27 Nisan 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29339

YÖNETMELİK

Selahaddin Eyyubi Üniversitesinden:

SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE

LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Selahaddin Eyyubi Üniversitesinde yürütülecek ön lisans ve lisans programlarında uygulanacak olan kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar, notlar ve başarı durumu, mezuniyet ve diploma ile ilgili esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ara sınav: Dersin okutulduğu yarıyıl içerisinde yapılan sınavları,

b) Bütünleme sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl içerisinde yarıyıl sonu sınavı yerine geçen sınavı,

c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ilgili bölüm başkanı veya anabilim dalı başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

ç) Ek sınav: Öğretim programındaki derslerden (YS/U) ve (DS/NA) notu bulunmayan, staj hariç en fazla iki dersi FF olan veya başarısız dersi bulunmayıp GNO’ ları 2,00’ın altında kalan öğrencilerden, en çok iki dersten ek sınava girerek mezuniyet koşulunu sağlayabilecek olanlara verilen ek sınav hakkını,

d) GNO: Genel not ortalamasını,

e) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokulunda meslek yüksekokulu kurulunu,

f) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokulunda meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

g) Kısa sınav: Öğretim elemanının önceden haber vermeden ders esnasında veya sonrasında yaptığı sınavları,

ğ) Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

h) Ön lisans: Ortaöğretimden sonra en az dört yarıyıllık veya iki yıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

ı) Mazeret sınavı: İlgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınavlara katılamayan öğrenciler için açılan sınavları,

i) Mezuniyet aşamasına gelmiş öğrenciler: Son sınıfa kadar tüm yarıyıllarda ders kaydı yaptıran öğrencileri,

j) Mütevelli Heyet: Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

k) Normal ders yükü: Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki derslerin kredi toplamını,

l) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki yabancı dil derslerini,

m) Öğretim programı: Bölümlerin/programların görüşleri alınmak suretiyle fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunca kararlaştırılan ve Senato tarafından kabul edilen öğretim programını,

n) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan dersi,

o) Seçmeli ders: Öğrencinin alması gereken zorunlu dersler dışında kendi bölümünün ya da diğer bölümlerin seçmeli dersleri içinden isteği doğrultusunda aldığı dersi,

ö) Senato: Üniversitenin Senatosunu,

p) Transkript: Not döküm belgesini,

r) Uzatmalı öğrenci: Kayıtlı olduğu eğitim programından normal süresi içinde mezun olamayan öğrenciyi,

s) Üniversite: Selahaddin Eyyubi Üniversitesini,

ş) Yarıyıl ders yükü: Öğrencinin bir yarıyılda kayıtlı olduğu tüm derslerin kredi toplamını,

t) Yarıyıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan sınavı,

u) Zorunlu ders: Öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

İlk kayıt işlemleri ve gerekli belgeler

MADDE 4 – (1) Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre öğrenci alınır.

(2) Kesin kayıt tarihi, istenilen belgeler ve uyulacak esaslar, 2547 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Mazereti bulunan adaylar kesin kayıtlarını, yukarıdaki hükümlere uymak şartı ile yetkili temsilci eliyle de yaptırabilirler. Sundukları belgelerin yanlış ve eksik olduğu anlaşılan öğrencilerin bulundukları yarıyıla bakılmadan, Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Yarıyıl kayıtları

MADDE 5 – (1) Öğrenciler, eğitim-öğretim süreleri boyunca her yarıyıl başında Rektörlük tarafından ilan edilen süreler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Yarıyıl kayıtları sırasında öğrencinin o yarıyılda alacağı dersler belirlenir ve kaydı yapılır. Yarıyıl kaydının yapılması için o yarıyıl ücretinin ödenmiş olması gerekir. Mazeretleri Rektörlük tarafından uygun görülen öğrenciler, ders ekleme süresi içinde kayıt yaptırabilir. Yarıyıl kayıtlarını yaptırmayan öğrenciler öğrencilik haklarından faydalanamazlar.

Ücretler

MADDE 6 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Ön lisans ve lisans öğrencilerinden her öğretim yılında, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen miktarda eğitim-öğrenim ücreti alınır.

(2) Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez.

(3) Yaz okuluna ilişkin öğrenim ücretleri Mütevelli Heyet tarafından ayrıca tespit edilir. Burslu öğrenciler de dâhil olmak üzere yaz okuluna devam edecek olan tüm öğrencilerden yaz okulu ücreti alınır.

(4) Üniversiteden bir ya da iki yarıyıl geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, cezalı oldukları yarıyıl ya da yarıyıllara ait ücretin %50’sini ödemek zorundadır.

(5) Normal öğrenim süresini tamamladığı halde mezun olamayan ve öğrencilik hakkı devam eden ön lisans ve lisans öğrencileri ile ek süre kullanan çift anadal/yandal öğrencileri, kredi başına Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücreti öder.

(6) Her türlü ek sınav ücreti ve ödeme şartları Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 7 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı en az on dört haftalık iki yarıyıldan oluşur. Ön lisans ve lisans dersleri yarıyıl esasına göre düzenlenir. Gerektiğinde yaz dönemi açılabilir. Yaz dönemiyle ilgili hususlar Senatonun kararı ile belirlenir.

(2) Uygun görülen eğitim programlarında ikili veya gece öğretim programları düzenlenebilir. Bu durumda eğitim süresi Senatonun önerisi ile Mütevelli Heyetinin kabul ettiği esaslar çerçevesinde belirlenir.

(3) Her yarıyılın başlangıç ve bitiş tarihleri ile sınav dönemleri Senato tarafından belirlenen akademik takvim ile ilan edilir.

(4) Resmi tatil günlerinde eğitim-öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak, gerektiğinde ilgili birimlerce önerilen eğitim-öğretim faaliyetleri ve sınavlar, ilgili yönetim kurulu kararıyla Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

Öğretim süresi, şekli ve dili

MADDE 8 – (1) Üniversitede ön lisans öğreniminin normal süresi iki yıl, lisans öğreniminin normal süresi dört yıldır.

(2) İngilizce hazırlık sınıfında geçen süre, izinli olunan dönemler ve Üniversiteden bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin cezalı oldukları dönemler, öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Öğrencinin kayıt yenilemediği dönemler, öğrenim süresinden sayılır. Yatay geçiş yapan öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda ya da daha önceki programda geçirdiği süreler de hesaba katılır. Daha önceden bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş, ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucu ile Üniversiteye kaydolan öğrencilerin, önceki programlarından aktarılan derslere karşılık gelen yarıyıl/yarıyıllar da öğretim süresinden sayılır.

(4) İngilizce hazırlık sınıfında geçen süre hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan ön lisans programlarından en fazla dört yıl, lisans programlarından en fazla yedi yıl içinde mezun olamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüsü devam eder.

(5) Öğretim; öğretim programında öngörülen teorik ve/veya uygulamalı dersler, uygulamalar, proje, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, arazi üzerinde uygulama, seminerler, bitirme çalışması/tezi, staj ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(6) Aksi kararlaştırılmadıkça, her dersin süresi bir yarıyıldır.

(7) Üniversitede öğretim dili; dil programlarında kendi dillerinde, yabancı dilde öğretim verilen programlarda İngilizce, diğer programlarda Türkçe’dir. Senatonun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile belirli programlarda bir kısım dersler Türkçe veya İngilizce verilebilir.

Ön lisans ve lisans programları, zorunlu, seçmeli ve ön şartlı dersler

MADDE 9 – (1) Bir bölümün ön lisans veya lisans programı ve ders kredi saat değerleri bölüm/program başkanlığınca ilgili kurula önerilir. Ön lisans veya lisans programları, ilgili kurullarca kabul edildikten sonra Senatonun onayı ile kesinleşir. Ancak, bu programlarda yer alan derslerin verilecekleri yarıyıl veya yıla ilişkin değişikliklerle, açılacak veya kaldırılacak seçmeli dersler hakkında ilgili kurul yetkilidir.

(2) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci kayıtlı olduğu bölümün/programın müfredatında yer alan zorunlu ve seçmeli dersleri almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler, müfredatta yer alan sınırlamalar içerisinde kalmak kaydıyla öğrencinin ilgi alanı ve isteği de göz önünde bulundurularak danışman yardımıyla belirlenir.

(3) Bir dersin alınabilmesi için, daha önce alınarak başarılması gereken ön şartlı dersler, ilgili bölüm başkanlığınca fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kuruluna önerilir ve kurulun onayından sonra kesinleşir.

(4) İlgili yönetim kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile dersler müfredatta yer aldığı dönem haricinde açılabilir.

Ders yükü ve ders kayıtları

MADDE 10 – (1) Ders yükünün belirlenmesinde ve ders kayıtlarında aşağıda belirtilen esaslar uygulanır:

a)  Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir dönemde aldığı derslerin AKTS toplamı değeridir. Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait olan ders yüküne normal ders yükü, kayıt olduğu derslerin tümüne ise yarıyıl ders yükü denir. Sınamalı statüde bulunan öğrenciler hariç; yarıyıl ders yükü, 30 AKTS olan normal ders yükünün bir buçuk katını geçmemek koşuluyla danışmanın teklifi ve ilgili yönetim kurulunun onayıyla belirlenir. Ders yükü hesabında, derslerin AKTS değeri esas alınır.

b) Öğrencilerin isteği ve akademik danışmanının onayı ile ders yükleri azaltılabilir. Bu durumdaki öğrenciler en az iki ders almak zorundadır.

c) Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız oldukları ve/veya daha önce almadıkları derslere kaydolmak zorundadırlar. Bu derslerin verilmesine alt yarıyıllardan başlanır.

ç) Öğretim programından çıkartılan ve açılmayan derslerin yerine ilgili kurullarca belirlenen diğer dersler alınır.

d) Daha önce alınan bir seçmeli dersin tekrarında, aynı dersin alınması zorunlu değildir. Bu dersin yerine, aynı yarıyıldaki seçmeli dersler arasından başka bir ders seçilebilir.

e) Mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerin yarıyıl ders yükleri danışmanın önerisi ve bölüm/program başkanının onayı ile en fazla 15 derse kadar artırılabilir.

f) Öğretim programındaki bazı derslerden muaf olmak, ön şartlı dersleri başaramamış olmak, yarıyıl izni kullanmış olmak veya üniversitelerarası değişim programlarına katılmak gibi nedenlerle normal ders yükünü tamamlayamayan öğrenciler, danışmanın onayı ile bulunduğu yarıyılda muaf ya da başarılı olduğu kredi yükü kadar üst yarıyıllardan ders alabilirler. Ancak, bu öğrencilerin yarıyıl ders yükü, bulunduğu yarıyıldaki normal ders yükünü geçemez.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 11 – (1) Her öğrenci, bir yarıyılda alacağı teorik derslerin en az %70’ine, seminer, laboratuvar, atölye, proje, bitirme çalışması/tezi ve benzeri çalışmalardan oluşan uygulamalı derslerin ise en az %80’ine katılmak zorundadır. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler o dersin yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Daha önce alınan ancak başarısız olunan teorik derslerde devam zorunluluğunun sağlanmış olması durumunda tekrar devam zorunluluğu aranmaz. Öğrencinin devamsızlık durumu ilgili dersin öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu sınavlarından önce Üniversitenin Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilir.

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 12 – (1) Her öğrenci için ilgili bölüm başkanlığı tarafından öğretim elemanları arasından bir öğrenci danışmanı atanır. Danışman, öğrenimi boyunca öğrencinin akademik gelişimini ve performansını takip eder. Eğitim-öğretim ve kariyer konularında öğrenciye danışmanlık yapar. Yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesinde öğrenciyi yönlendirir ve gerekli onay işlemlerini yapar. Ancak, yarıyıl kayıtlarının yapılmasından ve yenilenmesinden öğrenci sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Notlar ve Başarı Durumu

Sınavlar

MADDE 13 – (1) Bir dersteki başarı değerlendirmesi, yapılması zorunlu ara sınav ve yarıyıl sonu sınavının yanı sıra, dersin türüne göre laboratuvar/atölye çalışması, ödev, kısa sınav, makale çalışması, vaka takdimi, proje raporu ve sunumu ile derslere etkin katılım gibi ölçütler üzerinden yapılır. Ölçmenin her ders için nasıl yapılacağı, ilan edilen ders bilgi formlarında belirtilir. Her yarıyılda en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen derslerin değerlendirilmesi, ilan edilen ders bilgi formlarında belirtilir.

(2) Sınavlar dersin öğretim elemanı tarafından düzenlenir ve yönetilir. Sınav takvimi ve sınavlarda görevlendirilen öğretim elemanları ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(3) Ara sınav, yarıyıl sonu, bütünleme ve mazeret sınavlarının sonuçları tüm sınavların bitiş tarihini izleyen bir hafta içinde ilan edilir.

(4) Sınav evrakı, sınavların sona ermesini takip eden üç hafta içerisinde fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu sekreterliklerince Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilir ve en az iki yıl süre ile saklanır.

Bütünleme sınavı

MADDE 14 – (1) Öğrencilere, girmiş oldukları yarıyıl sonu sınavı sonucunda ders başarı notu olarak FF veya (YS/U) notları aldıkları dersler için bütünleme sınav hakkı verilir.

(2) Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınava giremeyen öğrencilere ilgili ders için bütünleme sınav hakkı tanınır.

(3) GNO’ su 2,00’ın altında olan öğrenciler sadece DD ve DC notu aldıkları derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Öğrenciler, yarıyıl içinde kayıtlı olmadıkları veya devamsızlıktan kalarak (DS/NA) notu aldıkları derslerden bütünleme sınavına giremezler.

(4) Bütünleme sınav hakkı verilirken yaz okulu uygulaması olup olmadığına bakılmaz.

(5) Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl sonu sınavı notu yerine geçer.

(6) Bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

Mazeret sınavı

MADDE 15 – (1) İlgili yönetim kurullarınca kabul edilen geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere, mazeretlerini belgelemek ve sınavların sona erdiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içerisinde yazılı olarak başvurmak kaydıyla ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir.

Notlar

MADDE 16 – (1) Öğrencilerin her ders için aldıkları başarı notları, aşağıdaki eşdeğerlik tablosunda yer alan 100’lük not sistemine uygun olarak, ilgili öğretim elemanı tarafından verilir ve sınav evrakıyla birlikte öğrenci işleri birimine teslim edilir.

a) Başarı notlarının eşdeğerlik tablosu aşağıdaki gibidir:

SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI

NOT SİSTEMİ

HARF-1

HARF-2

4’LÜK

100’LÜK

 

NOT SİSTEMİ

NOT SİSTEMİ

NOT SİSTEMİ

NOT SİSTEMİ

BAŞARI DERECESİ

A

AA

4

90-100

Pekiyi

A-

BA

3,5

85-89

Pekiyi

B

BB

3

80-84

İyi

B-

CB

2,5

70-79

İyi

C

CC

2

60-69

İyi (Mezuniyet Notu)

C-

DC

1,5

55-59

Orta geçer

D

DD

1

50-54

Orta geçer

F

FF

0

0-49

Başarısız

 

b) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:

1) E/I- Eksik (Incomplete).

2) BR/S- Başarılı (Satisfactory).

3)  YS/U- Yetersiz (Unsatisfactory).

4) T - Transfer.

5) G/P- Gelişmekte olan (Progressing).

6) M/EX- Muaf (Exempt).

7) DS/NA- Devamsız (Not Attended).

c) Ortalamaya katılmayan notlar için uygulanacak esaslar şunlardır:

1) E/I notu: Dönem içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli başka bir nedenle ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan, ara sınav veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten (E/I) notu aldığı takdirde, notun ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde mazeretini belgelemek suretiyle öğrenci işleri birimine başvurur. İlgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile mazeretleri kabul edilen öğrenci için mazeret sınav hakkı ya da ders eksiklerini tamamlamak üzere bir süre verilir. Bu sürede tamamlanan ders yükümlülükleri veya yapılan sınav sonucunda verilen başarı notu, (E/I) notunun yerine geçer. Ancak (E/I) notu aldığı halde süresi içinde herhangi bir başvuruda bulunmayan öğrencinin E notu kendiliğinden FF notu haline dönüşür. Uzun süreli rapora bağlı bir hastalık ve benzeri hallerde, bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararıyla E notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

2) BR/S notu: Öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

3) YS/U notu:  Öğretim programlarında bulunan kredisiz  derslerden,  ön  lisans  ve  lisans programına hazırlık programında alınan derslerden veya öğrenci değişim programı çerçevesinde alınan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

4) T notu: Üniversite dışından lisans programlarına geçiş yapan veya bir değişim programına katılan öğrencilere, daha önce almış oldukları ve eşdeğerliliği bölüm başkanlığı önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş dersler için verilir.

5) G/P notu: Kredisiz dersleri bitirmemiş, ancak başarılı olarak sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

6) M/EX notu: Senato tarafından belirlenen derslerden ilgili bölümce uygulanan muafiyet sınavı sonucunda başarılı olunan dersler için ya da öğrencinin Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından alarak başarılı olduğu ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile denkliği tanınarak muaf tutulduğu dersler için verilen nottur. (M/EX) notu ortalamaya katılmaz.

7) DS/NA notu: Derse devam zorunluluğunu veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. (DS/NA) notu, not ortalaması hesaplamasında FF notu işlemi görür.

Notlarda maddi hata

MADDE 17 – (1) Yapılan sınavların notları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edildikten sonra maddi hata tespit edilmesi halinde, düzeltme işlemi için, öğrencinin ya da ilgili öğretim elemanının, notların ilanını izleyen en geç bir hafta içinde ilgili bölüm/program başkanlığına başvurması gerekir. Başvuru, bölüm/program başkanı tarafından bir hafta içerisinde incelenerek ilgili dekanlığa/müdürlüğe gönderilir. Tespit edilen maddi hata ilgili yönetim kurulu kararı ile düzeltilir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir.

Başarı durumunun belirlenmesi

MADDE 18 – (1) Bir dersten (BR/S), (M/EX), DD ve daha yukarı not alan öğrenci o dersten başarılı sayılır. Herhangi bir dersten FF, (YS/U), (DS/NA) notu alan öğrenci ise o dersten başarısız olup, bu dersi öncelikli olarak tekrarlaması gerekir. Tekrarlanması gereken seçimlik derslerin yerine aynı kredi değerine sahip başka bir seçimlik ders tercih edilebilir.

(2) Dördüncü yarıyılın sonundan itibaren GNO’su 1,80’in altında olan öğrenciler sınamalı öğrenci olur. Sınamalı durumda olan öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri ders yükleri normal yarıyıl ders yükünü aşamaz.

(3) Sınamalı öğrenciler FF, (YS/U) veya (GC/W) notu aldıkları derslerin yanı sıra önceki yarıyıllarda DD veya DC notu aldıkları derslerden istediklerini tekrarlayarak genel not ortalamalarını en az 1,80’e yükseltmek zorundadır. Bu durumdaki öğrenciler, kredisiz dersler hariç hiçbir yeni derse kayıt yaptıramaz. Ancak, sınamalı bir öğrenci, herhangi bir yarıyıl başında kayıt yaptırabileceği bütün derslere kayıt yaptırdıktan sonra toplam ders yükü normal yarıyıl ders yükünden daha az ise, danışmanının onayı ile o yarıyılda yeni dersler alarak toplam ders yükünü normal ders yüküne tamamlayabilir. Ancak bu durumda daha önceki yarıyıllarda alınamamış derslere, yaz öğretimi de dahil olmak üzere öncelik verilir.

(4) Sınamalı durumda olan öğrenciler, Üniversitede faaliyette bulunan kulüplere başkan, başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi olamazlar.

(5) Sınamalı öğrencilikte geçen süre toplam öğrenim süresinden sayılır.

(6) Öğrencilerin güz dönemi başındaki sınamalı öğrencilik durumları, yaz öğretimi sonundaki GNO’larına göre belirlenir.

(7) Son sınıf öğrencileri ile Üniversiteye yatay geçiş yapan öğrencilere, geçişin yapıldığı akademik yıl boyunca, dikey geçiş yapan öğrencilere de intibak programını tamamlayıncaya kadar bu maddede geçen yeni ders sınırlamaları uygulanmaz.

(8) Yaz döneminde ders almak isteyen sınamalı durumdaki öğrenciler ile uzatmalı öğrenci statüsündeki öğrencilere yeni ders sınırlamaları uygulanmaz.

(9) Normal eğitim süresi içerisindeki ön lisans ve lisans öğrencilerinden GNO’su ilgili yarıyılın sonunda 3,00-3,49 olanlar onur listesinde, 3,50-4,00 arasında olanlar yüksek onur listesinde yer alırlar. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir.

(10) Ön lisans ve lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin, kayıtlı olduğu bölümün ön lisans/lisans programındaki dersleri başarı ile tamamlamış olması ve GNO’sunun 2,00’ın altında olmaması gerekir. Lisans öğrenimi GNO’su 3,00’dan 3,49’a kadar olan öğrenciler onur, 3,50 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olur. Onur ve Yüksek Onur listesine geçen öğrencilerin durumları, diplomalarında belirtilir.

Genel not ortalamasının yükseltilmesi

MADDE 19 – (1) Öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla bulundukları yarıyılda almaları gereken derslere ek olarak, daha önce aldıkları ve başarılı sayıldıkları dersleri de tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derslerde en son alınan not geçerli olup akademik ortalamalara bu not dahil edilir.

Başarı notunun belirlenmesi

MADDE 20 – (1) Bir dersin başarı notu; (M/EX) notu hariç, o derse ait yarıyıl içi sınavı kapsamında yapılan kısa sınavlar, alan çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar, staj ve benzeri çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavından alınan notlar esas alınarak dersin başarı değerlendirme sistemine göre belirlenir. Açılacak derslere ait başarı değerlendirme sistemi, her yarıyılın ilk haftası içinde dersin öğretim elemanı tarafından ders bilgi formu ile ilan edilir.

(2) Bir dersin başarı notu, her yarıyıl sonunda akademik takvimde gösterilen süre içerisinde ilgili idari birime teslim edilir ve sonuçlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir.

Sınavlarda kopya

MADDE 21 – (1) Sınavlarda kopya yapan/yaptıran veya kopyaya teşebbüs ettiği disiplin soruşturması sonucunda tespit edilen öğrenciye o sınavdan sıfır notu verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mezuniyet ve Diploma

Derslerin kredi değeri

MADDE 22 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile uygulama, laboratuvar, proje ve atölye çalışmalarının haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur. Kesirli krediler bir üst veya alt tam sayıya yuvarlanır. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan öğrenim faaliyetlerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne dayanan kredi sistemidir.

Yarıyıl ve genel not ortalamaları

MADDE 23 – (1) Bir yarıyılda alınan derslerin rakamsal başarı notlarının, o derslerin kredi değerleri ile ayrı ayrı çarpımları toplamının, bu derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle belirlenen nota yarıyıl not ortalaması denir. Bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülüp yuvarlatılarak bulunur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yöntemin, alınan tüm derslere uygulanması ile hesaplanan nota genel not ortalaması (GNO) denir. Ancak, GNO’nun hesaplanmasında sadece öğretim programında bulunan dersler dikkate alınır.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 24 – (1) Öğretim programında gösterilen derslerin tümünden başarılı olmuş ve GNO’sunu en az 2,00 düzeyine çıkarmış, staj zorunluluğu olan bölümlerde stajını başarı ile tamamlamış, ilgili yönetim kurulunun kararı ile mezuniyet koşulunu sağlamış öğrencilere, fakülte/yüksekokul ile bölüm adı açıklanmak ve gerekiyorsa öğrenim görülen program da belirtilmek suretiyle ön lisans/lisans diploması verilir. Transkript ve diplomalar Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenir.

(2) Diploma almaya hak kazanmış öğrenciler, diplomalarını alabilmek için ilgili birimlerden temin edecekleri ilişik kesme belgesini ibraz etmek zorundadır.

Mezuniyet için ek sınavlar

MADDE 25 – (1) Durumu aşağıdaki şartlara uyan;

a) Staj hariç, öğretim programındaki derslerden (DS/NA) notu bulunmayan,

b) En fazla iki dersi FF olan,

c) Başarısız dersi bulunmadığı halde GNO’ları 2,00’ın altında olan,

ç) En çok iki dersten ek sınava girerek mezuniyet koşulunu sağlayabilecek olan

öğrencilere ek sınav hakkı verilir.

(2) Birinci fıkradaki durumlarda olan ve ek sınav hakkı kullanacak öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun şekilde bu sınavlara girebilmek için başvuruda bulunmak zorundadır.

(3) Ek sınav hakkı, bu hakkın kazanıldığı yarıyılın sonundan bir sonraki dönemin başlamasına kadar geçecek sürede sadece FF, DD ve DC notu alınmış derslerden tanınır.

(4) Bir öğrenciye mezuniyet koşulunu sağlamak için öğrenimi boyunca bir kez ek sınav hakkı tanınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İzin ve hakların saklı tutulması

MADDE 26 – (1) Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere eğitim öğretim süresi boyunca en fazla dört yarıyıl izin verilebilir. Bu durumda öğrenci, izin talep ettiği her yarıyıla ait öğrenim ücretinin 1/3'ünü ödemek zorundadır.

(2) Hastalık, tabii afetler, ekonomik nedenler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öğrencinin mazeret olarak beyan edeceği ve ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği nedenlerle yarıyıl içinde de izin verilebilir. Ancak bu durumdaki öğrencilere ödedikleri öğrenim ücreti iade edilmez.

(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın meydana gelmesinden itibaren en geç on beş gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması ve durumunu geçerli belgelerle kanıtlaması gerekir. Söz konusu nedenlerin devamı halinde ilgili yönetim kurulunca izin süresi uzatılabilir.

(4) İzinli sayılan öğrenci derslere devam edemez ve izinli olduğu dönemde ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez.

(5) İzinli sayılan süreler, ilgili kararda belirtilmek şartıyla öğrenim süresinden sayılmaz.

Üniversiteden ayrılma

MADDE 27 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak başvururlar. Bu öğrencilerin ilgili birimlerden alacakları ilişik kesme belgelerini ibraz etmek şartıyla kayıtları silinir. Başvuru üzerine kaydı silinen öğrenciye, isterse öğrenim durumunu gösteren bir belge, girişte Üniversiteye teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri verilir. Ancak, öğrencinin içinde bulunduğu yarıyıl ücretinin tamamı tahsil edilir.

Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere gönderilen öğrenciler

MADDE 28 – (1) Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılabilecek anlaşmalara göre, öğrenci değişimi çerçevesinde Üniversite tarafından öğrenciler, eğitimlerinin üçüncü yarıyılından itibaren, dört yarıyıla kadar yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına gönderilebilir. Gönderilen öğrencinin bu süre içerisinde Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe öğrenci, öğrenim ücretini Üniversiteye öder.

(2) Anlaşmalı olmayan yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilmesi, ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.

(3) Öğrencinin yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olduğu derslerin eşdeğerlik işlemleri; ilgili kurul tarafından, diğer yükseköğretim kurumundan aldığı notların 16 ncı maddedeki not sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılır.

Yatay geçiş

MADDE 29 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenci işleri birimine başvuruda bulunabilirler. Başvurular, öğrencinin geçiş yapmak istediği bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

Ders muafiyeti

MADDE 30 – (1) Öğrenci; kaydını yaptırdıktan sonra daha önceki yükseköğrenimi sırasında başarılı olduğu dersleri gösteren bir belge ibraz etmek koşuluyla ders ekleme ve bırakma süresi sonuna kadar bazı derslerden muafiyet talep edebilir. İlgili yönetim kurulu bu talebi inceleyerek yeterli gördüğü derslerden öğrenciyi muaf tutabilir.

(2) Bu durumdaki öğrencinin; hangi yarıyıldan başlayacağına ve azami öğretim süresinden kaç yarıyıl düşüleceğine, muaf tutulduğu dersler ile bunların kredi toplamı göz önüne alınarak ilgili yönetim kurulu karar verir.

Fazladan alınan dersler

MADDE 31 – (1) Alınan her fazla ders transkriptte gösterilir. GNO’suna, seçmeli derslerden sadece öğretim programında belirlenen kredi miktarı kadar ders en yüksek not alınandan başlayarak katılır, artanlar katılmaz. Artan ve başarılı olunan dersler, fazladan alınan dersler olarak transkriptte gösterilir.

Çift anadal ve yandal programı

MADDE 32 – (1) Öğrenciler, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları ile belirlenen esaslara uygun olarak başka bir bölümün açmış olduğu ikinci bir programa ait çift anadal ve yandal programı derslerini takip edebilirler. Öğrencilere, bu programa ait dersleri başardığında çift anadal programı için diploma, yandal programı için sertifika verilir. Çift anadal ve yandal programları Senatoca belirlenen esaslara göre yürütülür.

Ön lisans diploması

MADDE 33 – (1) Kayıtlı olduğu öğretim programındaki ilk dört yarıyılın bütün dersleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ortak zorunlu dersleri başarmış olup, GNO’sunu en az 2,00’a çıkarmış olan öğrencilere müracaatları halinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, ilgili yönetim kurulunun kararı ile ön lisans diploması verilir.

(2) Ön lisans diploması almak için başvuran öğrencilere, gerekli şartları sağlamak üzere, 25 inci maddede yer alan esaslara uygun olarak ek sınav hakkı verilir.

Burslu öğrenciler

MADDE 34 – (1) Öğrencilere verilecek burslarla ilgili hususlar Mütevelli Heyeti tarafından belirlenerek ilan edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 36 – (1) 22/5/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörü yürütür.