7 Mayıs 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29348

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih         : 4/5/2015

Karar No  : 2015/ÖİB-K-31

Konu         : Taşınmaz özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş)’nin  17/4/2015 tarih ve 8708 sayılı yazısına istinaden,

1. İdare’ce, 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen satış yetkisi kapsamında, Kuruluş tarafından yapılan ihale sonucunda, İhale Komisyonunca; “Aydın ili, Nazilli ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1028 ada, 16 no.lu parsel dahilinde yer alan, Kuruluşumuza ait, 40/765 arsa paylı zemin kat 1 bağımsız bölüm no.lu asma katlı dükkanın özelleştirilmesi ihalesinde; 56.000.- (Ellialtıbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Gülenden ÇAKMAK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Gülenden ÇAKMAK’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

ÖYK’nın 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.