3 Mayıs 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29344

YÖNETMELİK

Sabancı Üniversitesinden:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ TEMEL GELİŞTİRME YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/9/2013 tarihli ve 28757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Öğrenciler, ELAE sonuçlarının ilanından itibaren en geç üç iş günü içinde; ara sınav, dönem sonu sınavı, bütünleme sınavı ve değerlendirmeye tabi tutulan tüm çalışmaların sonuçlarının ilanından itibaren en geç yedi iş günü içinde Diller Okulu direktörlüğüne yazılı olarak başvurmak suretiyle, sınav kağıdının tekrar incelenmesini isteyebilirler. Diller Okulu direktörlüğü, dilekçenin alınmasından itibaren en geç on iş günü içerisinde sınav kağıdını inceleyerek, maddi hata tespit ettiği takdirde sonucu, Diller Okulu Kurul Kararı ile öğrenciye ve Öğrenci Kaynakları Birimine bildirir. Notlarda yapılacak düzeltme, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümlerine göre gerçekleştirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/9/2013

28757

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/11/2014

29164