28 Nisan 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29340

YÖNETMELİK

Hakkari Üniversitesinden:

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ SEYYİD TAHA İSLAMİ ARAŞTIRMALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hakkari Üniversitesi Seyyid Taha İslami Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hakkari Üniversitesi Seyyid Taha İslami Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Hakkari Üniversitesi Seyyid Taha İslami Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Hakkari Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Hakkari Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Faaliyet Alanları

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bölgenin ve Hakkari’nin sosyo-kültürel durumu, alimleri ve bilhassa Seyyid Taha  ile ilgili her türlü konuya eğilerek bu alanlarda araştırma-incelemeler yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyu bilimsel verilerle ortaya koyarak yayınlar yayımlamak.

b) Hakkari ve Seyyid Taha araştırmaları ile ilgili her türlü bilimsel çalışmayı özendirmek ve desteklemek; bu amaçla kütüphane, arşiv ve gerekli teknik donanımı oluşturmak.

c) Hakkari ve Seyyid Taha araştırmaları alanında faaliyet gösteren yerli ve yabancı, özel ve resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanarak ortak proje ve çalışmalar yürütmek.

ç) Bölgede ve Hakkari’de bulunan tarihi ve kültürel yerlere geziler düzenlemek.

d) Özel ve tüzel kişilikler için bu Yönetmeliğin amaç ve ilkeleri doğrultusunda projeler üretmek, desteklemek ve yürütmek.  

e) Hakkari ve Seyyid Taha araştırmalarına yardımcı olarak her türlü kurs ve seminer faaliyetlerini organize etmek ve yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin konu ile ilgili öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır. Görev süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevinin başında bulunmaması halinde görevi sona erer. Müdür, altı ayı geçmeyen ayrılmalarda müdür yardımcısını ya da bir Yönetim Kurulu üyesini vekil olarak görevlendirir ve Rektörlüğe bilgi verir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkezin akademik ve idari işlerini yürütmek.

c) Gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantıya başkanlık etmek.

Müdür yardımcıları

MADDE 9 – (1) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere iki yardımcı görevlendirir. Müdür görev süresi içinde yardımcılarını değiştirebilme yetkisine sahiptir. Müdür yardımcılarının Yönetim Kurulunda oy kullanma hakları vardır.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi ve Rektörün uygun görüşü ile öğretim elemanları arasından tespit edilen dört üye ile birlikte yedi üyeden oluşur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık çalışma programı hazırlamak ve uygulamak.

b) Bütçeyi hazırlamak ve uygulamak.

c) Müdürün ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.

ç) Gerekli gördüğü hallerde Merkez çalışmalarında görüşlerinden yararlanmak üzere danışma ve özel ihtisas komisyonları oluşturmak.

d) Merkezin kurallara uygun olarak yönetilmesini sağlamak üzere gerekli birimleri oluşturarak görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ayda en az bir kez toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İta amiri

MADDE 12 – (1) Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör yetkisinin tamamını veya bir kısmını Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hakkari Üniversitesi Rektörü yürütür.