28 Nisan 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29340

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA KATILIM

ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA II) ÇERÇEVESİNDE BİRLİK TARAFINDAN

TÜRKİYE CUMHURİYETİNE YAPILACAK MALİ YARDIMIN

UYGULANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER HAKKINDA

ÇERÇEVE ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

             Kanun No. 6647                                                                                                           Kabul Tarihi: 4/4/2015

MADDE 1 – (1) 11 Şubat 2015 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçevesinde Birlik Tarafından Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Mali Yardımın Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler Hakkında Çerçeve Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/4/2015