28 Nisan 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29340

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih         : 27/4/2015

Karar No  : 2015/ÖİB-K-28

Konu         : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi,

                     783 Ada, 366 No.lu Parsel

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

tta Gayrimenkul A.Ş.ye ait Sakarya ili, Adapazarı ilçesi, Tekeler Mahallesi, 783 ada, 366 no.lu parseldeki 195,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1-“Satışa konu taşınmazın özelleştirme ihalesinde 42.000 (Kırkikibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Newkonfor İnşaat Taahhüt Ticaret Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Newkonfor İnşaat Taahhüt Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 41.250.- (Kırkbirbinikiyüzelli) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Mustafa AYKUT’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mustafa AYKUT’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.