2 Mayıs 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29343

KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

2014 ÜRÜN YILINDA SÖZLEŞME DIŞI ÜRETİLEN TÜTÜNLERİN AÇIK

ARTIRMA YÖNTEMİ İLE ALIM SATIMINA İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI

DÜZENLEME KURULU KARARI

Karar No: 9236

Karar Tarihi: 22/04/2015

2014 ürün yılında sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünler ile sözleşme yapılmasına rağmen sözleşmeden fazla üretilmiş ve alıcısı tarafından satın alınmayan tütünlerin, açık artırma yöntemi ile satılması için gerekli olan açık artırma merkezlerinin kurulamaması nedeniyle, alım-satım işlemlerinin aşağıdaki esaslar dahilinde uygulanmasına karar verilmiştir.

1. Tütün üretimi yapılan il ve ilçelerde yer alan Türkiye Ziraat Odalar Birliğine bağlı Ziraat Odaları, kendi hizmet bölgelerindeki muhtarlıkları Kararın ilanından itibaren on gün içinde bu Karardan haberdar edeceklerdir.

2. Sözleşmeye bağlanmaksızın veya sözleşme fazlası tütün üreten ve tütünlerini pazarlamak isteyen üreticiler güncel bilgilerini, mayıs ayının sonuna kadar bulundukları İl/İlçedeki Ziraat Odalarına (bulundukları İl/İlçede Ziraat Odası olmayan üreticiler ikametgahlarına en yakın Ziraat Odasına) şekli ve içeriği Kurum tarafından belirlenen Sözleşme Dışı Tütün Üretim Bildirim Formu ve Ziraat Odasından alınacak çiftçi belgesi ile başvuracaktır.

3. İlgili Ziraat Odaları, yapılan başvuruları incelemek suretiyle tütün çiftçisi olan üreticileri, şekli ve içeriği Kurum tarafından belirlenen Sözleşme Dışı Tütün Üretim Bildirim Listesine kaydederek, yazılı ve elektronik ortamda haziran ayının onbeşinci günü sonuna kadar Kuruma bildirecektir.

4. Kurum tarafından, sözleşme dışı üretici tütünlerine ait bilgiler Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Tütün İhracatçıları Birliğine gönderilmek suretiyle alıcılara duyurulacaktır. Açık artırmalı satışlara katılmak isteyen Tütün Ticareti Yetki Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler (Alıcı), Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Tütün İhracatçıları Birliğine veya Kuruma başvurarak sözleşme dışı üretim yapan üretici listesini temin edebilecektir.

5. Bölgeler itibarıyla her grad tütün için açık artırma başlangıç fiyatı Kurulca belirlenerek, Resmî Gazete’de yayımlanacak, üretici ve alıcıların bilgisine sunulacaktır.

6. Tütün ticareti yetki belgesine sahip gerçek ve tüzel kişiler, açık artırma yöntemi ile satın almak istedikleri tütünlerin Amerikan Grad sınıflandırma sistemine göre tespitini yapıp fiyatını belirleyerek, fiyat tekliflerini (ihrak, su çürüğü gibi fiyata etki eden unsurlar dahil) ve kendilerini temsil edecek vekillerine ait bilgileri (noter onaylı vekaletname ile) kapalı zarf ile Kuruma bildirecek veya açık artırma mahallinde görevli Kurum uzmanına verecektir.

7. Alıcı, satın almak istediği üretici tütünlerinin tespit çalışmalarını kendi belirleyeceği bir program dahilinde gerçekleştirecektir. Kurum gerekli gördüğü hallerde, açık artırma başlangıç fiyatına esas olacak tespit çalışmasını yetkilendireceği tütün eksperlerine yaptırabilecektir.

8. Açık artırmanın hangi tarihte yapılacağı; açık artırmaya katılmak isteyen alıcılara ve sözleşme dışı tütün üretim bildiriminde bulunan üreticilere duyurulmak üzere ilgili ziraat odasına, Kurum tarafından bildirilecektir. Açık artırma yapılacak yer, tütünlerin bulunduğu mahal ve işin gerekleri de dikkate alınarak, Kurumca görevlendirilecek uzman tarafından belirlenecektir.

9. Kurumca görevlendirilecek uzman her bir üretici tütünü için verilen fiyat tekliflerini alıcıların ve üreticilerin veya temsilcilerinin huzurunda ilan edecek, bilahare açık artırmaya katılan alıcıların vermiş olduğu en yüksek fiyat teklifinden açık artırmayı başlatacaktır. Açık artırmada alıcıların her bir artırım işareti 10 Kr fiyat artışına karşılık gelecek olup, tütünler en yüksek fiyatı veren alıcı adına tescil edilecektir.

Üretici ve alıcının veya vekillerinin artırmalı satışı takiben tescil defterini imzalaması suretiyle satış işlemi tamamlanmış olacaktır.

10. Alıcı ve üretici talepleri ile menfaatleri, işin hacmi ve bu gibi hususlar göz önüne alınarak, gerektiğinde; sözleşme dışı üretim bildiriminin alınması ve güncellenmesi, alıcının tespit çalışmaları, fiyat teklifi alma, tekliflerin ilanı, açık artırmalı satışlar, tescil ve bu gibi tüm işlemler aynı gün içinde yapılabilecektir.

11. Alıcı, adına satışı tescil edilen tütünlerle ilgili tescil defterini imzalamaktan kaçınamayacağı gibi, artırmalı satışlarda adına tescil edilecek tütünleri, tescil tarihini izleyen onbeş iş günü içinde tesellüm etmek ve bedelini üreticiye ödemek zorundadır. Tesellüm ve teslim süresi tarafların mutabakatıyla Kurumca uzatılabilir.

Tescil edilen tütünlerin üretici tarafından alıcıya teslim edilmemesi halinde; alıcı durumu açıklayan üretici dilekçesi veya alıcı temsilcisi ve ziraat odası temsilcisinin birlikte düzenleyip imzaladığı tutanağı, 12 nci madde de yer alan belgelerle birlikte Kuruma teslim edecektir.

Üretici, satışı tescil edilen tütünleri ikametgahının bulunduğu ilçe sınırları içinde alıcı tarafından gösterilecek tesellüm merkezinde teslim etmek zorundadır. Alıcının belirleyeceği tesellüm merkezinin, üreticinin ikametgahının bulunduğu ilçe sınırları dışında olması halinde, ilçe sınırlarını aşan kısımlar için alıcı tarafından, talebi halinde üreticiye nakliye ücreti ödenir.

12. Alıcılar, satın alarak tesellümünü yaptıkları tütünler için bu Kararda adı geçen Yönetmelikte belirtilen yaprak tütün tartı ve fiyat pusulası, üretici hesap pusulası ve üretici hesap pusulaları paftasını usulüne uygun olarak tutacaklar ve üretici hesap pusulaları paftasının bir nüshasını tesellümü takip eden yirmi iş günü içinde yazılı ve elektronik ortamda Kuruma göndereceklerdir.

13. Alıcı, adına tescili yapılan tütünleri zamanında tesellüm etmemesi veya ürün bedelini ödememesi halinde üreticiye, tescili yapılan tütün kilosunun tescil fiyatıyla çarpımından oluşan tutarın %10’u oranında cezai şart ödemeyi kabul etmiş sayılır.

Üretici de, tescili yapılan tütünleri alıcıya teslim etmemesi halinde, bu madde kapsamında cezai şart ödemeyi kabul etmiş sayılır.

14. Üreticinin açık artırmada oluşan fiyatı kabul etmeyerek tescil defterini imzalamaktan kaçınması halinde tescil işlemi geçersiz sayılır. Bu gibi durumlarda üretici aleyhinde herhangi bir yaptırım söz konusu olmayacağı gibi, ilgili üretici tütünleri alıcı çıkması halinde tekrar açık artırmaya konu olabilecektir.

15. Tütünlerin tesellümü aşamasında üretici ile alıcı arasında anlaşmazlık ortaya çıkması halinde, 10/07/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in “Anlaşmazlıkların Çözümü” başlıklı 12 nci maddesi hükümleri uygulanır.

16. Artırmalı satışlarda tütünlerini pazarlamak için başvuran üreticiler ve artırmalı satışlara katılacağını bildiren Tütün Ticareti Yetki Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile vekilleri bu Karar hükümlerine uymayı kabul etmiş sayılırlar. Bu Kararda yer almayan hususlarda ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri uygulanır.

17. Sözleşme dışı üretilen tütünlerin fiyatlarının belirlenmesine esas tespit çalışmaları 22/08/2015 tarihi itibarıyla sonlandırılacaktır. Fiyatı belirlenip, Kurum kayıtlarına alınan ve açık artırmalı satışta alım-satımı gerçekleşmeyen üretici tütünlerine, bu madde de belirtilen tarihten sonra alıcı talebi olması halinde açık artırmalı satış işlemleri tekrarlanabilecektir.