28 Nisan 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29340

YÖNETMELİK

Sakarya Üniversitesinden:

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ AFET YÖNETİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç, kuruluş, yönetim ve işleyiş yapısı ile çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışma şekline, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (SAÜAYM): Sakarya Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Sakarya Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Sakarya Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Yönetim Organları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Deprem, taşkın, tsunami, kıtlık, kuraklık, heyelan, çığ, fırtına, orman yangınları, salgın hastalıklar gibi doğa kaynaklı afetler ile toprak kirlenmesi, atmosfer kirliliği, nükleer sızıntı, kimyasal ve endüstriyel kazalar gibi teknoloji kaynaklı afetler ve maden-tünel-bina çökmeleri, kimyasal ve biyolojik saldırılar, çöp patlamaları gibi insan kaynaklı afetlerle ilgili dallarda her türlü ar-ge çalışmaları yapmak, proje üretmek, panel, sempozyum,  çalıştay ve seminerler düzenlemek ve bu çalışmaların sonuçlarını yayınlamak.

b) Afetlerle ilgili zarar azaltma, hazırlık, müdahale, iyileştirme evrelerine yönelik Merkezin yürüttüğü projelerle bir afet kenti olan Sakarya İli ve bölge çapında hizmet vermek.

c) Türkiye’nin afet yönetimi sisteminin iyileştirilmesine katkı sağlamak.

ç) Afet yönetimi konusunda gerek yurt içi gerekse yurt dışı benzer enstitü, merkez ve üniversitelerle işbirliği yapmak; ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmak ve Üniversiteyi ilgili platformlarda temsil etmek.

d) Afet yönetimi ile ilgili konularda, Türkiye’deki kamu, özel kuruluşlar ve halk için kurslar düzenlemek ve sertifikalandırma sınavları yapmak.

e) Afet yönetimi ile ilgili konularda kamu çalışanlarına ışık tutmak, sorunlarını çözmek ve danışmanlık yapmak.

f) Afet yönetimi ile ilgili yönetmeliklerin hazırlanmasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) yardımcı olmak veya görev ve yetki verildiği takdirde, bizzat hazırlamak; bu konuda ilgili bakanlıkların ilgili kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

g) Afet yönetimi ile ilgili dokümantasyon merkezi kurarak arşivleme çalışması yapmak. Merkez bünyesinde bir kütüphane oluşturmak.

Yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin Mühendislik Fakültesinden konu hakkında deneyimi olan ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu üyesi öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Müdür tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda, görevlendireceği yardımcılarından biri Müdürlüğe vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık etmek.

b) Merkeze bağlı ihtisas gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

c) Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma program taslağını ve bütçe önerisini Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Rektörün önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulunca atanacak konu ile ilgili en az beş, en çok yedi öğretim üyesi/öğretim elemanlarından oluşur.

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere başka bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az iki ayda bir toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) İhtisas gruplarının kuruluş ve çalışmaları ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak.

c) Üniversitedeki fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, bölümler ve diğer birimler arasında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller hazırlamak.

ç) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek, bir önceki yıla ait çalışma raporu ile değerlendirme sonuçlarını Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Müdür ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

e) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini belirlemek.

f) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerilerini incelemek ve uygun bulduğu takdirde Rektörün onayına sunmak.

g) Kurslara ve özel uzmanlık kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim programlarına katılanlara verilecek sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek ve Senatonun onayına sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde konu ile ilgili uzmanlardan, kamu ve özel sektör kuruluşlarında alanında kendisini kanıtlamış kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından davet edilerek oluşturulur.

(2) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmalarına yön vermek, eleştiri ve önerilerde bulunmaktır.

(3) Danışma kurulunun üye nitelikleri, çalışma süreleri, toplanma zamanı ve sıklığı ile çalışma yöntemleri, Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Rektör tarafından onaylanan yönerge ile düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İhtisas grupları

MADDE 12 – (1) Merkezin çalışmalarını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu kararıyla ihtisas grupları oluşturulur. İhtisas gruplarının sayısı, kuruluş ve çalışma konuları ve yöntemleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu gruplarda tam zamanlı veya gerek duyulduğu zaman ve sürede personel çalıştırılabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.