10 Mayıs 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29351

YÖNETMELİK

Gediz Üniversitesinden:

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/9/2012 tarihli ve 28418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gediz Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencinin vefatı veya öğrenimini sürdüremeyecek derecede hastalığı nedeniyle kaydının silinmesi durumunda; öğrenim ücreti, vefat veya hastalığının öğrenimini sürdüremeyecek derecede olduğunun bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporuyla belirlendiği ana kadar geçen süreyle sınırlı olarak tahsil edilir. Bu durumlarda ücretin hesabında ilgili eğitim-öğretim yılına ilişkin akademik takvimde öngörülen eğitim-öğretim haftaları esas alınır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencinin isteğe bağlı olarak yabancı dil eğitimi almak istemesi, tutukluluk, ekonomik nedenler, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması ve diğer haklı ve geçerli, nedenlerle eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde öğrenim gördüğü fakültenin dekanlığına müracaat etmesi halinde ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere azami dört yarıyıl izin verilebilir. Öğrenci izin talep ettiği her yarıyıla ait öğrenim ücretinin 1/3’ünü ödemek zorundadır.

(2) Hastalık veya tabii afetler sebebiyle yarıyıl içinde de izin verilebilir. Bu durumda ilgili yönetim kurulu kararına kadar geçen süreyle sınırlı olarak öğrenim ücreti tahsil edilir. Bu durumlarda ücretin hesabında ilgili eğitim-öğretim yılına ilişkin akademik takvimde öngörülen eğitim-öğretim haftaları esas alınır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gediz Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/9/2012

28418

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/9/2013

28755

2-

17/2/2014

28916

3-

24/6/2014

29040

4-

3/10/2014

29138