9 Mayıs 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29350

YÖNETMELİK

Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI

VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine, çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bülent Ecevit Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (MEDEM): Bülent Ecevit Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, kadim medeniyetimizin ve diğer medeniyetlerin değerlerinin tüm yönleriyle ortaya konmasını sağlayacak eğitim ve araştırmalar yürütmek, projeler yapmak ve çalışmalar için bir platform oluşturmak; yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte eğitim ve kültür faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Merkezin amaçları doğrultusundaki eğitim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek.

b) Üniversite dışında, Merkez faaliyetlerinin topluma tanıtımı ve kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik seminer, konferans, televizyon programı ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

c) Merkezin ilgi alanına giren kültürel ve tarihi yapılarla el sanatlarının üç boyutlu sayısal haritalarını oluşturmak için çalışmalar yapmak.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlara Merkezin çalışma alanına giren konularda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri sağlamak.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda dil ve edebiyat araştırmaları, iktisat araştırmaları, sanat ve arkeoloji araştırmaları, siyaset araştırmaları, tarih araştırmaları, toplum araştırmaları, değerler eğitimi araştırmaları ve ihtiyaç duyulan diğer alanlarda araştırma birimleri kurmak.

f) Öncelikli olarak aile, eğitim, ekonomi, siyaset, din ve benzeri kurumları; zümre ve sınıfsal oluşum ve tabakalaşma gibi farklı toplumsal süreçleri; Türkiye’nin sosyal yapısını, kültürel örüntülerini, siyaset, ekonomi ve dini alanla bağlantılı bütün kurumsal yapıları, yerel ve küresel ölçekte, anlamak ve yorumlamak.

g) Türk kültür, tefekkür, tasavvuf ve edebiyat tarihinde iz bırakmış şahsiyetler, eserleri ve düşüncelerine dair araştırmalar yapmak; bu konularla ilgili kitap, makale, belge, doküman ve diğer arşiv malzemelerini tespit etmek ve teminine çalışmak.

ğ) Türk kültüründe önemli bir yeri olan klasik şiirimizin tanıtılması için, aruz, Osmanlı Türkçesi, klasik şiir tahlilleri ve benzeri kurslar açmak.

h) Edebiyat zevkini yaygınlaştırmak ve geliştirmek için şiir dinletileri, tiyatro gibi sanatsal faaliyetler düzenlemek; yarışmalar tertip etmek.

ı) Farklı kültürler tarafından üretilen kültür ve sanat eserlerini araştırmak, bu çerçevede Roma, Bizans ve İslam toplumları ile çeşitli Türk topluluklarının mimari, süsleme ve el sanatları alanlarında ortaya koymuş olduğu kültürel mirası bilimsel metotlarla ele almak.

i) Toplumsal ve manevi değerler konusunda araştırmalarda bulunmak.

j) Değer kavramı çerçevesinde toplumun temelini oluşturan aile ile ilgili çalışmalar yapmak.

k) Unutulmaya yüz tutan değerlerimizi yaşanan değerler haline getirmek için çalışmalarda bulunmak.

l) Toplumsal barışın güvencesi olan doğruluk, dürüstlük, adil olma gibi kavramların toplum hayatındaki önemini ortaya koyacak etkinlikler yapmak.

m) Günümüzde yaşanan toplumsal sorunlara kadim medeniyetimizin sunduğu çözüm önerilerini ortaya koyacak çalışmalar, çalıştaylar, paneller yapmak.

n) Merkezin ilgi alanı ile ilgili akademik dergi, kitap ve benzeri yayınlar yapmak, sempozyum, konferans, çalıştay ve benzeri organizasyonlar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir ve aynı usulle görevden alınabilir. Müdürün görevinin başında altı aydan fazla bulunamaması durumunda, yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Üniversitede görevli öğretim elemanlarından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

(3) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini, ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Kurulu olağan veya gerekli gördüğü durumlarda olağanüstü toplantıya çağırmak.

d) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2)  Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

d) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversiteye bağlı birimlerden veya dışarıdan Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve kurumların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört kişi ve Müdürden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

(3) Danışma Kurulu; yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, çalışmalar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.