28 Nisan 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29340

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih         : 27/4/2015

Karar No  : 2015/ÖİB-K-27

Konu         : Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Yeniyurt Mahallesi,

                     1942 parseldeki 17 no.lu bağımsız bölümün özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

1- tta Gayrimenkul A.Ş.’ye ait, Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Yeniyurt Mahallesi, 1942 no.lu parseldeki 3.103,00 m² yüzölçümlü konut alanı imarlı taşınmazın üzerindeki 17 bağımsız bölüm no.lu dubleks meskenin, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

“Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 76.000.- (Yetmişaltıbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Cafer SARI’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Cafer SARI’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.