3 Mayıs 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29344

YÖNETMELİK

Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/11/2012 tarihli ve 28455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin yedinci fıkrasındaki “tarihten itibaren iki hafta” ibaresi “tarihi takip eden en fazla üç takvim günü” şeklinde;  aynı maddenin dokuzuncu fıkrasının (a) bendinde geçen “tarihinden itibaren bir hafta” ibaresi “tarihini takip eden en fazla üç takvim günü” şeklinde; aynı fıkranın (d) bendinde geçen “tarihten itibaren bir hafta” ibaresi “tarihi takip eden en fazla üç takvim günü” şeklinde; aynı maddenin onuncu fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) Bir dersin, dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı sonucu oluşan harf başarı notları; bu sınavların rakamsal notlarının Öğrenci Otomasyon Sisteminden ilan edildiği gün içinde dersin koordinatörü ve/veya öğretim elemanı tarafından Öğrenci Otomasyon Sisteminden alınan iki nüsha bilgisayar çıktısının ıslak imza ile imzalanmış olarak Fakülte Dekanlığına ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmesi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından QR kodun okutulması suretiyle öğrencinin transkriptine aktarılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Sınav notlarına itiraz, öğrenci tarafından ara sınav, dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı notlarının ilanını takip eden en fazla iki gün (48 saat)  içinde Öğrenci Otomasyon Sisteminden E-Dilekçe ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe yapılır. Bu itiraz, dekanlığın/müdürlüğün oluşturacağı ilgili öğretim elemanı dâhil üç kişilik bir komisyon tarafından, o derse ilişkin değerlendirme ölçütleri çerçevesinde değerlendirilerek, maddi bir hata olup olmadığı tespit edilir ve gerekçeli bir rapor halinde en geç iki gün içinde yönetim kurullarınca kesin karara bağlanır. Karar, Öğrenci Otomasyon Sisteminden çıktı olarak alınan Komisyon Raporu Ek’li olarak ilgili dekanlık/müdürlük aracılığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Komisyon Raporunun QR kodu okutulmak suretiyle öğrencinin otomasyon sayfasına aktarılır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/11/2012

28455

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

6/2/2013

28551

2-

20/8/2014

29094