8 Mayıs 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29349

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 161) (666 SAYILI

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 163)

MADDE 1 – 01/01/2012 tarihli ve 28160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 161) (666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine İlişkin)’nin (B) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 10 uncu Maddesi Uyarınca Ödenecek Ücret ve Tazminata İlişkin Açıklamalar bölümünün (5) numaralı kısmının üçüncü paragrafında yer alan “ile bu mesleklere” ibaresi “ve bu mesleklere” şeklinde değiştirilmiş, aynı paragrafa “kadrolara yeniden atananlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinden yararlanmakta iken milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olabilmek için istifa edenlerden aday olamayan ya da aday olup da seçimi kaybetmeleri nedeniyle eski görevlerine yeniden atananlar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.