30 Nisan 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29342

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)’tan:

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan personelden, 5 inci maddede belirtilen kadrolara, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanun, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Bakan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bağlı olduğu Bakanı,

ç) Başkan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanını,

d) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,

e) Görev grupları: Benzer ve/veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,

f) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlere, aynı veya başka hizmet sınıflarından görevde yükselme sınavı sonuçlarına göre yapılacak atamaları,

g) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre şube müdürü ve aynı düzeydeki diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,

ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamında geçen süreleri,

h) İl müdürlüğü: İl afet ve acil durum müdürlüğünü,

ı) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

i) Personel: 657 sayılı Kanuna tabi olarak Başkanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görev yapan personeli,

j) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılacak atamaları,

k) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Genel Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları ve kadrolar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları ve kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi hizmet grupları ve kadrolar:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Afet ve acil durum eğitim merkezi müdürü, afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürü, şube müdürü,

2) Afet ve acil durum eğitim merkezi müdür yardımcısı,

3) Şef, koruma ve güvenlik şefi, koruma ve güvenlik amiri.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri.

c) Araştırma, planlama ve savunma hizmetleri grubu;

1) Araştırmacı,

2) Eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı ve uzman.

ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici.

d) İdari hizmetler grubu;

1) Ayniyat saymanı,

2) Enformasyon memuru, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, anbar memuru, satınalma memuru, santral memuru, muhasebeci, arşiv memuru, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, sivil savunma memuru, şoför.

e) Destek hizmetleri grubu;

1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, kaloriferci, bekçi.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Avukat, mühendis, mimar, jeomorfolog, şehir plancısı, programcı, kütüphaneci, istatistikçi, öğretmen, mütercim, tercüman, tekniker, teknisyen, arama ve kurtarma teknisyeni, kameraman, fotoğrafçı, psikolog, biolog, sosyal çalışmacı, veteriner hekim, sağlık memuru, hemşire.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

b) Afet ve acil durum eğitim merkezi müdürü, afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürü, şube müdürü ve aynı düzeydeki diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavda, diğer kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacak personel için ise yazılı sınavda başarılı olmak,

gerekir.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Afet ve acil durum eğitim merkezi müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle en az iki yılı Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında afet ve acil durum eğitim merkezi müdür yardımcısı, araştırmacı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, uzman, öğretmen, avukat, biyolog, çözümleyici, daire tabibi, tabip, istatistikçi, jeomorfolog, mimar, mühendis, mütercim, psikolog, sosyal çalışmacı, şehir plancısı, veteriner hekim, şef veya daha üst unvanlı bir kadroda olmak üzere en az on yıl hizmeti bulunmak,

3) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

b) Afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle en az iki yılı Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında afet ve acil durum eğitim merkezi müdür yardımcısı, araştırmacı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, uzman, öğretmen, avukat, biyolog, çözümleyici, daire tabibi, tabip, istatistikçi, jeomorfolog, mimar, mühendis, mütercim, psikolog, sosyal çalışmacı, şehir plancısı, veteriner hekim, arama ve kurtarma teknisyeni, şef veya daha üst unvanlı bir kadroda olmak üzere en az on yıl hizmeti bulunmak,

3) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

c) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle en az iki yılı Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında afet ve acil durum eğitim merkezi müdür yardımcısı, araştırmacı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, uzman, öğretmen, avukat, biyolog, çözümleyici, daire tabibi, tabip, istatistikçi, jeomorfolog, mimar, mühendis, mütercim, psikolog, sosyal çalışmacı, şehir plancısı, veteriner hekim, programcı, tekniker, şef, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik şefi veya daha üst unvanlı bir kadroda olmak üzere en az on yıl hizmeti bulunmak,

3) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

ç) Afet ve acil durum eğitim merkezi müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle en az iki yılı Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında araştırmacı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, uzman, öğretmen, avukat, biyolog, çözümleyici, daire tabibi, tabip, istatistikçi, jeomorfolog, mimar, mühendis, mütercim, psikolog, sosyal çalışmacı, şehir plancısı, veteriner hekim, şef veya daha üst unvanlı bir kadroda olmak üzere en az on yıl hizmeti bulunmak,

d) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle en az iki yılı Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında anbar memuru, arşiv memuru, arama ve kurtarma teknisyeni, ayniyat saymanı, avukat, biyolog, çözümleyici, daire tabibi, enformasyon memuru, fotoğrafçı, hemşire, istatistikçi, jeomorfolog, kameraman, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik görevlisi, koruma ve güvenlik şefi, kütüphaneci, memur, mimar, muhasebeci, mühendis, mütercim, öğretmen, programcı, psikolog, sağlık memuru, santral memuru, satınalma memuru, sekreter, sosyal çalışmacı, sivil savunma memuru, şef, şehir plancısı, şoför, tabip, teknisyen, tekniker, veteriner hekim ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanlı kadrolarda olmak üzere, fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunları için en az dört yıl, diğer yüksekokul mezunları için en az altı yıl hizmeti bulunmak,

e) Koruma ve güvenlik amiri ve koruma ve güvenlik şefi kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle en az iki yılı Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında olmak üzere koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda en az altı yıl hizmeti bulunmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartlar ile 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen diğer şartları taşımak,

f) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle en az iki yılı Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında afet ve acil durum eğitim merkezi müdür yardımcısı, anbar memuru, araştırmacı, arşiv memuru, arama ve kurtarma teknisyeni, ayniyat saymanı, avukat, biyolog, çözümleyici, daire tabibi, eğitim uzmanı, enformasyon memuru, fotoğrafçı, hemşire, istatistikçi, jeomorfolog, kameraman, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik şefi, kütüphaneci, memur, mimar, muhasebeci, mühendis, mütercim, öğretmen, programcı, psikolog, sağlık memuru, santral memuru, satınalma memuru, sekreter, sivil savunma uzmanı, sosyal çalışmacı, sivil savunma memuru, şef, şehir plancısı, tabip, teknisyen, tekniker, uzman, veteriner hekim ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanlı kadrolarda olmak üzere en az dört yıl hizmeti bulunmak,

g) Araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle en az iki yılı Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında anbar memuru, arşiv memuru, arama ve kurtarma teknisyeni, ayniyat saymanı, avukat, biyolog, çözümleyici, daire tabibi, enformasyon memuru, fotoğrafçı, hemşire, istatistikçi, jeomorfolog, kameraman, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik görevlisi, koruma ve güvenlik şefi, kütüphaneci, memur, mimar, muhasebeci, mühendis, mütercim, öğretmen, programcı, psikolog, sağlık memuru, santral memuru, satınalma memuru, sekreter, sosyal çalışmacı, sivil savunma memuru, şef, şehir plancısı, şoför, tabip, teknisyen, tekniker, veteriner hekim ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanlı kadrolarda olmak üzere en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

ğ) Eğitim uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin eğitim fakülteleri bölümlerinden veya pedagojik formasyon belgesine sahip olmak kaydıyla Fen-Edebiyat fakülteleri bölümlerinden mezun olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle en az iki yılı Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında anbar memuru, arşiv memuru, arama ve kurtarma teknisyeni, ayniyat saymanı, avukat, biyolog, çözümleyici, daire tabibi, enformasyon memuru, fotoğrafçı, hemşire, istatistikçi, jeomorfolog, kameraman, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik görevlisi, koruma ve güvenlik şefi, kütüphaneci, memur, mimar, muhasebeci, mühendis, mütercim, öğretmen, programcı, psikolog, sağlık memuru, santral memuru, satınalma memuru, sekreter, sosyal çalışmacı, sivil savunma memuru, şef, şehir plancısı, şoför, tabip, teknisyen, tekniker, veteriner hekim ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanlı kadrolarda olmak üzere en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

h) Sivil savunma uzmanı ve uzman kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle en az iki yılı Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında anbar memuru, arşiv memuru, arama ve kurtarma teknisyeni, ayniyat saymanı, avukat, biyolog, çözümleyici, daire tabibi, enformasyon memuru, fotoğrafçı, hemşire, istatistikçi, jeomorfolog, kameraman, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik görevlisi, koruma ve güvenlik şefi, kütüphaneci, memur, mimar, muhasebeci, mühendis, mütercim, öğretmen, programcı, psikolog, sağlık memuru, santral memuru, satınalma memuru, sekreter, sosyal çalışmacı, sivil savunma memuru, şef, şehir plancısı, şoför, tabip, teknisyen, tekniker, veteriner hekim ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanlı kadrolarda olmak üzere en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

ı) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların fizik, matematik bölümleri ile mühendislik fakültelerinin elektrik, elektrik-elektronik, elektronik ve bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olmak veya fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki güncel bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

3) Son müracaat tarihi itibariyle en az iki yılı Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında programcı unvanında olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

i) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle en az iki yılı Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında anbar memuru, arşiv memuru, arama ve kurtarma teknisyeni, enformasyon memuru, fotoğrafçı, hemşire, kameraman, koruma ve güvenlik görevlisi, kütüphaneci, memur, muhasebeci, sağlık memuru, santral memuru, satınalma memuru, sekreter, sivil savunma memuru, şoför, teknisyen ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanlı kadrolarda olmak üzere en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

j) Enformasyon memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların acil durum ve afet yönetimi bölümü veya fakülte ya da dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında olmak üzere teknisyen yardımcısı, hizmetli, kaloriferci ve bekçi unvanlı kadrolarda en az iki yıl hizmeti bulunmak,

k) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, anbar memuru, satınalma memuru, santral memuru, muhasebeci, arşiv memuru, sekreter, sivil savunma memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında olmak üzere teknisyen yardımcısı, hizmetli, kaloriferci ve bekçi unvanlı kadrolarda en az iki yıl hizmeti bulunmak,

l) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında olmak üzere teknisyen yardımcısı, hizmetli, kaloriferci ve bekçi unvanlı kadrolarda en az iki yıl hizmeti bulunmak,

3) 5188 sayılı Kanunda belirtilen şartlar ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen diğer şartları taşımak,

m) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim mezunu olmak,

2) (E) tipi sürücü belgesine sahip olmak,

3) Son müracaat tarihi itibariyle Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında olmak üzere teknisyen yardımcısı, hizmetli, kaloriferci ve bekçi unvanlı kadrolarda en az iki yıl hizmeti bulunmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadro ve unvanlara unvan değişikliği suretiyle atanabilmek için, yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olma şartının yanı sıra aşağıdaki şartlar aranır:

a) Mühendis, mimar, jeomorfolog, şehir plancısı, kütüphaneci, istatistikçi, biolog, psikolog, sosyal çalışmacı, veteriner hekim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

c) Öğretmen kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

2) Pedagojik formasyon eğitimi aldığını belgelemek,

ç) Kameraman kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların veya meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,

d) Fotoğrafçı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarınca fotoğrafçılık konusunda verilmiş diploma veya kurs bitirme belgesine sahip olmak,

e) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki güncel programlama dilini bildiğini belgelemek,

f) Mütercim ve tercüman kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercim ve tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

2) Son başvuru tarihi itibariyle süresi dolmamış yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı veya uluslararası geçerliliğe sahip başka bir belge ile en az (A) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemiş olmak,

g) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ğ) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi ve/veya dengi diğer teknik lise mezunu olmak,

h) Hemşire ve sağlık memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim düzeyinde eğitim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlara İlişkin Esaslar

Duyuru ve başvuru şartları

MADDE 9 – (1) Taşra teşkilatında görev yapan personel için görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavı valiliklerin talepleri değerlendirilerek Başkanın teklifi üzerine ilgili Bakan Onayı ile yaptırılır. Ayrıca Başkanlığın ihtiyaçları doğrultusunda Başkanlık, merkez veya taşra teşkilatında görev yapan personel için doğrudan görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavı yaptırılmasını teklif edebilir.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavının yapılabilmesi amacıyla Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca boş bulunan unvanlı kadrolar tespit edilerek sınav ilanı hazırlanır.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı için hazırlanan ilanda; bu sınavlara ilişkin konu başlıkları, boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı ile başvuru tarihi, süresi, yeri ve şekli belirtilir.

(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı için hazırlanan ilan; Başkanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline sınav tarihinden en az iki ay önce uygun araçlarla bildirilir.

(5) İlanda belirtilen yer ve tarihler arasında unvanlı boş kadrolar için aranılan niteliklere sahip adayların başvuruları kabul edilir. Adaylar ancak bir unvan için unvan değişikliği sınavına veya görevde yükselme sınavına başvurabilirler. Bu başvuru sadece bir il müdürlüğüne veya Başkanlığa yapılır. Birden fazla unvana veya birden fazla il müdürlüğüne ya da il ile birlikte Başkanlığa yapılan başvurular geçersiz sayılır. Boş bulunan kadrolar için başvurular, ataması merkez teşkilatına ait olan unvanlar için Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına, taşra teşkilatına ait olanlar için ise ilgili valiliklere yapılır.

(6) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına başvuru süresi en az on iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresi içerisinde aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(7) Aylıksız izinde bulunan personel de dahil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına katılmaları mümkündür.

(8) Merkez ve/veya taşra teşkilatında başvurular tamamlandıktan sonra sınav kurulları; müracaat eden her adayın, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını tespit eder. İstenilen şartlardan bir veya birkaçını taşımayan taşımadığı tespit edilen adaylar değerlendirmeye alınmaz. Değerlendirmeye alınan adaylardan nitelikleri uygun olan tüm adaylar görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınavına çağırılarak Başkanlığa bildirilir.

(9) Yapılan başvurular Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca incelenerek, yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar Başkanlık resmi internet sitesinde ilan edilir.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına katılamayacak personel

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına son başvuru tarihi itibariyle aşağıda belirtilen durumda olanlar katılamazlar.

a) Aday memur olanlar,

b) 657 sayılı Kanuna göre memur statüsünde olmayanlar,

c) Kadroları başka kurumlarda olup Başkanlıkta veya il afet ve acil durum müdürlüklerinde geçici görevde bulunanlar,

ç) Bu Yönetmelikte aranan şartları taşımadığı tespit edilen adaylar.

Görevde yükselme sınavı

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme yazılı sınavı, Başkanlık tarafından yapılabileceği gibi, Milli Eğitim Bakanlığına, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Sınavın bahsedilen kurumlara yaptırılması halinde, sınavın yürütülmesine ve itirazlara ilişkin hususlar, Başkanlıkla sınavı yapacak kurum arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde yürütülür.

Sınav kurulları ve görevleri

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme sınavı ve/veya unvan değişikliği sınavları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere; Başkanlık ve illerde sınav kurulları teşekkül ettirilir. Sınav kurulları başkan dahil beş üyeden oluşur.

a) Başkanlık Merkez Sınav Kurulu; Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığının teklifi ve Başkan onayı ile Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanının başkanlığında, diğer birimlerden seçilecek dört üyeden,

b) İl Sınav Kurulu; valinin onayı ile vali yardımcısının başkanlığında valinin uygun göreceği üyelerden,

oluşturulur. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir.

(2) Sınav kurulu üyeleri görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim veya ihraz ettikleri unvanlar itibari ile daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav kurullarının başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Başkanlık Merkez Sınav Kurulu; Başkanlıkça yapılacak sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanması veya hazırlatılması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılmasına dair görevler ile bu Yönetmelik kapsamında verilen diğer işleri yürütür.

(5) İl sınav kurulları; illerinde görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavına alınacakları bu Yönetmelik kapsamında tespit etmek ve ilgili itirazları karara bağlamak, illerine ait başarı listelerini düzenleyerek ilan etmek ve ilgililere tebliğini sağlamak ile bu Yönetmelik kapsamında verilen diğer işleri yürütmekle görevlidir.

(6) Başkanlık merkez sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; il sınav kurullarının sekretarya hizmetleri ise, il afet ve acil durum müdürlükleri tarafından yerine getirilir.

(7) Başkanlık merkez sınav kurulu; görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavının konu başlıklarını belirleyerek il sınav kurullarına Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı aracılığı ile bildirilmesini sağlar. Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı sınavlarla ilgili iş ve işlemlerde sınav kurullarına yardımcı olur.

(8) Sınav kurulları, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yazılı sınav, sınav konuları ve puan ağırlıkları

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kadrolara görevde yükselme yoluyla atanacaklar için yapılacak yazılı sınav, konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle Başkanlıkça belirlenecek konularda yapılır.

(2) Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Sözlü sınava tabi tutulacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.

Sözlü sınav

MADDE 14 – (1) Sözlü sınava tabi unvanlar için; yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınır.

(2) Adaylar sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

konularında Ek-1 de yer alan Görevde Yükselme Sözlü Sınavı Değerlendirme Formuna göre yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Atamaları Başkan onayı ile yapılan unvanlar için Başkanlık Merkez Sınav Kurulu, atama yetkisi valilik tasarrufu altında bulunan unvanlara atanacaklar ise il sınav kurulları tarafından sözlü sınava alınırlar.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 15 – (1) Unvan değişikliği sınavı, Başkanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

(2) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personel, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarı sırasına göre atanır.

(3) Unvan değişikliği sınavı; Başkanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen kurumlarca yazılı olarak tek aşamada yaptırılır. Müracaatlar tamamlandıktan sonra sınav kurulları müracaat eden her adayın 8 ve 10 uncu maddelerde yer alan şartları taşıyıp taşımadıklarını tespit eder. Durumu uygun olmayan adaylar, unvan değişikliği sınavına alınmaz.

(4) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(5) Bu sınavlara katılacaklarda, Başkanlık veya il afet ve acil durum müdürlükleri ile öğrenim durumlarıyla ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

Başarı listesi

MADDE 16 – (1) Başarı puanı; sözlü sınava tabi tutulacak unvanlar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması, diğer unvanlar için yazılı sınav puanı esas alınmak üzere en yüksek puan alan adaydan başlanarak her unvan için ayrı ayrı olmak üzere tespit edilir ve başarı listesi, Başkanlık merkez teşkilatı ile il valiliklerince resmi internet sitelerinde ilan edilerek duyurulur. Puanları eşit olan adayların atanmalarına esas sıralamalarında; öncelikle hizmet süresi fazla olana, hizmet süresinin eşit olması halinde daha üst öğrenimi bitirmiş olana, bununda eşit olması halinde üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilir.

(2) İl sınav kurulları; Başkanlıkça gönderilen görevde yükselme veya unvan değişikliği sınav sonuçlarına göre, kendilerine müracaat ederek sınava girenlerin başarı listesini en yüksek puandan başlamak üzere her unvan için ayrı ayrı düzenler. Valilikler, il sınav kurullarınca düzenlenen bu başarı listelerini atama yapılmadan önce görevde yükselme veya unvan değişikliği sınav sonuçlarının kendilerine intikal ettiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde Başkanlığa gönderir.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında o dönem için duyuruda bildirilmek şartı ile en fazla asıl aday sayısı kadar aday başarı sıralamasına göre yedek olarak belirlenebilir.

Sınav sonuçlarının duyurulması ve sınavların geçerlilik süresi

MADDE 17 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği yazılı sınavı; sonuçların bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen kurumlar tarafından Başkanlığa bildirilmesinden itibaren on iş günü içinde Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilerek başarılı olanlara tebliğ edilmek üzere görev yaptıkları birimlere yazılı olarak da bildirilir.

(2) İl sınav kurullarınca hazırlanan başarı listelerinde yer alan adaylara sınav sonuçları ilgili valiliklerce duyurulur.

(3) Başarı listeleri, Başkanlık merkez ve il sınav kurullarınca adayların adı, soyadı ve aldıkları puanlar yer alacak şekilde her unvan için ayrı ayrı hazırlanarak ilan edilir.

(4) İlan edilen sınav sonuçları, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar geçerlidir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 18 – (1) Sınav kurullarına; görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına ilişkin iş ve işlemler veya sınav sonuçları ile ilgili olarak yazılı itiraz edilebilir.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına katılacakların tespitine ilişkin itirazlar, listelerin ilanından itibaren iki iş günü içinde ilgili sınav kurullarına, görevde yükselme veya unvan değişikliği yazılı sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar ise sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içinde dilekçe ile Başkanlık merkez sınav kuruluna yapılır. İtirazların evrak kaydına girmesinden itibaren; sınav kurulları, görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavına katılacakların tespitine ilişkin itirazları en geç üç iş günü içinde, Başkanlık merkez sınav kurulu ise görevde yükselme veya unvan değişikliği yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazları sınavı yapan kurumla görüşerek en geç 20 gün içinde sonuçlandırır ve ilgililere yazılı olarak bildirir. Görevde yükselme suretiyle yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı sınav yapılan unvanlar için sözlü sınav sonuçlarına itirazlar ise; sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde ilgili sınav kurullarına dilekçe ile yapılır ve ilgili sınav kurullarınca en geç yedi iş günü içinde sonuçlandırılarak ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(3) İtiraz üzerine sınav kurullarınca verilecek kararlar kesindir.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 19 – (1) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının veya soruların yüzde onundan fazlasının hatalı olduğunun itiraz üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

(2) Sınavlarda kopya çeken veya kopya verenler sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

(3) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla tespit edilerek adayın sınavı geçersiz sayılır. İlgililer hakkında yasal işlem yapılır.

Atanmaya ilişkin esaslar

MADDE 20 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip üç ay içerisinde en yüksek puandan başlamak üzere belirtilen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

(2) Tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 16 ncı maddenin üçüncü fıkrasına göre Başkanlıkça belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvan için tekrar açılacak görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavını kazanmadıkça atanma hak ve talebinde bulunamazlar.

(5) Görevde yükselme sınavında başarılı olan adaylar sınavına girdikleri unvana atanarak göreve başlamadıkça unvanına denkliği sayılan diğer unvanlı görevlere atanamazlar.

(6) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucu ataması yapılan personel, atandıkları yerde üç yıl çalışma süresini doldurmadan yer değişikliği talebinde bulunamaz.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 21 – (1) Sınavlarda başarı gösteren adayların sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Valiliklerce atama yapılamayacak durumlar

MADDE 22 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı için ilana çıkılan kadrolara valiliklerce atama yapılamaz.

Görev grupları arasında veya aynı grup içerisindeki geçişler

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sınavına tabi görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği üzerine atama yapılacak kadronun gerektirdiği genel ve özel şartları taşıyanlar, sınav yapılmaksızın aynı düzey görev veya alt görevlere atanabilirler.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan ilgili personelin isteğiyle atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atama yapılacak görev için aranan ve bu Yönetmeliğe göre hesaplanan hizmet süresine sahip olmaları ve aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla ihraz ettikleri unvanlar ile uzman, eğitim uzmanı veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere sınavsız atanabilirler.

d)Avukat kadrosunda çalışanlar hukuk müşaviri kadrosuna sınavsız atanabilirler.

Naklen atamalar

MADDE 24 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Ancak, bu şekilde atanacaklarda bu Yönetmelikte o kadro veya unvan için öngörülen şartlardan Başkanlıkta veya il afet ve acil durum müdürlüklerinde belli bir süre çalışmış olmanın dışındaki tüm şartlar aranır.

(2) Merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki kadrolara ilk defa, yeniden, kurum dışı ve kurum içi nakil yolu ile atanan personel üç yıl süre ile yer değiştirme talebinde bulunamaz.

(3) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Kanuna tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 25 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Engellilerin sınavları

MADDE 26 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında engelli personelin durumu göz önünde bulundurularak sınav esnasında kendilerine gerekli koşullar sağlanır.

Kazanılmış haklar

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanun ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 29 – (1) 8/8/2011 tarihli ve 28019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile 8/8/2011 tarihli ve 28019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.