2 Mayıs 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29343

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS EN ISO 4035 ALTIKÖŞE İNCE SOMUNLAR, PAHLI (STİL 0)-MAMUL

KALİTESİ A VE B (ISO 4035:2012) STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2015/3)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS EN ISO 4035 (Haziran 2013) Standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu standard, M1,6 ila M64 (M64 dahil), mamul kalitesi A için D ≤ M16 ve mamul kalitesi B için D > M16 olan, altıköşe ince diş pahlı somunların (stil 0) karakteristiklerini kapsar.

Bu standardda listelenmiş özelliklerin dışındaki diğer özelliklerin gerekli olduğu özel durumlarda, bu özellikler mevcut bulunan standardlardan, örneğin; ISO 724, ISO 898-2, ISO 965-1, ISO 3506-2 ve ISO 4759-1’den seçilebilir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa ve 23/6/2012 tarihli ve 28332 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine istinaden hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 1026-4 EN 24035 “Altıköşe İnce Somunlar (pahlı) Mamul Kalitesi A ve B” Standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulu’nun 2/4/2014 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilen TS EN ISO 4035 (Haziran 2013) “Altıköşe İnce Somunlar, pahlı (stil 0) - Mamul Kalitesi A ve B” Standardı, imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanmaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS EN ISO 4035 (Haziran 2013) Standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Bakanlık birinci fıkrada belirtilen ürünü, 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda bu Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS EN ISO 4035 (Haziran 2013) Standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılma

MADDE 8 – (1) 4/12/1996 tarihli ve 22837 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ No: Mecburi Standard 96/125-126’da yer alan TS 1026-4 EN 24035 Standardı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımından altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.