10 Mayıs 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29351

YÖNETMELİK

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan:

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/9/2013 tarihli ve 28774 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İki yılda başarılı olamayan öğrenciler için 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerince uygulama yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(2) Meslek Yüksekokulu eğitim ve öğretim programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilmiş olan öğrencilerin, yerleştirilmiş oldukları programların kazandırmış olduğu yeterlilikleri ile ilişkili olarak yükseköğretim kurumları dışında resmi ve/veya resmi olmayan kurumlar aracılığı ile kazanmış oldukları öğrenme kazanımları, ilgili program kapsamında yer alan derslerin öğrenme kazanımları ve kredileri ile ilişkilendirilebilir. Bu kazanımlarını ve kazanma süreçlerini belgelendiren öğrenciler, kazanımlarının ilişkilendirilmiş olduğu derslerden düzenlenecek sınavlardan da başarılı olmak koşulu ile tamamen veya kısmen muaf tutulabilirler. Bu şekilde öğrencilerin daha önceki öğrenimlerinde almış oldukları derslerden kayıtlı oldukları programdaki derslere muafiyet hakkı verilenlerin de notları öğrencilerin transkriptlerinde gösterilerek genel ağırlıklı ortalama hesabında değerlendirmeye katılır. İngilizce hazırlık programına devam eden öğrencilerin, muafiyet başvurusunu birinci sınıfa başlarken yapmaları gerekir.”

“(3) Muafiyet başvurusunda bulunan öğrencilerin muaf olduğu derslerin AKTS kredilerinin toplamı 60’ın üzerinde olduğu durumda öğrenci 2. sınıfa, 60 AKTS altında olduğunda 1. sınıfa intibak ettirilir. Muafiyet için öğrencinin önceki kurumundan ilgili derste en az CC notu alması gerekir. Öğrencilerin daha önce aldığı ve muaf olduğu dersler, program müfredatındaki yarıyıllarına işlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “40” ibaresi “42” olarak değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Öğrenci ilgili yarıyılda muaf olduğu derslerin yerine azami iş yükünü aşmamak koşuluyla muaf olduğu kredi kadar ders alabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Staj (İş Yeri Uygulaması) dersleri öğrencinin müfredatında belirtildiği yarıyılda öğrencinin kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın otomatik olarak atanır. Öğrenci, 2. yarıyılı bitirmeden staj (İş Yeri Uygulaması) derslerini alamaz. Başarı değerlendirmesi staj defterinin teslimi ve ilgili kurulların onayından sonra yapılabileceği için BLMYO Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu onayı ile birlikte ilgili yarıyıllara ayrı ayrı Geçer (G) ve Kalır (K) notu Öğrenci İşleri Birimi tarafından işlenir. Bu süreç tamamlanıncaya kadar işyeri uygulaması faaliyetine ataması yapılan öğrencinin notu BLMYO-ÖBS’nde E (Eksik notu) notu olarak işlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yarıyıl ya da bütünleme sınavları notuna itiraz eden öğrencilerin itirazlarının olumlu sonuçlanması, ERASMUS öğrenci hareketliliğine katılan öğrenciler ile yaz okulu uygulamasına katılan öğrencilerin başarılı notlarının işlenmesi sonucunda mezuniyetleri için tek derslerinin kalması gibi durumlarda, daha önce tek ders sınavına giremeyen böyle öğrenciler için yönetim kurulu kararı ile ek tek ders sınavı takvimi belirlenebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki “üç işgünü” ibaresi “yedi gün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasındaki tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve onikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

Başarı Derecesi

Mutlak Not

Harfli Not

Başarı Katsayısı

Pekiyi

88 - 100

AA

4

İyi-Pekiyi

81 - 87

BA

3,5

İyi

74 - 80

BB

3

Orta-İyi

67 - 73

CB

2,5

Orta

60 - 66

CC

2

Zayıf-Orta

53 - 59

DC

1,5

Zayıf

46 - 52

DD

1

Çok Zayıf

36 - 45

FD

0,5

Başarısız

0 - 35

FF

0

Devamsız

-

DZ

-

Eksik

-

E

-

Geçer

-

G

-

Kalır

-

K

-

”

“(12) Ağırlıklı not ortalamasının (ANO) en az 2.00 olarak gerçekleştiği yarıyılda DD ve DC notları başarılı olarak sayılır. Yaz okulunda alınan dersler ayrı bir yarıyıl olarak kabul edilir. DD ve DC notlarının başarısı yaz okulunda alınan derslerin ağırlıklı not ortalamasına göre belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) ANO’su 2.00’ın altında kalan ve derslerinin başarı notu DD ve DC olan öğrenciler ile yarıyıl başarı notu DZ, FF ve FD olan öğrenciler, derslerin açıldığı ilk yarıyılda öncelikle bu dersleri alırlar. Yaz okulu dahil tekrar alınan derslerin başarı notu, kronolojik transkriptte en son alındığı yarıyıla işlenir ve o yarıyılın ağırlıklı not ortalaması hesabında dikkate alınır. İşlenilen bu notların daha önce başarısız olarak ilan edilmiş DD ve DC notları üzerinde bir etkisi olmaz.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/9/2013

28774

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/9/2014

29126