3 Mayıs 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29344

YÖNETMELİK

Türk Standardları Enstitüsünden:

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/7/2002 tarihli ve 24815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinin 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “(Çalıştığı süre ile sınırlı olmak ve toplamda sosyal güvenlik kurumlarında 30 yılı geçmemek üzere)” ibaresi ile dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 7 – 7/1/2015 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar emekli olmuş ve hizmet süresi 30 yıldan fazla olan personele de bu sınırı aşan süre esas alınarak ayrıca hizmet tazminatı ödemesi yapılır.

21/8/2009 tarihinden önce TSE’de işe başlayan personelin kendi isteği ile TSE’den ayrılması sonucunda, bunlara ödenecek hizmet tazminatı hakkında bu Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan 15 yıl hizmeti bulunma şartı aranmaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini TSE Yönetim Kurulu yürütür.