4 Mayıs 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29345

YÖNETMELİK

İpek Üniversitesinden:

İPEK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İpek Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İpek Üniversitesinde yürütülen ve lisans temeline dayalı yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Azami süre: Yüksek lisans programları için üç yılı (altı yarıyılı), doktora programları için altı yılı (on iki yarıyılı), lisans sonrası doktora programları için dokuz yılı (on sekiz yarıyılı),

ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

d) Enstitü: İpek Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünü,

e) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

f) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Akademik Kurulu: Anabilim/anasanat dalının tam zamanlı bütün öğretim üyelerinden ve öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

g) Enstitü Kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Enstitüyü oluşturan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

h) GMAT: Uluslararası bir sınav olan “Graduate Management Admission Test” sınavını,

ı) GNO: Genel not ortalamasını,

i) GRE: Uluslararası bir sınav olan “Graduate Record Examinations” sınavını,

j) Hazırlık Okulu: İpek Üniversitesi Hazırlık Okulunu,

k) IELTS: Uluslararası bir yabancı dil sınavı olan, “International English Language Testing System” sınavını,

l) IPEX: İpek Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavını,

m) Kredi: Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değerini,

n) Lisansüstü eğitim: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitimi programlarını,

o) Müdür: İpek Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürünü,

ö) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için Enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

p) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

r) Rektör: İpek Üniversitesi Rektörünü,

s) Rektörlük: İpek Üniversitesi Rektörlüğünü,

ş) Senato: İpek Üniversitesi Senatosunu,

t) Tam Bursluluk: Yüksek lisans eğitimi için ikibuçuk yıl, doktora eğitimi için beş yıl süreyle yüzde 100 eğitim ücreti muafiyetini ve aylık cep harçlığını,

u) Tez: Yüksek lisans ve doktora tezini,

ü) TOEFL: Uluslararası bir yabancı dil sınavı olan “Test of English as a Foreign Language” sınavını,

v) Üniversite: İpek Üniversitesini,

y) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavını,

z) Yurtiçi ortak yüksek lisans programı: Yurtiçindeki bir yükseköğretim kurumu ile ortaklaşa yürütülen bir yüksek lisans programını,

aa) Yurtdışı ortak yüksek lisans programı: Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumu ile ortaklaşa yürütülen bir yüksek lisans programını,

bb) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

cc) Yükseköğretim Kurumu: 4 yıllık üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Yüksek lisans programına başvuru ve kabul

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların, lisans öğrenimini tamamlamış ve başvuru koşullarını sağlamış veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olmaları gerekir.

(2) Adayların yüksek lisans programına kabul edilmeleri için;

a) Lisans öğrenimlerini başarıyla tamamlamaları,

b) Senato tarafından kabul edilen bir İngilizce dil sınavında başarılı olmaları ya da bu Yönetmelik hükümlerine göre İngilizce sınavından muaf sayılmaları,

c) İlgili anabilim/anasanat dalı tarafından yapılacak bilimsel veya sanatsal yeterlik değerlendirmesinde başarılı olmaları,

ç) Tezli lisansüstü programlarında ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından başvurdukları programın puan türünde Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen ALES taban puanından az olmamak koşuluyla anabilim/anasanat dallarının tespit etmiş olduğu ALES puanını ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES taban puanına karşılık gösterilen GMAT veya GRE sonucunu elde etmiş olmaları gerekir. Ancak Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sinema Sanatları Fakültesi ve Konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda asgari şartlar, anabilim/anasanat dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

d) Yüksek lisans programını İpek Üniversitesinde tamamlayan öğrenciler, anabilim/ anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü müdürünün onayı ile doğrudan aynı anabilim veya anasanat dalında doktora programlarına kabul edilebilirler. Yüksek lisans programını İpek Üniversitesinde tamamladıktan en fazla bir yıl sonra doktora programına devam etmek isteyen öğrencilerin dosyalarında bulunan ve doktora programına başvuru sırasında geçerli olan belgeler tekrar istenmez.

(3) Yabancı uyruklu adaylar ile yurtdışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile ALES yerine GRE, GMAT ya da Enstitü Yönetim Kurulunun onaylayacağı bir başka yazılı sınav notu ile de başvurabilir.

Doktora programına başvuru ve kabul

MADDE 6 – (1) Doktora programlarına başvuracak adayların;

a) Tezli yüksek lisans derecesini almış ve başvuru koşullarını sağlamış olmaları,

b) Koşullu ön kabul için, yüksek lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları,

c) Lisans derecesi ile doktora programına başvuru kabul etmek isteyen anabilim/anasanat dalları tarafından belirlenen şartları taşımaları,

ç) YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmaları

gerekir.

(2) Adayların doktora programına kabul edilmeleri için;

a) Senato tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden başarılı olmaları ya da bu Yönetmelik hükümlerine göre bu sınavdan muaf sayılmaları,

b) İlgili anabilim/anasanat dalı tarafından yapılacak bilimsel veya sanatsal yeterlik değerlendirmesinde başarılı olmaları,

c) ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından başvurdukları programın puan türünde Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen ALES standart puanından az olmamak koşuluyla ALES puanını ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES taban puanına karşılık gösterilen GMAT veya GRE sonucunu elde etmiş olmaları,

gerekir.

ALES ve uluslararası sınavlara ilişkin esaslar

MADDE 7 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde GMAT ve GRE puanlarının geçerlilik süresi beş yıldan fazla olmamak üzere ilgili anabilim/anasanat dalları tarafından belirlenir.

(2) Adayların lisansüstü eğitime kabulü için Üniversiteye başvurduğu tarihte ALES geçerlilik süresi olan üç yılın dolmamış olması gerekir.

(3) Yüksek lisans mezunu olup, mezuniyet tarihinden en fazla bir yıl sonra Enstitüye doktora eğitimi için başvuranlardan yeniden ALES sınavına girme şartı aranmaz.

Yatay geçişle öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Başka üniversiteye bağlı enstitülerin birinden İpek Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne yatay geçiş yapmak isteyen bir öğrencinin Enstitüye kabul edilebilmesi için;

a) İlk girdiği enstitüde en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görmüş, aldığı bütün derslerin her birinden 4,00 tam puan üzerinden en az 3,00 puan ya da 100 tam puan üzerinden en az 76 puan alarak başarılı olmuş ve lisansüstü programlara öğrenci kabul koşullarını yerine getirmiş olması,

b) Başvuru sırasında bir lisansüstü programa kayıtlı olması,

c) Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması

gerekir.

(2) Enstitüye yatay geçiş başvuruları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

(3) Yatay geçişle kabul edilen öğrencilerin daha önceki programlarda aldığı en fazla 4 ders kabul edildiği lisansüstü programdaki dersler yerine sayılabilir.

(4) Yatay geçişle kabul edilen öğrencilerin daha önceki lisansüstü programlarda geçirdikleri süreler, yeni programlarına sayılır.

(5) Doktora programlarına Üniversite dışından yatay geçiş yapan öğrencilerin yeterlik sınavına İpek Üniversitesinde girmeleri şarttır. Üniversite içinden yatay geçiş yapan öğrencilerin yeterlik sınavına girip girmeyeceğine anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

(6) İpek Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün anabilim/anasanat dalları arasındaki yatay geçişler için de aynı şartlar aranır. Sadece ders alma aşamasında olan öğrenciler yatay geçiş için başvurabilir.

(7) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerden daha önce alınan notlar bu Yönetmeliğin 22 nci maddesindeki tablo esas alınarak belirlenir ve not döküm belgesinde gösterilir.

Özel ve misafir öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olmuş veya başka bir üniversitenin enstitüsünde lisansüstü öğrenim görmekte olanlar veya bu öğrenimini tamamlamış olup belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak isteyenler, ders sorumlusu ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşleri ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.

(2) Başka bir üniversitenin enstitüsünde lisansüstü öğrenim görmekte olanlar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşleri ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile misafir öğrenci olarak kabul edilebilirler.

(3) Özel ve misafir öğrenciler tam zamanlı öğrenciler gibi tüm koşullara uymak zorundadırlar.

(4) Özel ve misafir öğrenciler Üniversitenin öğrencisi sayılmaz ve tam zamanlı öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Özel ve misafir öğrencilerin alacağı dersler anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir.

(6) Özel ve misafir öğrencilere diploma veya sertifika verilmez; kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

(7) Özel ve misafir öğrencilerin ücretleri her akademik yıl sonunda Senato tarafından belirlenir.

Öğrenci değişim programları

MADDE 10 – (1) Yurtiçi veya yurtdışı yükseköğretim kurumları arasında karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrenci değişim programlarında alınan derslerin kredi eşdeğerliği ve notların intibakı Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Yurtiçi ve yurtdışı ortak lisansüstü programı

MADDE 11 – (1) Yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumları ile uluslararası ortak lisansüstü programları açılabilir.

(2) Bu programlarda eğitim Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dâhil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

Enstitüye kayıtla ilgili esaslar

MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Sahte veya eksik belge verdiği veya gerçek dışı beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmadan Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrenciler Üniversiteden ayrılmışlarsa, kendilerine verilen belgelerin (diploma dâhil) tümü iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

(3) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için, yüksek lisans programlarına kabul edilenlerin lisans diplomasına, doktora programlarına kabul edilen yüksek lisans mezunlarının yüksek lisans diplomasına, lisans programlarından doğrudan doktora programlarına kabul edilenlerin ise lisans diplomasına sahip olması ve Üniversitenin ilan ettiği diğer şartları yerine getirmesi gerekir.

(4) Öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için akademik takvimde belirtilen tarihe kadar mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları gerekir.

(5) Ders kayıtlarının tamamlanabilmesi için Enstitünün onayı gerekir.

(6) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(7) Enstitüye kayıtlı öğrenciler akademik takvime göre kayıt yenilemek zorundadırlar. Kayıt işleminin tamamlanması için eğitim ücretinin de ödenmiş olması gerekir.

(8) Tam burslu öğrencilerin bu statüde eğitim süresi, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan yüksek lisans programında azami iki buçuk yıl, doktora programında ise azami beş yıldır. Bu süreler içinde mezun olamayan öğrencilere, anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yüksek lisans programında bir yarıyıl, doktora programında iki yarıyıl burslu statüde ek süre verilebilir. Bu süreler içinde mezun olamadıkları takdirde öğrenimlerine ücretli statüde devam ederler.

Bilimsel hazırlık programları

MADDE 13 – (1) Bilimsel hazırlık programları öğrencilerin kabul edildikleri akademik programa intibaklarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

(2) Bilimsel hazırlık programlarındaki dersler ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından belirlenir.

(3) Bilimsel hazırlık programı en fazla bir yıldan oluşur. Bu süre, ilgili lisansüstü programının azami eğitim süresine dâhil değildir.

(4) Öğrenciler, bilimsel hazırlık programına bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü programlara kabule ilişkin esaslara göre kabul edilirler.

(5) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(6) Bilimsel hazırlık programında alınan lisansüstü derslerinin bilimsel hazırlık derslerine ve lisansüstü müfredat derslerine oranı Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(7) Bilimsel hazırlık programında alınan lisansüstü derslerininin notları lisansüstü programın genel not ortalamasına katılır.

(8) Bilimsel hazırlık programına kaydolan öğrencilerin derslere devam etmeleri, bütün derslerden en az “C” notu almaları ve programı en az 2,00 genel not ortalaması ile tamamlamaları zorunludur. Başarısız öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programa kaydolan her öğrenciye ilk yarıyıl başında bir ders danışmanı atanır. Ders danışmanı, öğrencinin ilgi alanını dikkate alarak alacağı derslerde rehberlik yapar.

(2) Tezli yüksek lisans programında, Enstitü anabilim dalı başkanlığı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar her öğrenci için bir tez danışmanını Enstitüye önerir, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile danışman atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı görevlendirilir. Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya bilim doktoru unvanına sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programında, Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya bilim doktoru unvanına sahip bir öğretim görevlisini, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(4) Doktora tez danışmanı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı görevlendirilebilir. Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanının da en az doktora derecesine sahip olması gerekir.

Öğretim programları

MADDE 15 – (1) Lisansüstü öğretim, tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşur.

Dersler ve ders sorumluları

MADDE 16 – (1) Açılacak dersler ve sorumlu öğretim elemanları, anabilim/anasanat dalı akademik kurulu tarafından belirlenir ve Enstitü Kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Bazı dersler uzaktan eğitim kapsamında verilebilir.

(3) Derslerin sorumluları öğretim üyeleri ve öğretim görevlileridir.

Ders ekleme ve bırakma

MADDE 17 – (1) Derslere kayıt yaptırmış olan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma döneminde danışmanının onayıyla programında değişiklik yapabilir.

Kredi aktarma

MADDE 18 – (1) Enstitüden özel öğrenci olarak alınan lisansüstü derslerin, yüksek lisans için “C” ve üstü, doktora için “B” ve üstü olması koşuluyla, kredileri danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla devam edilmekte olan programa aktarılabilir.

(2) Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan lisansüstü derslerin, yüksek lisans için “C” ve üstü, doktora için “B” ve üstü olması koşuluyla, kredileri danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla devam edilmekte olan programa aktarılabilir. Bu şekilde aktarılacak kredi miktarı, programın toplam kredisinin dörtte birini geçemez.

(3) Bu şekilde aktarılan derslerin notları bu Yönetmeliğin 22 nci maddesindeki tablo esas alınarak belirlenir ve not döküm belgesinde gösterilir.

Adayların bilimsel değerlendirilmesi

MADDE 19 – (1) Lisansüstü programlara başvuran adayların ilgili bilim/sanat alanlarındaki yeterlik düzeyleri, ilgili lisansüstü programını yürüten anabilim/anasanat dalı tarafından yapılan bir sınavla değerlendirilir.

(2) Mezun olduğu alan dışındaki bir lisansüstü programına başvuran öğrenciler, ilgili anabilim dalının teklifiyle, bir akademik yılı ve toplam yirmi bir krediyi aşmamak kaydıyla bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilirler.

(3) Öğrencilerin kabulü, ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 20 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı (akademik yıl), yarıyıl sonu sınav süreleri dâhil olmak üzere, her biri en az on altı haftalık iki yarıyıldan oluşur. Senato tarafından uygun görülen hallerde lisansüstü programları üç dönemden oluşabilir.

(2) Akademik takvim Senato tarafından belirlenir ve her eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir.

(3) Lisansüstü öğretim süresinde izlenecek eğitim ve öğretim programları, mezuniyet için gerekli koşullar, ilgili anabilim dalı tarafından hazırlanan içerikler, Enstitü Yönetim Kurulunun olumlu görüşü ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(4) Programların uygulanmasına ilişkin diğer esaslar, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Sınavlar

MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlarda, ara sınav, final sınavı ve bütünleme sınavı olmak üzere üç türlü sınav yapılır. Öğretim elemanı, bunların yerine proje, ödev, uygulama vb. gibi çalışmalar da yaptırabilir. Ara sınavlar ya da ara sınav yerine geçecek diğer çalışmalar yarıyıl içinde yapılır. Devam koşulunu yerine getiren öğrenci, yarıyıl sonunda belirtilen gün ve saatte final sınavına girer ya da belirlenen tarihte projesini, ödevini teslim eder. Ders sorumlusu tarafından mazereti kabul edilen öğrenci, ara sınav yerine yarıyıl içinde mazeret sınavına alınır. Mazeret sınavı tarihini ders sorumlusu belirler. Bazı sınavlar uzaktan eğitim sınav sistemine göre yapılabilir.

Notlar

MADDE 22 – (1) Bir dersin başarı notu, yarıyıl içinde yapılan ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar ve genel sınav ile ders ve uygulamalara devamın birlikte değerlendirilmesi sonucunda elde edilir. Sınavların ve uygulamalı çalışmaların ders başarı notu içerisindeki ağırlığını ders sorumlusu belirler.

(2) Ders başarı notunun belirlenmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Değerlendirmede kullanılan notların anlamları, katsayıları ve 100 üzerinden karşılıkları aşağıda belirtilmiştir:

Notlar           Katsayı               % Karşılığı

A                  4,00                    95-100

A -                3,70                    90-94

B +               3,30                    85-89

B                   3,00                    80-84

B -                2,70                    77-79

C +               2,30                    74-76

C                   2,00                    70-73

C -                1,70                    65-69

D +               1,50                    60-64

D                  1,00                    55-59

F                   0,00                    0-54

b) Ayrıca değerlendirmede kullanılan diğer notlar ve anlamları şunlardır:

1) S (Satisfactory): Kredisiz dersten geçti. Başarılı dönem projesi, seminer dersi veya tez dersine S notu verilir.

2) U (Unsatisfactory): Kredisiz dersten kaldı.

3) E (Exempt): Dersten muaf tutuldu.

4) T (Transfer): Ders aktarıldı.

5) I (Incomplete): Bir derse kayıt yaptırıp geçerli mazeretinden dolayı yarıyıl içi çalışmalarını tamamlayamayan öğrencilere (I) notu verilir. I notunun, bir sonraki yarıyılın ders ekleme-bırakma döneminin sonuna kadar harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak, özel durumlarda, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bu süre en geç bir sonraki yarıyılın not teslim tarihine kadar uzatılabilir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen I notu kendiliğinden F veya U notuna dönüşür.

6) W (Withdraw): Öğrencinin dersten çekilmesi durumunda verilir.

7) N (Non-attendance): Öğrencinin devamsızlıktan dolayı dersten başarısız olması durumunda verilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 23 – (1) Öğrenciler, sınav ya da ders değerlendirmesine dahil ödev, proje vs. uygulamaların sonuçlarının ilanından itibaren en geç üç iş günü içinde, Enstitüye yazılı başvuruda bulunarak sınav belgesinin tekrar incelenmesini isteyebilir. İlgili öğretim üyesi, Enstitü tarafından dilekçenin kendisine iletilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde, sınav belgesini inceleyerek sonucu Enstitüye bildirir.

Not ortalamaları

MADDE 24 – (1) Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam puan, ilgili dersin kredisi ile aldığı notun katsayısının çarpımı ile elde edilir. Dönem not ortalaması (DNO) hesabında, ilgili dönemde öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam puan, alınan derslerin kredi toplamına bölünür. Genel not ortalaması (GNO), öğrencinin programa başlamasından itibaren kayıt yaptırdığı derslerin tümü (müfredattaki dersler ile danışmanın onayı ile fazladan aldığı dersler) dikkate alınarak aynı yöntemle hesaplanır. Elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. GNO hesabında tekrar edilen derslerden alınan en son not dikkate alınır. Öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler not döküm belgesinde gösterilir.

Notların açıklanması ve not belgeleri

MADDE 25 – (1) Öğretim elemanları yarıyıl sonu ders notlarını akademik takvimde belirtilen tarihlerde verir.

(2) Notlar, akademik takvimde belirtilen tarihte internet üzerinden ilan edilir.

(3) Üniversitede öğrenim gören tüm öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdıkları tarihten başlayarak, öğrenimleri süresince aldıkları dersler, notları ve akademik durumları not döküm belgesi üzerinde gösterilir ve öğrencinin talebi üzerine, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenir.

Notlarda maddi hata

MADDE 26 – (1) İlan edilen notlarında maddi hata olduğunu düşünen öğrenciler, notların ilan edilmesinden sonra en geç üç iş günü içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı başvuruda bulunarak notunda olabilecek maddi hatanın düzeltilmesini isteyebilirler. Dersin öğretim elemanı, dilekçenin anabilim/anasanat dalı tarafından kendisine iletilmesinden sonraki üç iş günü içinde notları inceleyerek sonucu anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirir. İlan edilen notta maddi hata olduğu saptanırsa, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile not düzeltilerek Öğrenci İşleri Müdürlüğüne iletilir.

Derste başarı ve ders tekrarlama

MADDE 27 – (1) Yüksek lisans programında bir dersten başarılı olmak için en az C, doktora programında ise en az B notu almak gerekir.

(2) Öğrenciler başarısız oldukları zorunlu dersleri açıldığı ilk yarıyılda tekrarlamak zorundadır. Gerekli hallerde danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile başarısız olduğu bir dersin tekrarı ertelenebilir veya ders alınmışsa dersten çekilme izni verilebilir.

(3) Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, bu dersi açıldığı ilk yarıyılda tekrarlamak veya yerine geçecek bir başka dersi tekrar R işareti ile almak zorundadır. Bu durumda yeni dersten alınan not genel not ortalamasında eski notunun yerine geçer, ancak eski not, not döküm belgesinde belirtilir.

(3) Öğrenciler daha önce almış oldukları dersleri danışmanlarının onayıyla tekrarlayabilirler. Bu derslerden alınan son not geçerlidir.

Dersten çekilme

MADDE 28 – (1) Öğrenciler danışmanın uygun görüşü ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile kayıtlı oldukları bir dersten çekilebilirler.

(2) Öğrenciler bir dönemde en çok bir, öğrenim süresi boyunca en fazla dört dersten çekilebilirler.

(3) Öğrenciler çekildikleri zorunlu bir dersi açıldığı ilk yarıyılda tekrar alırlar; seçmeli bir ders ise ya aynı dersi ya da danışmanın uygun göreceği bir başka dersi alabilirler.

Devam zorunluluğu

MADDE 29 – (1) Öğrencilerin, sağlık raporuyla belgelenmiş sağlık sorunları, belgelenmiş mazeretleri ve disiplin cezası ile uzaklaştırma hariç derslere devam etmeleri zorunludur. Teorik derslerin %30’undan, uygulamalı derslerin % 20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, sınavlara alınmaz ve kendisine “N” notu verilir.

(2) Öğrencilerin sağlık nedeniyle aldıkları raporlara “İpek Üniversitesi Öğrenci Sağlık Raporları Yönergesi” hükümleri uygulanır.

İzinli ayrılma

MADDE 30 – (1) Kabul edilebilir bir mazereti olan öğrencilere, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından en fazla iki yarıyıl, askerlik hizmetleri için askerlik süresince, eğitim süresinden sayılmadan izin verilebilir. Bu süre, zorunlu hallerde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uzatılabilir veya kısaltılabilir.

(2) Öğrenciler eğitim süresinden sayılmadan izinli geçirilen dönemin/dönemlerin eğitim ücretinin yarısını ödemek zorundadırlar.

(3) Belirli bir süre için yurtdışında öğrenim görmek amacıyla izin almış öğrencilerin aldıkları derslerin nakledilmesi ve yurtdışında geçirilen sürenin öğrencilerin öğrenim süresinden düşülmesine ilişkin hususlar, öğrencilerin yurtdışından dönüşlerinden sonra danışmanlarının ve anabilim/anasanat dalının görüşüyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) İzin almak isteyen öğrenci, mazeretini belirten bir dilekçe ve belgeleri ile birlikte en geç izin almak istediği yarıyılın ders ekleme-bırakma dönemi sonuna kadar anabilim/anasanat dalı başkanlığına başvurur. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, başvuruyu öğrencinin danışmanının ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşüyle Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Enstitüye iletir. Zorunlu haller dışında, ders ekleme-bırakma döneminden sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(5) Öğrenciler, izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine devam ederler.

(6) İzin sürelerinin tamamlanmasından önce Üniversiteye dönmek isteyenlerin bir dilekçeyle Enstitüye başvurmaları gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programının kapsamı

MADDE 31 – (1) Bu program, kredili dersler, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Öğrenci, varsa izinli olduğu süre hariç, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

Öğrenim süresi

MADDE 32 – (1) Tezli Yüksek Lisans Programında öğrenim süresi, bilimsel hazırlık ile varsa izinli olduğu süreler hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami üç yıldır.

(2) Üç yıl içerisinde tezli yüksek lisans programından başarı ile mezun olamayanlar eğitim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için tekrar kayıt yaptırabilirler. Bu durumda hangi dersleri tekrarlayacakları ve tez hazırlama ile ilgili hususlar anabilim dalı akademik kurulu tarafından belirlenir ve anabilim dalı başkanlığı tarafından Enstitüye bildirilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Bu durumda ödenecek eğitim ücreti şöyle saptanır: Programın başvuru koşullarında aksi belirtilmedikçe, kayıtlı olduğu program ücretinin toplam krediye bölünmesi ile elde edilecek sayının, alacağı dersin/derslerin toplam kredisi ile çarpımından elde edilen miktardır.

(4) Tam burslu öğrencilerin bu statüde eğitim süresi, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami iki buçuk yıldır. Bu süreler içinde mezun olamayan öğrencilere, anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yüksek lisans programında bir yarıyıl, doktora programında iki yarıyıl burslu statüde ek süre verilebilir. Bu süreler içinde mezun olamadıkları takdirde öğrenimlerine ücretli statüde devam ederler.

Tezli yüksek lisans programında ders yükü

MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmi bir krediden (120 AKTS’den) az olmamak koşuluyla en az yedi kredili dersten, haftada bir saatlik, notu başarılı veya başarısız (S/U) olan bir adet kredisiz seminer dersinden ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Öğrencinin, Üniversite dışından almış olduğu derslerin notları, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesindeki tablo esas alınarak belirlenir ve not döküm belgesinde T (transfer) notu gösterilir.

(3) Tezli yüksek lisans programında yer alan seminer dersi, anabilim dalı başkanlığı tarafından her yarıyıl başında açılır. İkinci yarıyıl sonuna kadar tez danışmanını ve konusunu belirleyerek Enstitüye bildiren öğrencinin, en geç üçüncü yarıyıl başında seminer dersine kayıt yaptırması ve aynı dönem içerisinde tez konusuyla ilgili semineri vermesi gerekir.

(4) Öğrenci seminer dersine ilişkin talep formunu seminer tarihinden en az bir hafta önce Enstitüye verir. Seminer sunumu Enstitü tarafından ilan edilir ve tez danışmanı ve ilgili programdan bir öğretim elemanı ve dinleyicilerin katılımıyla yapılır.

(5) Seminer bitiminde, tez danışmanı ve ilgili programdan seminer sunumuna katılan öğretim elemanınca imzalanan seminer tutanağı aynı gün Enstitüye teslim edilir. Tutanakta sonuç başarılı ise S, başarısız ise U notu verilir. Başarısız olan öğrenci seminer dersini bir sonraki dönem tekrar alır.

Yüksek lisans tezi önerisi

MADDE 34 – (1) Programdaki derslerini 4,00 üzerinden 2,75 GNO ile tamamlayarak gerekli krediyi toplayan öğrenci bir tez önerisi hazırlamak zorundadır. Öğrenci ve danışmanının önerisi üzerine tezin başlığı, amacı ve kapsamı belirlenir. Öğrenci tarafından, danışmanının onayıyla hazırlanan tez önerisi ilgili anabilim dalı akademik kurulunun olumlu kararı ile en geç üçüncü yarıyılın başına kadar ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından Enstitüye bildirilir. Tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Öğrenci tez savunmasına alınmadan önce düzenlediği “intihal programı raporunu” Enstitüye teslim etmek zorundadır.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç kişiden oluşur. İkinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez savunmasının tarihi tez danışmanının önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır. Öğrenci bu tarihten en az bir ay önce tezi jüri üyelerine teslim etmek zorundadır.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır.

(6) Tez savunması, tez çalışmasının ya da güzel sanatlar ve tasarım alanında konser/resital/sergi/gösterinin sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunması/konser/resital/sergi/gösteri izleyiciye açık olarak yapılır.

(7) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla, kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tez savunması hakkında kabul kararı verilen öğrenci tezli yüksek lisans programını başarıyla bitirmiş sayılır. Öğrenciler, tezlerinin ciltlenmiş ve jüri üyeleri ile Enstitü müdürü tarafından imzalanmış iki nüshası ile tezin pdf formatında kaydedilmiş elektronik kopyasını ve Yükseköğretim Kurulu tarafından istenen “Tez Veri Giriş Formunu” ve “Kütüphane Tez Teslim Formunu” tezin kabul edildiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde Enstitüye teslim ederler.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak aynı jüri önünde yeniden savunur.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde yeniden tez hazırlayıp sunması gerekir.

(11) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, eğer programda varsa, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programının kapsamı

MADDE 36 – (1) Bu program, kredili dersler ve kredisiz dönem projesi dersinden oluşur.

Öğrenim süresi

MADDE 37 – (1) Tezsiz Yüksek Lisans Programında öğrenim süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın izinli geçen süreler dahil azami üç yıldır.

(2) Üç yıl içerisinde tezsiz yüksek lisans programından başarı ile mezun olamayanlar eğitim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için tekrar kayıt yaptırabilirler. Bu durumda hangi dersleri tekrarlayacakları ve bitirme projesi ile ilgili hususlar anabilim/anasanat dalı akademik kurulu tarafından belirlenir ve anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından Enstitüye bildirilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Bu durumda ödenecek eğitim ücreti şöyle saptanır: Programın başvuru koşullarında aksi belirtilmedikçe, kayıtlı olduğu program ücretinin toplam krediye bölünmesi ile elde edilecek sayının, alacağı dersin/derslerin toplam kredisi ile çarpımından elde edilen miktardır.

Tezsiz yüksek lisans programında ders yükü

MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden (90 AKTS’den) az olmamak koşuluyla, en az on ders ile bitirme projesi dersinden oluşur. Bitirme projesi dersi kredisiz olup başarılı (S) veya başarısız (U) olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda enstitünün ilan ettiği yazım kurallarına uygun yazılı bir rapor vermek zorundadır. Bu rapordan S notu alan öğrenci tezsiz yüksek lisans programını başarıyla bitirmiş sayılır.

(2) Öğrencinin kredili olarak alacağı derslerden en çok üç tanesi, daha önce alınmamış olması koşuluyla, 300 ya da 400 kodlu lisans derslerinden seçilebilir.

(3) İlgili anabilim dalı başkanlığınca ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde bir danışman ilgili anabilim dalındaki öğretim elemanları arasından belirlenir.

(4) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi, programında öngörülen kredi tutarının en çok yarısını danışmanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla;

a) Diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ders alarak,

b) En az bir yarıyıl başarıyla tamamlamış olmak koşuluyla başka lisans veya lisansüstü programlardan almış olduğu derslerini nakil dersi olarak geçerli saydırarak

tamamlayabilir.

(5) Öğrencinin, Üniversite dışından almış olduğu derslerin notları, bu Yönetmeliğin 22. Maddesindeki tablo esas alınarak belirlenir ve not döküm belgesinde gösterilir.

(6) Müfredattaki bütün derslerin her birinden en az “C” notu, 2,0 GNO ve bitirme projesini S notu ile tamamlayan öğrenci tezsiz yüksek lisans programını başarıyla bitirmiş sayılır.

(7) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programının kapsamı

MADDE 39 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesine sahip olan öğrenciler için toplam 21 krediden (180 AKTS) az olmamak koşuluyla, en az yedi ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 42 kredilik (240 AKTS) on dört ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Lisansüstü dersler, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(3) Doktora programları yurtiçi ve yurtdışı bütünleştirilmiş doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, ilgili yükseköğretim kurumu ile yapılan protokole göre ve Yükseköğretim Kurulunun onay vermesiyle belirlenir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan ders aşamasını başarıyla bitiren öğrencilere programa devam etmek istemedikleri ya da tez aşamasında başarısız olmaları durumunda ilgili anabilim dalının yürüttüğü bir tezsiz yüksek lisans programı varsa tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Öğrenim süresi

MADDE 40 – (1) Doktora programında öğrenim süresi, kayıt olduğu program derslerinin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en çok altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için en çok dokuz yıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır.

(3) Yukarıda belirtilen süreler içerisinde doktora programından başarı ile mezun olamayanlar, eğitim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için tekrar kayıt yaptırabilirler. Bu durumda hangi dersleri tekrarlayacakları ve tez hazırlama ile alakalı hususlar ilgili anabilim dalı akademik kurulu tarafından belirlenir ve anabilim dalı başkanlığı tarafından Enstitüye bildirilir.

(4) Tam burslu öğrencilerin bu statüde eğitim süresi, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami beş yıldır. Bu süreler içinde mezun olamayan öğrencilere, anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yüksek lisans programında bir yarıyıl, doktora programında iki yarıyıl burslu statüde ek süre verilebilir. Bu süreler içinde mezun olamadıkları takdirde öğrenimlerine ücretli statüde devam ederler.

(5) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunmasına giremeyen bir öğrenciye, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(6) Belirtilen süreler içinde kredili derslerini ya da tez çalışmasını tamamlayamayanlar, eğitim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(7) Bu durumda ödenecek eğitim ücreti şöyle saptanır: Programın başvuru koşullarında aksi belirtilmedikçe, kayıtlı olduğu program ücretinin toplam krediye bölünmesi ile elde edilecek sayının, alacağı dersin/derslerin toplam kredisi ile çarpımından elde edilen miktardır.

Doktora programının ders aşamasında başarı

MADDE 41 – (1) Programlarında öngörülen dersleri, 4,00 üstünden en az 3,00 GNO ile tamamlayan öğrenciler ders aşamasını başarıyla geçmiş sayılırlar.

(2) Ders aşamasını başarıyla geçen öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Aksi halde bu şartı sağlayana kadar B- ve daha düşük not aldıkları dersleri tekrarlarlar.

Doktora yeterlik sınavı ve tez önerisi savunması

MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı tarafından önerilen, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, tam zamanlı görev yapan ve içlerinden biri tez danışmanı ve en az ikisi Üniversite dışından olan beş öğretim üyesinden oluşturulan Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

(2) Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınavının ne zaman yapılacağına ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadırlar.

(3) Doktora yeterlik sınavı, ilgili programın öngördüğü şekilde yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sınav jürisi öğrencinin sınavdaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Jüri bu kararını sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirir. Yeterlik sınavının sözlü kısımları dinleyicilerin katılımına açık yapılır.

(4) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, izleyen yarıyıl içinde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin jürinin önerisiyle yeniden kredili veya kredisiz ders alması istenebilir. Bu derslerde başarılı olan öğrenciler yeterlik sınavına yeniden girebilirler. Yeterlik sınavında toplam üç kez başarısız olunması durumunda, öğrencinin programının derslerini yeniden alması zorunludur. Hangi derslerin alınacağına ilgili anabilim dalı akademik kurulunun teklifiyle Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

(5) Yeterlik sınavını geçen öğrenci, takip eden akademik yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen kayıt döneminde doktora tezine kayıt yaptırır. Üst üste iki akademik yarıyılda doktora tezine kayıt yaptırmayan öğrenci yeniden yeterlik sınavına alınır.

(6) Yeterlik sınavını geçen öğrenci için, sınavı izleyen bir ay içerisinde, ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur. Üç öğretim üyesinden oluşan komitede, tez danışmanından başka, ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye bulunur. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılabilir. Sonraki aşamalarda ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla Tez İzleme Komitesi üyeliklerinde değişiklik yapılabilir.

(7) Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

(8) Yeterlik sınavını geçen öğrenci, en geç altı ay içinde tez önerisini, Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. İstenilen süre içinde önerisini sunmayan öğrencinin tez notu I olur. Öğrenci tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine ulaştırır. Tez İzleme Komitesi, öğrencinin tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir ve bu kararını en geç üç iş günü içinde bir tutanakla Enstitüye bildirir.

(9) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Danışman veya tez konusu değişen öğrenciye yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisini savunabilir. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen veya verilen süre içinde tez önerisi sunmamış öğrenci için aynı süreç tekrarlanır.

(10) Tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmalarına iki yarıyıl içinde başlamayan öğrencilerden yeniden tez önerisi vermesi istenir.

Tez danışmanı ataması

MADDE 43 – (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen her öğrenci için en geç ikinci yarıyılın sonuna, lisans derecesi ile kabul edilen her öğrenci için üçüncü yarıyılın başına kadar Enstitüye, ilgili anabilim dalında ders veren ve en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş öğretim üyeleri arasından bir tez danışmanı önerir. Tez danışmanı ataması, Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı diğer yükseköğretim kurumlarının öğretim üyelerinden seçilebilir.

(2) Tez danışmanı ve öğrenci, tez konusunu belirleyip Enstitüye bildirir.

(3) Tez danışmanı değişikliği, öğrencinin veya danışmanın talebi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 44 – (1) Doktora tezi savunmasının tarihi tez danışmanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla ilan edilir.

(2) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini Senato tarafından kabul edilen yazım kılavuzunun kurallarına uygun bir biçimde yazar ve jüriye sınav tarihinden en geç bir ay önce teslim eder.

(3) Doktora tez jürisi, Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesinde yer alan, ikisi ise Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(4) Öğrenci tez savunmasına alınmadan önce düzenlediği “intihal programı raporunu” Enstitüye teslim etmek zorundadır.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Doktora tez savunması dinleyiciye açık yapılır.

(6) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla, kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi kabul edilen öğrenci doktora programını başarıyla tamamlamış sayılır. Öğrenciler doktora tez veri giriş tezlerinin ciltlenmiş ve jüri üyeleri ile enstitü müdürü tarafından imzalanmış iki nüshası ile tezin pdf formatında kaydedilmiş elektronik kopyasını ve Yükseköğretim Kurulu tarafından istenen “Tez Veri Giriş Formunu” ve “Kütüphane Tez Teslim Formunu” tez savunması tarihinden itibaren en geç bir ay içinde enstitüye teslim ederler.

(8) Tezi reddedilen öğrencinin, doktora programının hangi aşamasından başlatılacağına ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrenciye altıncı fıkra hükmü uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Kapsam

MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve uygulamalarla tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

Öğrenim süresi

MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik programının süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en fazla altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için en fazla dokuz yıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en fazla dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için en fazla altı yarıyıldır.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje vb. gibi çalışmasını altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye Enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile, çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süre verilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini veya tez, sergi, proje vb. gibi çalışmasını tamamlayamayanlar, öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(5) Bu durumda ödenecek eğitim ücreti şöyle saptanır: Programın başvuru koşullarında aksi belirtilmedikçe, kayıtlı olduğu program ücretinin toplam krediye bölünmesi ile elde edilecek sayının, alacağı dersin/derslerin toplam kredisi ile çarpımından elde edilen miktardır.

(6) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olup gerekli kredi yükü, proje vb. gibi diğer şartları yerine getiren fakat sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilere, talepleri halinde, ilgili anabilim dalının yürüttüğü bir tezsiz yüksek lisans programı varsa, tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Tam burslu öğrencilerin bu statüde eğitim süresi, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami beş yıldır. Bu süreler içinde mezun olamayan öğrencilere, anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yüksek lisans programında bir yarıyıl, doktora programında iki yarıyıl burslu statüde ek süre verilebilir. Bu süreler içinde mezun olamadıkları takdirde öğrenimlerine ücretli statüde devam ederler.

Danışman atanması

MADDE 47 – (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, en geç dördüncü yarıyıl sonuna kadar, her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez veya sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini Enstitüye önerir. Danışman atanması Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Danışman, öğretim üyeleri veya nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 48 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisi veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri, Enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(6) Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde, ilgili anabilim dalının yürüttüğü bir tezsiz yüksek lisans programı varsa, tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Mezuniyet

MADDE 49 – (1) Kayıtlı olduğu lisansüstü programının bütün şartlarını sağlayan ve ilişik kesme işlemlerini tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar.

Diplomalar

MADDE 50 – (1) Lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencilerin diploması, gerekli çalışmaların tamamlandığı akademik yılın sonunda verilir.

(2) Lisansüstü programını başarıyla tamamlayan öğrencilere, Enstitü Müdürü ve Rektörün imzalarını taşıyan geçici mezuniyet belgesi veya diploma verilir.

(3) Bütünleşik doktora programını tamamlayan öğrencilere yüksek lisans diploması da verilir.

Diploma kaybı ve yeni diploma hazırlanması

MADDE 51 – (1) Diplomanın kaybı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere, gereken ücretin ödenmesi ve dilekçe ile Üniversiteye başvurulması koşuluyla yeni diploma hazırlanır. Bu durumda, diploma üzerine, kayıp nedeniyle düzenlendiğine ilişkin ibare konur.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt sildirme

MADDE 52 – (1) Öğrenciler, istedikleri zaman bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvurarak, Üniversiteden kayıt sildirme talebinde bulunabilirler.

(2) Öğrencilerin kayıt sildirme işlemlerinde İpek Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

(3) Kayıt sildirdikten sonra Enstitüye geri dönmek isteyen öğrencilerin Enstitüye yeniden başvurmaları gerekir. Bu öğrencilerin hangi aşamada programa başlatılacağına ilgili anabilim dalı akademik kurulunun tavsiyesiyle Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

Disiplin işlemleri

MADDE 53 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Burslar

MADDE 54 – (1) Öğrencilerin bursluluk durumları, Rektörlüğün oluşturduğu Burs Komisyonu tarafından ve Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği esaslara göre belirlenir.

Ücretler

MADDE 55 – (1) Yıllık ücretler, her akademik yıl için Üniversite Yönetim Kurulunun önerisiyle Mütevelli Heyet tarafından belirlenerek ilan edilir. Öğrencilerin belirlenen bu ücretleri ödemeleri gerekir. Eğitim ücretini ve Üniversitenin imkânlarından yararlanmak için ödenmesi gereken diğer ücretleri, her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.

(2) Disiplin cezası nedeni ile Üniversiteden uzaklaştırılan öğrencilerin uzaklaştırma cezasının süresine ve öğrenime tekrar başlayacağı tarihe göre ödemekle yükümlü oldukları dönem eğitim ücretini ödemeleri gerekir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği ile 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 57 – (1) 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İpek Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İpek Üniversitesi Rektörü yürütür.