30 Nisan 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29342

TEBLİĞ

Kalkınma Bakanlığından:

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK

PLANLARA DAİR TEBLİĞ

I. 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Sonrasında Hükümet Değişikliğine Bağlı Olarak Stratejik Planların Yenilenmesi veya Güncellenmesi

a) “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının “b” bendi uyarınca hükümetin değişmesi halinde mahalli idareler hariç diğer kamu idarelerinin stratejik planları yenilenebilecektir. Yenileme, stratejik planın beş yıllık bir dönem için yeniden hazırlanmasıdır. Stratejik planın yenilenmesi kararı, aynı maddenin 4 üncü fıkrası uyarınca, 63. Hükümetin kurulma tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ilgili bakan onayıyla alınacak ve Kalkınma Bakanlığına bilgi verilecektir. Bu kararı takip eden altı ay içinde stratejik plan taslağı hazırlanarak değerlendirilmek üzere Kalkınma Bakanlığına gönderilecektir. Söz konusu takvim çerçevesinde stratejik planların 2017-2021 dönemi için hazırlanması gerekmektedir.

b) Hâlihazırda stratejik plan yenileme çalışmalarını sürdürmekte olan ve ilerleme kaydetmiş kamu idareleri ise 2016 mali yılı bütçe ve performans programı hazırlama takvimine uyum sağlamak kaydıyla 2016-2020 dönemi için stratejik plan hazırlayabilecektir. Bu durumda, stratejik plan taslağı değerlendirilmek üzere en geç 1 Eylül 2015 tarihine kadar Kalkınma Bakanlığına gönderilecektir.

II. Stratejik Planların Onuncu Kalkınma Planıyla Uyumu

Kalkınma Planının 12 nci paragrafında “Onuncu Kalkınma Planının etkin uygulanması amacıyla orta vadeli programlar, yıllık programlar, kurumsal stratejik planlar, bölgesel gelişme ve sektör stratejileri, Kalkınma Planı esas alınarak hazırlanacaktır. Kamu kuruluşları politikalarını, yatırımlarını, kurumsal ve hukuki düzenlemelerini bu çerçevede tespit edeceklerdir” ifadesi yer almaktadır.

2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı (Kalkınma Planı), TBMM tarafından kabul edilerek 06/07/2013 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Kalkınma Planı, “Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum”, “Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme”, “Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre” ve “Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği” şeklinde dört ana başlıktan oluşmaktadır. Bu başlıklar altında da 2014-2018 yılları için uygulanması öngörülen makroekonomik, sektörel ve bölgesel amaç, hedef ve politikalara yer verilmiştir. Kalkınma Planında ayrıca, 2023 hedeflerine ve Kalkınma Planının amaçlarına ulaşılabilmesi açısından öncelikli alanlarda, temel yapısal sorunlara çözüm olabilecek, dönüşüm sürecine katkıda bulunabilecek, kurumlar arası koordinasyon ve sorumluluk gerektiren 25 adet Öncelikli Dönüşüm Programı (ÖDÖP) tasarlanmış, söz konusu programların uygulanmasına yönelik eylem planları hazırlanmış ve 16/02/2015 tarihli ve 2015/3 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla kabul edilmiştir.

a) Ekli tabloda, Kalkınma Planında kamu idarelerinin sorumlu oldukları amaç, hedef ve politikaların paragraf numaraları ile ÖDÖP’lerin eylem numaraları belirlenmiştir. Kamu idareleri, hazırlamakta ya da uygulamakta oldukları stratejik planları, Kalkınma Planında sorumlu oldukları amaç, hedef, politika ve eylemlerle uyumu açısından gözden geçirecek ve ihtiyaç duyulması halinde yenileyecek ya da güncelleyecektir. Bu kapsamda;

• Kalkınma Planında yer verilen amaç, hedef, politika ve eylemlerin stratejik planda içerilmemiş olması durumunda yenileme kararı verilecektir.

• Amaç, hedef, politika ve eylemler içerilmiş ancak hedef düzeylerinin farklılaştırılma ihtiyacı olması durumunda ise güncelleme kararı verilecektir.

b) Kamu idareleri, stratejik planlarındaki amaç ve hedeflerini, söz konusu politika ve eylemlerin Kalkınma Planıyla kesişen dönemlerini göz önüne alarak belirleyecektir. Bu kapsamda;

• 2016-2020 stratejik planını hazırlayan bir kamu idaresi amaç ve hedeflerini belirlerken 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin çerçeveyi doğrudan Kalkınma Planından sağlayacak; 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin hedefleri ise bu trende bağlı bir tahminle belirleyecektir.

• 2017-2021 stratejik planını hazırlayan bir kamu idaresi amaç ve hedeflerini belirlerken 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin çerçeveyi doğrudan Kalkınma Planından sağlayacak; 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin hedefleri ise bu trende bağlı bir tahminle belirleyecektir.

c) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların da stratejik plan hazırlamaları durumunda, ekli tabloda yer alan Kalkınma Planındaki amaç, hedef ve politikalar ile ÖDÖP’lerde sorumlu oldukları eylemleri dikkate almaları gerekmektedir.

III. Stratejik Plan Hazırlama Sürecinde Uyulması Gereken Genel Hususlar

a) Kamu idarelerince hazırlanmış olan stratejik planların Kalkınma Bakanlığınca değerlendirilmesi sonucunda eksikliği tespit edilen ve aşağıda yer alan hususlar yeni plan hazırlıklarında dikkate alınacaktır:

• Durum analizi ile amaç ve hedeflerin bağlantısının açık bir şekilde gösterilmesi

• Dış paydaş katılımının yeterli düzeyde ve kalitede sağlanması

• Hedeflerin sonuç odaklı ve idarenin hizmet alanına uygun bir biçimde ifade edilmesi

• Stratejik planların izlenmesinde ve performans programı hazırlıklarında güçlük yaratmayacak sayı ve nitelikte amaç ve hedef belirlenmesi

• Hedeflere yönelik performans göstergelerinin, bu göstergelere ilişkin mevcut duruma ait değerin ve stratejik plan döneminde ulaşılması arzulanan seviyenin belirtilmesi

• Amaç ve hedeflere nasıl ulaşılacağını açıklayan stratejilerin planda yer alması, stratejilerin tercihen amaç düzeyinde ve az sayıda olacak bir biçimde belirlenmesi

• Amaç ve hedefler seviyesinde maliyetlendirme ve bunlara ilişkin kaynak tablolarının yer alması

• Kalkınma Planında yer alan ve idarenin sorumluluğunda bulunan amaç, hedef, politikalar ile ÖDÖP eylemlerinin stratejik planda yer alacak amaç ve hedeflerde içerilmesi

• Uygulamanın izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik sistem tasarımı yapılması

b) Stratejik planlama çalışmalarının başarısı büyük ölçüde plan öncesi hazırlıkların yeterli düzeyde yapılmasına bağlıdır. Üst yöneticinin liderliğinde tüm çalışanlarca planlama sürecinin sahiplenilmesinin sağlanması, organizasyonun oluşturulması, ihtiyaçların tespit edilmesi ve iş planının oluşturulması amacıyla bir hazırlık programı yapılacaktır.

c) Stratejik planlama sürecinin başlangıç aşamasında ve önemli aşamalarında Kalkınma Bakanlığı ile yakın işbirliği sağlanacaktır.

ç) Plan hazırlama sürecinde strateji geliştirme birimi koordinasyonunda tüm birimlerin aktif katılımı esas olup stratejik planlama ekibinde ana hizmet birimleri temsil edilecektir.

d) İkinci ve daha sonraki stratejik planını hazırlayacak kamu idarelerinin, yeni plan hazırlık çalışmaları başlamadan önce yürürlükteki stratejik planın uygulanmış olan dönemine ilişkin hedef ve göstergeler bazında gerçekleşme düzeyi ile başarı ve başarısızlık nedenlerini içeren ayrıntılı bir çalışma yapmaları gerekmektedir. Bu çalışmanın özet değerlendirmesine ise yeni hazırlanacak plan içerisinde yer verilecektir. Bir önceki plandan temel farklılıklar ve bu farklılıkların nedenleri açıklanacaktır. Bununla birlikte gerek görülmesi durumunda Kalkınma Bakanlığı tarafından bir önceki plana ilişkin ayrıntılı değerlendirme raporu ilgili idareden talep edilebilecektir. Ayrıca, daha önce Kalkınma Bakanlığınca kamu idarelerine gönderilen taslak stratejik plan değerlendirme raporlarında yer alan öneri ve uyarılar dikkate alınacaktır.

IV. Yürürlüğe Dair Hususlar

28/07/2011 tarihli ve 28008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ (Sıra No: 1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

EK: Onuncu Kalkınma Planı Kurumsal Sorumluluklar Tablosu

 

 

Ekleri için tıklayınız.