5 Mayıs 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29346

YÖNETMELİK

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesinden:

BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, görevlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkez Müdürünü,

c) Rektör: Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite ve ilgili fakülte, bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile toplumun her kesimine, ihtiyaç duyulan alanlara öncelik vererek, her türlü eğitim ve öğretim programı,  kurs, seminer, sertifika programı ve etkinlik düzenlemektir. Üniversite ile özel sektör, sanayi ve diğer kamu kuruluşları arasında işbirliğine dayalı olarak hizmet sunarak Türkiye’nin eğitim ve kültür düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez; amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki alanlarda faaliyet gösterir:

a) İhtiyaç duyulan alanlarda eğitim ve sertifika programları açmak,

b) Kamu ve özel kuruluşlara yönelik özel olarak hazırlanmış eğitim programları düzenlemek,

c) Uzman konuşmacıların sunacakları seminerleri organize etmek,

ç) Üniversiteye giremeyenler için ara elemanlar yetiştirmeye yönelik kurslar veya yaşam boyu eğitim programları düzenlemek,

d) Üniversitenin uygun gördüğü konularda ilgili birimlerin verecekleri kurs ve eğitim programlarının organizasyonunu yapmak ve gerekli araç, gereç ve sunum olanaklarını sağlamak,

e) Üniversitenin ilgili birimleri ile koordineli bir şekilde, kitap, dergi, broşür gibi her türlü bilimsel ve kültürel yayınlar yapmak,

f) Çeşitli ülkelerle Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesinin tanıtımı dâhil, bilimsel ve kültürel alışverişi arttırmak amacı ile değişim programları düzenlemek,

g) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlük tarafından önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek,

ğ) Konferans, seminer ve kurs programları ile diğer etkinlikler ve eğitim programları sonunda sertifika belgesi, katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilmesi,

h) Tüm eğitim faaliyetlerinde TV, internet sitesi, gazete ve radyo gibi iletişim araçlarını kullanmak,

ı) Sosyal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk projeleri kapsamında her yaş grubuna yönelik eğitimler düzenlemek,

i) Avrupa Birliği eğitim projeleri tabanlı yurt içi kurslar düzenlemek,

j) Yerel ve uluslararası düzeyde açılan proje teklif çağrılarından Üniversitenin misyonuna uygun olanları programlar için proje başvurularında bulunmak ve yürütmektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.  Rektör, Müdürün önerisiyle, Üniversitenin tam zamanlı elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından birisi vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak,

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek ve gelişmesini sağlamak,

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

e) Yönetim kuruluna başkanlık etmektir.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Üniversite bünyesinde kurulu fakülte, yüksekokul, enstitü ve yabancı diller bölümü yöneticilerince belirlenen ve Rektör tarafından görevlendirilen birer akademik temsilciden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak,

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda sertifika belgesi, katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenmesi ile ilgili esasları belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün önerisi üzerine Rektörlük tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, Rektör, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.