9 Mayıs 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29350

YÖNETMELİK

Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ABDULKADİR GEYLANİ ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesi Abdulkadir Geylani Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekli ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bülent Ecevit Üniversitesi Abdulkadir Geylani Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Fakülte: Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı fakülteleri,

b) Merkez: Bülent Ecevit Üniversitesi Abdulkadir Geylani Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

f) Yüksekokul: Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı yüksekokulları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Abdulkadir Geylani başta olmak üzere bütün tasavvufî şahsiyetlerin kültür, sanat, inanç ve düşünce tarihi içerisindeki yerini bilgi ve belgelere dayalı olarak tespit etmek, hayatlarını, eserlerini, tasavvuf ve sanat telakkilerini ortaya koymak, elde edilen bilgileri Merkez tarafından yayımlanacak olan kitap, broşür, akademik araştırma dergisi, elektronik posta, bülten ve benzeri vasıtalarla, araştırma yapan kişilerin, kurumların istifadesine sunmak, ayrıca konferans, panel ve sempozyumlar düzenleyerek sonuçları geniş halk kitleleriyle paylaşmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Abdulkadir Geylani’nin ve onun yetiştirdiği kişilerin, Anadolu içinde ve dışında yetişen diğer mutasavvıfların yazma, basma eserlerini ortaya çıkarmak, çeviri yazılarını yapmak, dijital ortama aktarmak, arşivlemek, Türkçeye çevirerek yayımlamak, içerik analizleri yapmak, elektronik ortamda Türkçe ve diğer dillerde özetlerini yayımlamak ve uygun yörelerde alan araştırmaları yapmak.

b) Merkezde çalışma alanıyla ilgili bir dokümantasyon merkezi oluşturulmasını sağlamak, Merkez arşivinde toplanan eserlerle ilgili yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmasını sağlamak.

c) Merkez bünyesinde faaliyet alanları ile ilgili olan el yazması, matbu, sesli, görsel ve dijital eserlerden oluşan bir kütüphane kurmak.

ç) Tasavvufi şahsiyetler ile ilgili doğru imajı yansıtmak, medeniyetimiz içindeki rollerini ve yerlerini anlatmak.

d) Abdulkadir Geylani ve tasavvufi şahsiyetlerin yaşadıkları yerleri araştırmak, kaldıkları mekânları ve varsa türbelerini sanat tarihi içinde değerlendirmek. Bu mekânlara kültür gezileri düzenlemek.

e) Tasavvuf mirası konularında bireysel ve kurumsal başarıları ve katkıları takdir ve teşvik etmek amacıyla ödüller vermek ve yarışmalar düzenlemek.

f) Merkezin amaç ve faaliyetleri kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla fikir ve proje işbirliğinde bulunmak, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemek, Türkiye’nin uluslararası alandaki ilişkilerinin geliştirilmesine bilimsel katkılarda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Merkezin yöneticisi olan Müdür; Üniversitede tam zamanlı görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından, Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından iki kişi üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür yardımcıları, Müdür ve Yönetim Kurulunun, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak kendilerine verdiği görevleri yerine getirirler.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim, yürütme, bilim, araştırma, inceleme, yayın ve benzeri kurullarına başkanlık etmek ve bu kurulların işleyiş ve düzenini sağlamak; her yılın sonunda ve istendiğinde Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Rektörlüğe rapor sunmak.

b) Merkezin ihtiyaçlarını ve bütçesini gerekçeleriyle birlikte hazırlamak, bu konudaki Yönetim Kurulu kararını Rektörlüğe bildirmek.

c) Merkez personelinin çalışmalarını düzenlemek ve denetim görevini yürütmek.

ç) Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerle ilgili işleri yürütmek.

d) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konferans, panel, sempozyum ve benzeri ulusal/uluslararası bilimsel etkinliklerin düzenlenmesini veya bunlara katılımı sağlamak.

e) Merkez tarafından düzenlenen kurs ve seminerlere katılanlara, durumlarına göre katılım belgesi vermek.

f) Merkez ile ilgili kendisine verilen diğer görevleri yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversitenin öğretim üyeleri/elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri üç yıllığına görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyeliği sona eren kişi tekrar görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programlarını, bilimsel faaliyet ve yayınlarını planlamak.

b) Merkezin amacına uygun olarak araştırma, inceleme, yayın ve benzeri konularda çalışma grubu veya kurullar oluşturmak.

c) Yönetim Kurulu kararıyla Merkeze mal ve hizmet alımını sağlamak.

ç) Merkezde çalışacak öğretim elemanı ve uzmanların görevlendirilmesi konusunda Rektörlüğe önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.