26 Nisan 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29338

YÖNETMELİK

Mevlana Üniversitesinden:

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/1/2011 tarihli ve 27805 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevlana Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın normal öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, normal öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, normal öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, normal öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Normal öğrenim süresi bir yıl olan hazırlık sınıfının azami öğrenim süresi iki yıldır.

(2) Üniversitede öğretim dili; dil programlarında kendi dillerinde, yabancı dilde öğretim verilen programlarda İngilizce, diğer programlarda Türkçe’dir. İlgili kurul kararı ve Senatonun onayıyla belirli programlarda bir kısım dersler Türkçe veya İngilizce verilebilir.

(3) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıllar, normal ve azami öğrenim süresine dahil edilir. Geçiş yapan veya daha önce bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş öğrencilerin, önceki programlarında geçirdikleri süre, ilgili kurul kararı ile normal ve azami öğrenim süresine dahil edilir.

(4) Öğrenciler, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen azami süreler içinde öğrenimlerini tamamlayamadıkları hallerde, 2547 sayılı Kanundaki esaslara uygun olarak kendilerine verilen sınav haklarından yararlanırlar.

(5) Fakülte veya yüksekokullarda ilgili kurul kararı ve Senatonun onayıyla önerilen dersler, iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan öğretim veya bir kısmı uzaktan bir kısmı yüz yüze yapılan karma öğretim şeklinde yapılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Disiplin

MADDE 37 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi başlığı ile birlikte  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mezuniyet ve diploma

MADDE 38 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için; o programdaki mezuniyet için gerekli tüm dersleri almış ve başarmış olması, genel not ortalamasının en az 2.00 olması ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekir.

(2) Öğrencilerin mezuniyeti, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurullarında onaylanarak kesinleşir. Diplomaya mezuniyet tarihi olarak ilgili yönetim kurulunun onay tarihi yazılır.

(3) Mezuniyet şartlarını sağlayan öğrencilere, o programın lisans veya ön lisans diploması verilir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe belirlenir.

(4) Lisans öğrenimlerini tamamlayamayanların ön lisans diploması, ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir ve bu diplomayı alanların üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Öğrencilere diploma verilmesi için, öğrencilerin birimlere imzalatacakları ilişik kesme belgesi getirmeleri ve öğrenci kimliklerini geri vermeleri zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tebligat

MADDE 40 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin kayıt sırasında bildirdiği ya da daha sonra öğrenci otomasyon sisteminden güncellediği posta adresine yapılmak, öğrenci adına e-posta göndermek veya ilgili birim tarafından ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenci, öğrenci numarası ile tanımlı e-posta adresini ve ilgili birim tarafından yapılacak ilanları sürekli takip etmekle yükümlüdür. Ayrıca öğrenciler her adres değişikliğini bildirmek zorundadırlar, aksi halde daha önce bildirmiş oldukları adrese yapılan tebligat geçerli sayılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kayıt dondurma

MADDE 41 – (1) Öğrenciye, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile yarıyıllık müfredat uygulanan programlarda her defasında en fazla iki yarıyıl, yıllık müfredat uygulanan programlarda ise her defasında bir yıl süre ile kayıt dondurma izni verilebilir. Bu izin, toplam öğrencilik süresinde iki yılı geçemez. Bu şekilde izin alan öğrenci, derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. İzni biten öğrenci, ayrıldığı yarıyıl başından itibaren öğrenciliğine devam eder.

(2) Kayıt dondurulan süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz. Derslerin başlamasından itibaren en geç otuz gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile müracaat edilmesi gerekir. Mazeretleri nedeniyle bizzat başvuramayan öğrencilerin yakınlarına yazılı izin vermeleri veya yakınları tarafından mazeretlerini gösterir belge getirilmesi halinde izin işlemleri yakınları tarafından yaptırılabilir. Yarıyıllık müfredat uygulanan programlarda izin talep edilen her yarıyıla ait, yıllık müfredat uygulanan programlarda ise izin talep edilen her yıla ait öğrenim ücretinin 1/3 ü ödenmek zorundadır.

(3) Öğrenciler, başvurularında belirtmek koşulu ile sağlık, ekonomik, iş, ailevi, askerlik, kişisel, diğer eğitim imkânları, beklenmedik zorunlu olaylar ve benzeri nedenlerle kayıt dondurma başvurusunda bulunabilirler. Başvurularda belirtilen mazeretler için belge sunma zorunluluğu yoktur.

(4) Öğrencinin daha önceden öngörülemeyen mazereti nedeniyle, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen devamsızlık sınırları aşılmış veya aşılacak ise ilgili yönetim kurulu kararı ile yarıyıl/yıl içinde de kayıt dondurma izni verilebilir. Bu durumdaki öğrenciler, yarıyıllık müfredat uygulanan programlarda izin talep edilen her yarıyıla ait, yıllık müfredat uygulanan programlarda ise izin talep edilen her yıla ait öğrenim ücretinin 1/3 ünden az olmamak kaydıyla öğrenim gördüğü süre kadar ücreti ödemek zorundadır.

(5) Yeni kazanan veya yeni kayıt yaptıracak olan öğrenciler kayıt dondurma talebinde bulunduklarında, yarıyıllık müfredat uygulanan programlarda kaydın yapılacağı yarıyılın, yıllık müfredat uygulanan programlarda ise yılın öğrenim ücretinin 1/3 ünü ödemek zorundadır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlişik kesme

MADDE 42 – (1) Üniversiteden ilişiğini kesecek öğrencilerin, öğrenci işleri daire başkanlığından alacakları ilişik kesme belgesini, ilgili birimlere imzalatarak teslim etmesi ve kayıt sırasında vermiş oldukları belgeleri iade alması gerekir.

(2) Mazeretleri nedeniyle bizzat başvuramayan öğrencilerin, yakınlarına yazılı izin vermeleri halinde ilişik kesme işlemleri yakınları tarafından yaptırılabilir.

(3) Derslerin başlamasını takip eden dördüncü hafta sonuna kadar ilişiği kesilen öğrencinin ilgili yarıyılda/yılda kayıtlı olduğu dersler silinir.

(4) Aşağıda belirtilen durumlarda ilgili yönetim kurulu kararı ile üniversite tarafından öğrencinin ilişiği kesilir:

a) 2547 sayılı Kanunda belirtilen süreler içerisinde başarı sağlayamamak veya bu Kanunda belirtilen süre kadar kayıt yenilememiş olmak,

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre üniversiteden çıkarma cezası almış olmak.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlişik kesme nedeniyle ücret durumu

MADDE 43 – (1) Öğrenciler, ilişik kesme işleminin yapıldığı yarıyıldan/yıldan önceki tüm mali sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. Ancak, öğrencilerden ders kaydı yaptırmadıkları yarıyılların öğrenim ücretleri alınmaz.

(2) Kendi isteği ile üniversiteden ayrılacak öğrencilerden, yeni kayıt yaptırmış olanlar için ek yerleştirme kontenjanlarının ÖSYM’ye bildirilmesi veya yatay geçişlerde yedek kayıt tarihinin sonuna kadar, diğer öğrenciler için güz yarıyılı ders başlangıcından itibaren iki hafta içerisinde başvurmaları halinde o yıla ait öğrenim ücretinin tamamı iade edilir. Bu sürelerden itibaren bahar yarıyılı ders başlangıcının ikinci haftasının sonuna kadar başvuran öğrencilere, o yıla ait öğrenim ücretinin yarısı iade edilir. Diğer durumlarda ise yıllık öğrenim ücreti iade edilmez.

(3) Yatay geçiş yaparak üniversiteden ayrılacak olan öğrencilerden, güz yarıyılında geçiş yapanlara ders başlama tarihinden önce başvurmaları halinde o yıla ait öğrenim ücretinin tamamı iade edilir, bahar yarıyılında geçiş yapanlara ise ders başlama tarihinden önce başvurmaları halinde o yıla ait öğrenim ücretinin yarısı iade edilir. Diğer durumlarda öğrencinin öğrenim gördüğü süre kadar öğrenim ücreti kesilerek iade edilir.

(4) Üniversite tarafından ilişiği kesilerek ayrılacak olan öğrenciler ders kaydı yaptırmış ise, ilişik kesilen süreye kadar öğrenim ücretini ödemek zorundadır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü, 34 üncü, 35 inci, 36 ncı, 39 uncu ve 44 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mevlana Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/1/2011

27805

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

29/12/2011

28157

2-

15/2/2012

28205

3-

4/7/2012

28343

4-

22/11/2012

28475

5-

30/4/2013

28633

6-

2/6/2013

28665

7-

11/8/2013

28732

8-

18/10/2014

29149 (Mükerrer)