7 Mayıs 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29348

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

POLİS KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ KIYAFET VE İSTİHKAK YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/10/1994 tarihli ve 22084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Koleji Öğrencileri Kıyafet ve İstihkak Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.