29 Nisan 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29341

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ STRATEJİK HEDEF PLANININ

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ MAKSADIYLA YAPILACAK

HARCAMALAR İÇİN VERİLEN AVANS VE KREDİ

İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/4/1993 ve 21549 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Yapılacak Harcamalar İçin Verilen Avans ve Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8 – Müteahhitlere; onay belgesi, şartname ve sözleşmelerinde yer verilmek ve tahakkuk eden istihkaklarından aynı oranda mahsup edilmek üzere taahhüt tutarının %50’sine kadar teminat karşılığı avans verilebilir. İki yılı aşan inşa ve imalat projelerinde, avansların sözleşme süresine yayılması ve bir plân dahilinde ödenmesi kaydıyla, bu oran %100’e kadar uygulanabilir. Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde; savunma ihtiyaçlarının teminiyle görevli uluslararası kuruluşlardan yapılacak alımlar için; sözleşmelerinde yer alan şartlar dahilinde taahhüt tutarının %100’üne kadar teminat aranmaksızın avans verilebilir. Bu şekilde verilen avanslar müteahhit avansları hesabında izlenir. Avans bakiyesinin tamamı son hakedişten mahsup edilir. Müteahhit, sözleşmede belirtilen şartlara uymadığı takdirde, avans teminatı paraya çevrilerek avans hesabı kapatılır.

Genel ve özel bütçeli kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri, müessese ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin yarısından fazlası Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına ait olan işletmelere verilecek avanslar karşılığında teminat aranmayabilir.

Yabancı ülkelerden yapılacak satınalmalar için, dairesinin göstereceği lüzum üzerine, Milli Bankalar nezdinde akreditif karşılığı kredi açtırılır.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı aracılığı ile Yabancı Askeri Satışlar (FMS) yöntemi ve uygulama usulleri kullanılarak gerçekleştirilecek alımlar için, imzalanan alım sözleşmeleri (LOA) bedelinin %100’üne kadar teminat aranmaksızın avans verilebilir veya mutemetler adına kredi açtırılabilir. Toplamı, sözleşme bedelini geçmemek kaydıyla, aynı sözleşme için birden fazla avans verilebilir veya kredi açılabilir. Açılan avans veya krediden Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planında yer alan aynı proje kapsamında olması kaydıyla birden fazla sözleşme için ödeme yapılabilir. Verilen avans veya açılan kredi, sözleşme süresi içinde, ilgili olduğu malî yıla bakılmaksızın kullanılabilir. Açılan tüm avans veya kredilerin mahsubu;

a) FMS Alım Sözleşmesi Ana Onay Belgesi ve FMS Alım Sözleşmesi Değişiklik Onayları (varsa),

b) FMS Alım Sözleşmesi (LOA) ve FMS Alım Sözleşmesi Değişiklikleri (varsa),

c) Nihai Durum Belgesi (Final Statement) (Nihai mahsupta aranır),

ç) Faturalama Raporu (Billing Statement) ve Sevk listesi (DD Form 645-Delivery Listing),

d) Açılan avans veya kredi karşılığında alınan döviz satım belgesi ile yapılır.

Açılan tüm avans veya kredilerin mahsubu bu belgeler ile,

a) Sözleşmenin başlangıcından sona ermesine kadar olan süre zarfında kısmi olarak,

b) Sözleşmenin sona ermesinden takip eden yılın sonuna kadar ise, icmal edilerek bir defada veya kısmi olarak yapılır.

Bu maddeye göre verilecek avans, kredi ve akreditiflerin karşılığı olan ödenekler muhasebe birimince saklı tutulur.

NATO Destek Ajansı (NSPA-NATO Support Agency), Alman Silahlı Kuvvetleri, Teçhizat, Bilişim Teknolojileri ve Hizmet Desteği Federal Dairesi (Bundesamt Fur Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung Der Bundeswehr–BAAINBw) alımlarına ve benzeri ikili veya çok taraflı anlaşmalar kapsamında yapılan alımlara ilişkin ödemelerin mahsubunda ise, 31/12/2005 tarihli ve 26040 (3 üncü Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine kıyasen aranacak kanıtlayıcı belge olarak hangi belgelerin kullanılacağına ilişkin düzenleme yapmaya ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan “ve Gümrük” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür.