4 Mayıs 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29345

YÖNETMELİK

İpek Üniversitesinden:

İPEK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İpek Üniversitesine bağlı lisans ve lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin İngilizce seviyelerini ölçmek ve yabancı dil becerilerini Üniversitedeki dersleri takip edebilecek düzeye getirmek için Hazırlık Okulu tarafından yürütülen İngilizce hazırlık programının eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Yıl: Güz ve bahar dönemlerinden oluşan iki yarıyılı,

b) Hazırlık Okulu: Üniversitenin Yabancı Diller Bölümünde İngilizce hazırlık programını yürüten birimi,

c) Hazırlık Okulu Yönetim Kurulu: İpek Üniversitesi Hazırlık Okulu Yönetim Kurulunu,

ç) Hazırlık Programı: Hazırlık Okulunda uygulanan İngilizce Hazırlık Programını,

d) Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,

e) Lisansüstü: Yüksek lisans ve doktora eğitimini,

f) Öğrenci İşleri Müdürlüğü: İpek Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğünü,

g) Rektör: İpek Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: İpek Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: İpek Üniversitesini,

ı) Yeterlik Sınavı: Hazırlık Okulu tarafından gerçekleştirilen İngilizce Yeterlik Sınavını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Hazırlık okulundaki eğitim-öğretimin amacı

MADDE 5 – (1) Hazırlık okulundaki eğitim-öğretimin amacı; Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin İngilizce düzeylerini ölçmek; dil ve akademik becerilerini okuduğunu ve duyduğunu anlayıp kavrayabilecek, yazılı ve sözlü olarak kendilerini ifade edebilecek ve kabul edildikleri programlardaki İngilizce yürütülen dersleri izleyecek düzeye getirmektir.

Hazırlık programına giriş

MADDE 6 – (1) Üniversitenin bir lisans programına kabul edilen ve İngilizce yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler ile bu sınava katılmayan veya eşdeğerliği Senato tarafından belirlenen sınavlara ait herhangi bir sonuç belgesi ibraz edemeyen öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programına alınırlar.

(2) Lisansüstü öğrencilerin hazırlık programına kayıt koşulları, Hazırlık Okulu ile İpek Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün teklifi ve Senatonun onayıyla belirlenir.

Öğrenim süresi ve derslere devam zorunluluğu

MADDE 7 – (1) İngilizce hazırlık programının normal süresi, hazırlık programı zorunlu olan lisans öğrencileri için bir akademik yıldır. Başarısız olmaları halinde en çok bir akademik yıl daha süre tanınır. Hazırlık programında geçen süre lisans veya lisansüstü eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(2) Hazırlık programında öğrenciler; Hazırlık Okulunun belirlediği kurallara uygun olarak derslere, laboratuvar çalışmalarına ve uygulamalara devam etmek; bulunduğu düzey içinde her türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Söz konusu öğrenciler; bulundukları düzeyde ders ve uygulamaların toplam saatinin en az %90’ına katılmak zorundadır. Öğrencilerin derse devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

(3) Sağlık sorunları, disiplin cezasıyla uzaklaştırma veya diğer zorunlu gerekçeler dâhil, belgelenmiş veya belgelenmemiş herhangi bir nedenle %10 devamsızlık sınırını aştığı tespit edilen öğrenciler, ders içi yükümlülükleri sağlayamamış kabul edilir ve o düzeyde başarısız sayılır. Söz konusu öğrenciler, düzey bitirme sınavına alınmaz ve devamsız olduğu düzey programını tekrar ederler.

(4) Rektörlükçe sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmak üzere görevlendirilen öğrenciler, izinli oldukları sürede katılamadıkları dersler için devamsız sayılmazlar.

(5) Öğrenciler; sağlık sorunları nedeni ile Üniversitenin sağlık merkezinden veya zorunlu ya da acil durumlarda diğer sağlık kuruluşlarından aldıkları sağlık raporlarını, rapor süresinin bitiminden itibaren üç iş günü içinde Üniversite sağlık merkezinin de bilgisi dâhilinde Hazırlık Okuluna göndermek zorundadır.

(6) Üniversite tarafından belirlenen esaslara uygun olarak sağlık sorunları nedeniyle rapor sunan öğrenciler, raporlu olduğu süre içinde giremediği derslerin gereklerini Hazırlık Okulu tarafından uygun görülen sürede tamamlamak zorundadır.

(7) Gerekli hallerde Hazırlık Okulunun teklifi ve Rektörün onayı ile Cumartesi ve Pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

Düzey belirleme sınavı ve yeterlik sınavı

MADDE 8 – (1) Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin İngilizce dil bilgilerinin düzeyi ve yeterliği Hazırlık Okulu tarafından düzenlenen Düzey Belirleme Sınavı ve İngilizce Yeterlik Sınavı ile iki aşamalı olarak belirlenir.

(2) Akademik yılın başında yapılan Düzey Belirleme Sınavında barajı geçen öğrenciler, İngilizce Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanırlar. Düzey Belirleme Sınavında barajı geçemeyen öğrenciler, bu sınavın sonucuna göre hazırlık programında öğrenim görecekleri düzeye yerleştirilirler. Düzey Belirleme Sınavı sonuçlarına göre düzeylere yerleştirme notları ve İngilizce yeterlik sınavına girebilmek için gerekli baraj notu, Hazırlık Okulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Düzey Belirleme Sınavı sonucunun değerlendirilmesi Hazırlık Okulu bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından yapılır. Düzey Belirleme Sınavında barajı geçemeyen veya sınav sonuçları şüpheli görülen öğrenciler, düzeylerinin daha iyi belirlenebilmesi amacıyla yeniden Düzey Belirleme Sınavına alınabilir.

(4) Yeterlik sınavında başarı puanı %65’tir. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne kabul edilen öğrenciler için yeterlik sınavında başarı puanı %75’tir. Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler, kabul edildikleri bölümde öğrenime başlarlar.

(5) Yeterlik sınavı, her akademik yılın başında, güz yarıyılı sonunda ve bahar yarıyılı sonunda olmak üzere yılda en az üç defa yapılır. Gerektiğinde ek kontenjanla veya yatay geçişle üniversiteye kabul edilen öğrenciler için de yeterlik sınavı yapılabilir. Söz konusu yeterlik sınavlarını alabilmek için gereken koşullar Hazırlık Okulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(6) Yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz. Yeterlik sınavı sonucunun değerlendirilmesi Hazırlık Okulu bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından yapılır.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler, kendilerine tanınan en fazla iki akademik yıllık öğrenim süresi içinde daha sonraki yeterlik sınavlarına veya Senato tarafından İngilizce yeterlik sınavına eşdeğer kabul edilen bir sınava girebilir ve söz konusu sınavlarda yeterli başarı sağlamaları durumunda, kabul edildikleri bölümde öğrenime başlarlar. Yeterlik sınavında başarısız olan hazırlık programı öğrencilerinin, izleyen yarıyılda hazırlık programına devam koşulları Hazırlık Okulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(8) Hazırlık Programına devam eden burslu öğrenciler, kendilerine tanınan en fazla iki akademik yıllık öğrenim süresi sonunda yeterlik sınavını geçemedikleri takdirde, bursları kesilir. Senato tarafından İngilizce yeterlik sınavına eşdeğer kabul edilen bir sınav sonucu belgesi getiren söz konusu öğrenciler, lisans programına burslu olarak devam edebilirler. Bu durumdaki öğrencilere İpek Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. İpek Üniversitesi tarafından düzenlenen yeterlik sınavlarına başvurmak isteyen söz konusu öğrenciler, Senato tarafından belirlenen yeterlik sınav ücretini öderler.

(9) İngilizce Yeterlik Sınavının geçerlik süresi yapıldığı tarihten itibaren iki yıldır.

Program düzeyleri, başarı ve değerlendirme

MADDE 9 – (1) Hazırlık programında öğrencilerin İngilizce eğitimine hangi düzeyde başlayacakları, Düzey Belirleme Sınavı ile tespit edilir. Hazırlık programındaki öğrencilerin yerleştirileceği düzeyler, bu düzeylerde okutulacak dersler ve bu derslerin değerlendirilme esasları, her düzeydeki haftalık ders saati ve oluşturulacak sınıflar, derslerin başlama ve bitiş tarihleri ile sınav takvimi, Hazırlık Okulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve duyurulur.

(2) Hazırlık Programındaki en üst düzey programı başarıyla tamamlayan öğrenciler kabul edildikleri bölüme başlama hakkı kazanır. Herhangi bir düzeyde başarısız olan öğrenciler, ilgili yönerge uyarınca, bulundukları düzeyi tekrar ederler.

(3) Öğrencilerin hazırlık programını bitirip kabul edildikleri bölüme başlayabilmeleri için aşağıdaki şartlardan birisini yerine getirmeleri gerekmektedir:

a) Hazırlık programının en üst düzeyini başarı ile tamamlamak.

b) Hazırlık Okulu tarafından yapılan İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olmak.

c) Senato tarafından İngilizce yeterlik sınavına eşdeğer kabul edilen bir sınavda geçerli puanı almak.

(4) Öğrencinin öğrenim gördüğü düzeydeki başarısı, düzey başarı puanı ile belirlenir. Öğrencinin bulunduğu düzeyde başarılı sayılabilmesi için, düzey başarı puanının 100 tam puan üzerinden en az 60 puan olması gerekir. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne kabul edilen öğrenciler için düzey başarı puanı %70’tir. Düzey başarı puanını oluşturan bir düzey içindeki ara sınavlar, kısa süreli sınavlar, düzey bitirme sınavları, proje çalışmaları, ödev ve benzeri uygulamaların toplam puan içindeki ağırlıkları, Hazırlık Okulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(5) Her düzeyin sonunda yapılan düzey bitirme sınavına girebilmek için o düzeydeki derslerin en az %90’ına devam edilmesi zorunludur.

(6) Sınavlar için mazeret sınavı düzenlenmez. Öğrenciler girmedikleri sınavdan başarısız sayılır. Ancak, herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle veya beklenmedik hallerde, bulunduğu düzeydeki ara sınavlara giremeyen öğrencilerin durumu Hazırlık Okulu Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Bir öğrencinin ara sınava dair mazeret sınavına girebilmesi için mazeretinin Hazırlık Okulu Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

(7) Güz veya bahar yarıyılı başında başlayan hazırlık programının en üst düzeyi, o yarıyılın tamamını kapsayabilir.

(8) Hazırlık programında uygulanan her türlü sınavın uygulanış biçimi, tarihi ve sınavda görev alacak öğretim elemanları Hazırlık Okulu tarafından belirlenir.

(9) Hazırlık programında başarılı olan öğrencilerin not döküm belgesine (transkripte) sayısal başarı notu işlenmez. Başarılı öğrenciler için S (Satisfactory) harf notu olarak işlenir. Eşdeğerliği onaylanmış yabancı dil sınav sonuç belgesine sahip olan hazırlık programı öğrencilerinin yeterlik sınavından muaf olduğu not döküm belgesine E (Exempt) harf notu olarak işlenir ve not ortalamasında dikkate alınmaz.

(10) Öğrenci bir sınava girdiği halde, o sınav için gerekli koşulları taşımadığı daha sonradan anlaşılırsa, almış olduğu not ilan edilmiş olsa bile geçersiz sayılır. Ayrıca, bu öğrenci hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 10 – (1) Sınavının değerlendirilmesinde maddi hata yapıldığını düşünen öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanını takip eden üç gün içinde bir dilekçe ile Hazırlık Okuluna başvurarak, sınavının yeniden incelenmesini isteyebilir. Konu, Hazırlık Okulu tarafından kurulan komisyonda incelenir ve sonuçlandırılır. Bu sürenin bitiminden sonra itiraz talebi işleme alınmaz.

Muafiyet

MADDE 11 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olanlar, Senato tarafından yeterlik sınavına eşdeğer kabul edilen uluslararası nitelikteki bir sınavdan geçerli puanı elde edenler veya en az son üç yılında, İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ve İngilizce eğitim yapan ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar, İngilizce hazırlık programından muaf tutulabilir ve yerleştirildikleri lisans programına kayıt yaptırabilirler.

(2) Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların sonuç belgelerinin ve yurtdışında devam edilen ortaöğrenimi kanıtlayan belgelerin yeterlik sınav tarihinden en geç bir hafta önce Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi ve eşdeğerliğinin ve geçerliliğinin Hazırlık Okulu Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanması gerekir. Uluslararası nitelikteki bu belgeleri muafiyet için yeterli görülmeyen öğrenciler ile Türkiye’deki ya da yabancı ülkelerdeki başka yükseköğretim kurumlarında hazırlık sınıfı okuduktan sonra veya yatay ya da dikey geçiş yoluyla Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin durumları Hazırlık Okulu Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Sınav sonuçlarının değerlendirmeye alınabilmesi için sınavın son iki yılda yapılmış olması, sınav sonuç belgesinin aslının sunulması ve Senato tarafından belirlenen diğer şartları taşıması gerekmektedir. Hazırlık Okulu, sınav sonuçları hakkında araştırma yapma ve şüpheli bulduğu sınav sonuçlarını kabul etmeme hakkına sahiptir.

(4) Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birine ait geçerli sınav sonucu getiren öğrenciler, izleyen akademik yarıyıl başında lisans programına başlayabilirler.

İzin ve izin süreleri

MADDE 12 – (1) Hazırlık programına devam eden öğrenciler, herhangi bir nedenle bir veya iki yarıyıl için izin talebinde bulunabilirler. Bu konuyla ilgili başvurular, Öğrenci İşleri Müdürlüğüne iletilir ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) İzinli öğrencilerden izinli sayıldıkları süre için Senato tarafından belirlenen eğitim ücreti alınır.

(3) İzinli kabul edilen öğrenciler, izinli sayıldıkları süre içinde akademik takvimde yer alan sınavlara katılamazlar, sınavlara girmeleri halinde aldıkları not geçersiz sayılır.

(4) İzinli öğrenciler izin bitiminde ayrıldıkları düzeyden öğrenimlerine devam ederler.

(5) Sağlıkla ilgili mazeretleri nedeniyle izin alan öğrencilerin, öğrenimlerine devam edebileceklerini sağlık raporu ile belgelendirmeleri gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 13 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri hakkında; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Söz konusu iş ve işlemler, ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Duyuru ve ilanlar

MADDE 14 – (1) Hazırlık Okulunda; dersliklerde ve sınavlarda öğrencilere yönelik yazılı akademik duyuru ve ilanlar İngilizce yapılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İpek Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 akademik yılından itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İpek Üniversitesi Rektörü yürütür.