28 Nisan 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29340

YÖNETMELİK

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden:

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalışan memurların disiplin amirlerini tayin ve tespit etmektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görev yapan memurların disiplin amirleri ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.