5 Mayıs 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29346

YÖNETMELİK

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesinden:

BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ FİTOTERAPİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (BİTEM-Bitkisel Tedavi Merkezi): Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; fitoterapi alanında bütün bilimsel bilgilerin toplandığı, araştırma ve uygulamaların yapıldığı, hekim, diş hekimi, eczacı ve diğer sağlık çalışanlarına alanla ilgili eğitimlerin verildiği, kurs, seminer ve konferanslarla halkın bilgi ve farkındalık düzeyinin yükselmesine katkı sağlayacak eğitim faaliyetlerinde bulunmak, tıbbi bitkilerimizden gıda, kozmetik, ilaç sanayii için yeni ve nitelikli hammaddeler, ürünler geliştirilmesi ve üretilmesi ile ekonomik değer oluşturmak, fitoterapi alanında kullanılan ürünlerin kalite kontrollerinin de yapılabildiği ve kaliteyi belirleyen bir Merkez olarak danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Fitoterapi alanında kullanılan bütün standart bitkisel drogların ve bitkisel hammaddelerinin (sabit yağlar, uçucu yağlar ve ekstreler) bulunduğu bir koleksiyon oluşturmak.

b) Fitoterapi ile ilgili kitap, görsel, video ve benzeri şeyleri içeren geniş bilgi ve belgelerin yer aldığı kütüphane oluşturmak.

c) Tıbbi bitkiler, bitkisel droglar ve içerdikleri bileşiklerin farmakolojik etki ve etki mekanizması ile ilgili eğitim dokümanlarını hazırlamak.

ç) Tıbbi bitkiler ve bitkisel droglardan hammaddelerin elde edilmesi, standardizasyonu ve bitkisel ilaçları geliştirmek.

d) Merkezin faaliyetleri ile fitoterapi konusunda Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek iletişim ağı oluşturmak.

e) Fitoterapi alanında kullanılan bitkisel hammaddelerin, ürünlerin kalite kontrollerini yapmak.

f) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı kriterlerine göre ruhsatlandırılacak bitkisel ürünlerle ilgili sektörleri bilgilendirmek ve uzman desteği vermek.

g) Fitoterapi alanında halkı bilgilendirmeye yönelik seminerler ve eğitimler düzenlemek.

ğ) Fitoterapi alanında sağlık çalışanları ve gıda, kozmetik ve ilaç sektörlerine yönelik sertifika eğitimi, çalıştay ve konferans düzenlemek.

h) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Çalışma birimleri ve proje grupları.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdür; Müdür yardımcısını Üniversite öğretim üyeleri arasından iki kişiyi geçmeyecek şekilde görevlendirebilir. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından birisi vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak,

c) Merkezi, amacı doğrultusunda yönetmek, uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

d) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen 2 (iki) üye olmak üzere en az 5 (beş) üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden, görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Müdürün daveti üzerine en az ayda bir kez üyelerinin salt çoğunluğu ile olağan toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Müdür gerektiğinde Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim ve araştırma programlarının planlanması ve hazırlanması, eğitim programlarına katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimler arasında gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak,

b) Faaliyet raporunu hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

ç) Eğitim programları sonunda verilecek katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek,

d) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.