7 Mayıs 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29348

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih         : 4/5/2015

Karar No  : 2015/ÖİB-K-30

Konu         : Taşınmaz özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş)’nin 17/4/2015 tarih ve 8708 sayılı yazısına istinaden,

1. İdare’ce, 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen satış yetkisi kapsamında, Kuruluş tarafından yapılan ihale sonucunda, İhale Komisyonunca; “İstanbul ili, Avcılar ilçesi, Firüzköy Mahallesi, 5973 no.lu parseldeki 2.471,00 m² yüzölçümlü taşınmazın, Kuruluşumuza ait 111/2471 oranındaki hissesinin özelleştirilmesi ihalesinde; 300.000.- (Üçyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Depar Deri Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Depar Deri Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

ÖYK’nın 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.