8 Mayıs 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29349

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih         : 4/5/2015

Karar No  : 2015/ÖİB-K-32

Konu         : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

1- Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı Osmaniye ili, Düziçi ilçesi, Haruniye mahallesi, 1639 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

• “Hazine adına kayıtlı, Osmaniye/Düziçi Haruniye Mahallesi, 1639 Ada, 1 Parsel Numaralı Taşınmazın; 379.000.- (Üçyüzyetmişdokuzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Sevim MART’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Sevim MART’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 375.000.- (Üçyüzyetmişbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Mahmut ÇAĞLI’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mahmut ÇAĞLI’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

dair verilen Kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazların devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

ÖYK’nın 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.