3 Mayıs 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29344

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/9/1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 382 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı. Tecrübe ve mesleki deneyim gerektiren vardiya görevlerinin devamlılığını sağlamak maksadıyla kolordu (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşiti) ve daha üst karargâhlar ile Jandarma Genel Komutanlığında Harekât Merkezi işleten komutanlıklar için bu maddenin ikinci fıkrasının (a), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen muafiyetler uygulanmayabilir.”

“i. 5378 sayılı Kanun kapsamında engelli olan memurlara isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası verilemez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 394 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “vazifeleri” ibaresi “sınıf görevleri” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “Bir garnizon içinde konuşlandırılmış; kıt'a, karargâh ve kurumların (askerî hastaneler hariç) tamamında baştabip dışındaki tabip, diş tabibi ve veteriner hekim mevcudu;” ibaresi “Bir garnizon içinde konuşlandırılmış; Milli Savunma Bakanlığı ve teşkilleri dâhil kıta, karargâh ve kurumlarda (askerî hastaneler hariç) görevli askerî ve sivil tabip, diş tabibi ve veteriner hekim mevcudu;” olarak ve ikinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan “vazifeleri” ibaresi “sınıfları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 423 üncü maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“15-Sancak nöbetçisi”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 425 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 425 – Saygı nöbetçileri, gemide bulunan sancağa ihdas olunur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 538 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sancak nöbetçilerinin görevleri

Madde 538 – Sancak nöbetçileri nöbet aldıkları yerin maddî ve manevi şahsiyetine tecavüzü önlerler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 617 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 617 – Saygı nöbetçisi: Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Millî Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı (Bakanlık binası ile sadece Jandarma Genel Komutanlığına bağlı kışla, karargah ve kurumlarda bulunduğunda), Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Orgeneral/Oramiraller ve Korgeneral/Koramiral (bulunulan garnizonda görevli Orgeneral/Oramiral mevcut değilse) seviyesindeki komutan ve amirlerin kışla, karargah ve kurumlarda bulunduklarında, karargah binalarının ana giriş kapısına çıkarılan iki kişilik nöbetçidir. Yüzer birliklerde sancak nöbetçisi aynı zamanda saygı nöbetçisidir, bunun haricinde saygı nöbetçisi çıkarılmaz. Saygı nöbetçisi, ihtiram olunan makam sahibinin bulunduğu yerden bir günden fazla bir zaman için ayrılması halinde kaldırılır. Avdet ederse tekrar konur. Her kışlanın nizam kapısındaki nöbetçi emniyet nöbetçisidir.

Nöbetçilerin muayyen ve devamlı nöbet yerlerinden, hava tesirinden korunmaları için numunesine uygun birer nöbetçi kulübesi olmalıdır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.