3 Mayıs 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29344

YÖNETMELİK

Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM,

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başhekim: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimini,

b) Dekan: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

c) Fakülte: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

ç) Merkez: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Mütevelli Heyeti: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Yeni Yüzyıl Üniversitesini,

g) Yürütme Kurulu: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayakta veya yatırarak ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti vermek,

b) Diş hekimi, uzman diş hekimi yetiştirmek ve diş hekimlerine mezuniyet sonrası eğitim vermek,

c) Yardımcı sağlık personeli eğitimine destek vermek,

ç) Bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla Diş Hekimliği Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla işbirliği yapmak,

d) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini arttırmak,

e) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak,

f) Çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak,

g) Ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilen ve bu hizmetin sunumunda Fakültenin akademik ve idarî personelini, sağlık ve yardımcı sağlık personeli ile öğrencilerini ilgili birim amirlerinin izni ile çalıştırabilen, saha çalışmalarında kendilerine destek verecek tüm kamu ve özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Rektörlük bilgisi dâhilinde işbirliği yapabilen toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak,

b) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak,

c) Ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlık disiplininin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyat ve ameliyathaneler ile hastaların ayakta veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak,

ç) Uzmanlık alanları ve klinik dalları ile diğer disiplinler arasında toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak,

d) Merkezin amaçlarıyla ilgili olan kurum ve kuruluşlar ile ortak projelerin geliştirilmesine imkan sağlamak,

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların iyileştirilmesine yönelik projeler geliştirmek,

f) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek,

g) Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, bu kuruluşlara bilimsel destek sağlamak,

ğ) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek,

h) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek,

ı) Fakülte ile işbirliği halinde diş hekimliği ve ağız, diş ve çene sağlığı alanında ulusal ve uluslararası kurumlar ile anlaşmalar yaparak sertifika ve eğitim programları düzenlemek, diş hekimlerine mezuniyet sonrası eğitim vermek, paneller, seminerler, kurslar ve benzeri faaliyetler organize etmek, bilimsel görüşler sunmak,

i) Ağız, diş ve çene sağlığı hizmetleri alanında yapılan araştırma, eğitim ve uygulamalara destek olmak üzere, Merkez bünyesinde uygulama birimleri veya üniteleri kurmak ve işletmek veya işlettirmek,

j) Merkeze bağlı olarak çalışan, kapsamlı sağlık hizmeti vermek üzere yataklı tedavi hizmetlerinin yanı sıra, ağız, diş ve çene sağlığı anabilim dallarında, uzmanlık alanlarında ve ağız, diş ve çene sağlığı ile ilgili diğer alanlarda ulusal ve uluslararası ortamlarda eğitim ve hizmet faaliyetleri vermek için Merkez ünite ve poliklinik birimleri kurmak ve işletmek, bu tesisleri satın alma, bağış veya sair suretlerde devir almak ve işletmek, ağız ve diş sağlığı ile ilgili çeşitli sağlık ve sosyal hizmet birimlerinin ve benzeri işletmelerin kurulmasını ve işletilmesini desteklemek, gerekirse bunları işletmek ya da bu konuda hizmet satın almak,

k) Mütevelli Heyeti, Rektör ve Merkez organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Dekan

b) Başhekim

c) Yürütme Kurulu

ç) Hastane Müdürü

d) Başhemşire

e) Klinik Sorumlusu

Dekan

MADDE 8 – (1) Dekan, ilgili mevzuatta ve bu Yönetmelikte yer alan görevleri yapar, kontrol eder ve gerekli değerlendirmeleri Rektörlük makamına bildirir.

Başhekim

MADDE 9 – (1) Başhekim Fakültede devamlı statüde çalışan öğretim üyeleri arasından Dekanın ve Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyetinin onayı ile üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten Başhekim aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle görevden alınabilir.

Başhekimin görevleri

MADDE 10 – (1) Başhekimin görevleri şunlardır:

a) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Dekanlığa sunmak,

b) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve bunların uygulanmasını denetlemek,

c) Anabilim ve bilim dalı hizmetlerinin gelir-gider dengesine göre performanslarını tespit etmek ve Dekanlığa sunmak,

ç) Bütçe-idari kadro ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak Dekanlığa sunmak,

d) Hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak,

e) Merkez için gerekli her türlü bilgisayar otomasyon programlarını geliştirmek, uygulamak ve denetlemek,

f) Enfeksiyon kontrol komisyonunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak,

g) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yürütmek, 

ğ) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında dekana rapor vermek.

Yürütme Kurulu

MADDE 11 – (1) Merkezin Yürütme Kurulu Dekan, Başhekim,  Dekan tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen Fakülte Yönetim Kurulunun bir üyesi ile Fakülte öğretim üyeleri tarafından üç yıllığına seçilen iki öğretim üyesi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

(2) Yürütme Kurulu, Dekanın başkanlığında her eğitim-öğretim yarıyılı başında olmak üzere yılda en az iki kere toplanır, Merkezin her türlü faaliyeti ile ilgili kararları alır, ilgili mevzuatta ve bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yapar.

Hastane Müdürü ve görevleri

MADDE 12 – (1) Hastane Müdürü; sağlık ve hastane yönetimi konusunda deneyimi olan adaylar arasından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Dekanın ve Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyetinin onayı ile görevlendirilir.

(2) Hastane Müdürünün görev ve sorumluluk alanı, Başhekimin görev ve sorumluluk alanı ile sınırlı olup, Merkezin diğer yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve Merkezin diğer yönetim organları tarafından kendisine verilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

Başhemşire ve görevleri

MADDE 13 – (1) Başhemşire; lisans düzeyinde eğitim veren okulların hemşirelik bölümünden mezun ve en az on yıl hemşirelik hizmeti vermiş olan adaylar arasından ilgili mevzuat hükümlerine göre Dekanın önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Merkezde görevli hemşireler ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer personel, başhemşirenin sorumluluğundadır. Başhemşire; hemşirelik hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu konusunda Merkez yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen benzer görevleri yapmakla yükümlüdür.

(3) Başhemşire, hizmet gereksinimleri doğrultusunda Başhemşire yardımcısı görevlendirilmesini Dekandan talep eder. Başhemşire yardımcısı, Başhemşireye karşı sorumludur.

Klinik sorumlusu ve görevleri

MADDE 14 – (1) Anabilim/bilim dalı klinik sorumlusu, o anabilim/bilim dalının kadrolu öğretim üyeleri arasından, yoksa diğer anabilim dallarından ilgili anabilim dalı akademik kurul kararı ile bir yıl süre için belirlenerek Dekanlığa her yılın en geç son iş gününe kadar bildirilmesi üzerine Dekan tarafından görevlendirilir.

(2) Klinik sorumlusu; ilgili kliniğin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde çalıştırılmasından, gerekli kayıtların tutulmasından ve korunmasından, alt yapı ile ilgili donanımın usulüne uygun kullandırılmasından ve klinikte sunulan tıbbi uygulamalardan Dekana karşı sorumludur.

(3) Klinikte hizmet sunan ve/veya eğitim alan stajyer öğrenciler, doktora/uzmanlık öğrencileri ve mezuniyet sonrası eğitim alan ve/veya hizmet veren diş hekimlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışmalarından klinik sorumlusu sorumludur. Bu kadrolar dışındaki personelin hizmet ilkelerine uygun çalışmalarının denetim sorumluluğu da klinik sorumlusuna aittir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünite ve birimleri

MADDE 15 – (1) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idarî işlerinde görevli olanlar, Dekan ve Başhekime karşı sorumludurlar.

(2) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.

Ücret ve raporlar

MADDE 16 – (1) Hastalara uygulanacak muayene ve tedavi ücretleri Türk Diş Tabipleri Birliği Asgari Ücret tarifesi baz alınarak yetkili kurullarca belirlenir.

(2) Merkezde tedavi görenlere ihtiyaç halinde verilecek istirahat raporları tedaviyi uygulayan hekim tarafından düzenlenir ve Başhekim tarafından onaylanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversite Senatosu, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili yönetim kurullarının kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 29/12/2014 tarihli ve 29220 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.