, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışındaki fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz aylarında yapılacak olan yaz öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü,

b) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,

c) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Öğretimine İlişkin Esaslar

Temel esaslar

MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminde ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve bitişi, sınavlar ve diğer ilgili hususlar senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yürütülür.

(2) Yaz öğretimi, aynı öğretim yılına ait üçüncü bir yarıyıl değildir. Üniversitenin normal eğitim-öğretim programlarında yer alan dersler, verilmesi gereken dönemlerde açılır ve bu dersler yaz öğretimine ertelenemez.

(3) Yaz öğretiminde açılacak dersler, dersi verecek olan öğretim elemanının isteği doğrultusunda, ilgili kurulların kararı ile belirlenir. Dersi veren öğretim elemanının dersi açmaması durumunda aynı bilimsel alana sahip başka öğretim elemanı tarafından da ders açılabilir.

Öğrenci sayısı

MADDE 6 – (1) Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı olan öğrenci sayısı en az yirmi olmalıdır. Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı elli kişiden fazla ise ilgili birimin Yönetim Kurulu kararı ile bu ders için birden fazla sınıf açılabilir.

Kayıt süresi

MADDE 7 – (1) Kayıtlar, en geç yaz öğretiminin başlangıcından önceki hafta içinde başlar ve yaz öğretiminin ilk haftası içinde tamamlanır.

Ders alma

MADDE 8 – (1) Öğrenciler, yaz öğretiminde açılan derslerden en çok üç ders alabilirler.

(2) Öğrencilerin kendi bölümünde/programında açılmayan herhangi bir ders, Üniversitenin başka birimlerinde açılmışsa, öğrencinin kayıtlı olduğu birimin Bölüm/Anabilim Dalı veya Program Başkanlığının onayı ile alınabilir.

(3) Yaz öğretiminde Üniversitede açılan herhangi bir ders, başka yükseköğretim kurumlarından alınamaz. Ancak, Üniversitede açılmayan dersler ilgili birimin Bölüm/Anabilim Dalı veya Program Başkanlığının onayı ile öğrencinin Üniversiteye girdiği eğitim öğretim yılındaki taban puanı öğrencinin puanına eşit veya daha yüksek olan diğer üniversitelerdeki bölüm/anabilim dalı ve programlarında açılan yaz öğretiminden alınabilir. Bölüm/Anabilim Dalı veya Program Başkanlığı bu konudaki değerlendirmesini, alınacak derslerin içerikleri, AKTS/kredi/saat değerleri çerçevesinde yapar.

Derslere devam

MADDE 9 – (1) Yaz öğretiminde derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, o derse yaz öğretiminde devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

(2) Derslere devam, yarıyıl içi çalışmaları, yarıyıl sonu sınavı ve başarı notlarıyla ilgili konularda, Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Kayıt dondurmuş olan öğrenciler

MADDE 10 – (1) Güz ve/veya bahar yarıyıllarında kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları yarıyıllara ilişkin dersleri yaz öğretiminde alamazlar.

Mazeret sınavı

MADDE 11 – (1) Yaz öğretiminin ara sınavlarına ve dönem sonu sınavlarına geçerli mazereti nedeniyle giremeyen öğrencilere, ilgili birimin Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilebilir.

Öğretim süresi

MADDE 12 – (1) Yaz öğretiminin süresi yedi haftadır. Yaz öğretiminde açılan her dersin toplam saati, normal yarıyılındaki toplam ders saati kadardır.

İkinci öğretim

MADDE 13 – (1) İkinci öğretim yapılan bölümlerde/programlarda açılacak derslere birinci ve ikinci öğretim öğrencileri birlikte kayıt yaptırabilirler.

Alt ve üst yarıyıllardan ders alma

MADDE 14 – (1) Öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da sınavına girme hakkı elde edemediği ve alıp da başarısız kaldığı dersleri, yaz öğretiminde alabilir. Genel not ortalaması 3.00 ve üzerinde olan ve herhangi bir ders başarısı (DD) harf notundan düşük olmayan bir öğrenci danışmanının onayıyla yaz öğretiminde açılan üst yarıyıllara ait dersleri alabilir.

Başarı

MADDE 15 – (1) Öğrencilerin sınıf başarı sıralaması, bahar yarıyılı sonunda alınan notlar ile belirlenir. Akademik yılda ilk %10’a giren öğrencilerin belirlenmesinde yaz öğretiminde alınan derslerin başarı notları dikkate alınmaz.

(2) Öğrencilerin genel not ortalaması, yaz öğretimi sonunda hesaplanır. Yaz öğretiminde alınan ve yaz öğretimi sonunda koşullu olarak belirlenen derslerin başarı durumları sadece yaz öğretimi sonundaki derslerin ortalamasına göre belirlenir. Yaz öğretimi sonunda alınan derslerin ortalamasının 2.00 ve üzerinde olması halinde öğrenci koşullu derslerden başarılı, 2.00’nin altında olması halinde ise koşullu derslerden başarısız sayılır. Yaz öğretimi sonundaki not ortalaması, öğrencilerin güz ve bahar yarıyıllarındaki yarıyıl not ortalamalarını ve yarıyıllardaki derslerin koşul durumlarını etkilemez.

Tek ders sınavı

MADDE 16 – (1) Yaz öğretimi sonunda mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir.

Mezuniyet belgesi

MADDE 17 – (1) Yaz öğretimi sonunda mezuniyet durumuna gelen öğrencilere "Geçici Mezuniyet Belgesi" verilir.

Yaz öğretiminin eğitim-öğretim süresine etkisi

MADDE 18 – (1) Yaz öğretiminde geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Diğer üniversitelerden öğrenci kabulü

MADDE 19 – (1) Yaz öğretiminde açılan derslere, diğer üniversitelerin öğrencileri kabul edilebilir.

Öğretim ücreti

MADDE 20 – (1) Öğrencilerden alınacak yaz öğretim ücreti, ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.