26 Nisan 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29338

YÖNETMELİK

Boğaziçi Üniversitesinden:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BİZANS ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Boğaziçi Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Boğaziçi Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye’de Bizans uygarlığı ile ilgili çalışmaların gelişimine katkıda bulunmak ve halihazırda yapılan araştırmalar için bir platform işlevi görmek,

b) Üniversitenin bünyesinde Bizans tarihi, kültürü, sanat ve mimarlık tarihi, arkeolojisi konularındaki akademik birikimi uluslararası bir ortama taşıyarak geliştirmek,

c) Bizans tarihi, kültürü, sanat ve mimarlık tarihi, arkeolojisi konularında Üniversitede verilen eğitimin geliştirilmesini desteklemek ve teşvik etmek; yurtiçi ve yurtdışındaki diğer üniversitelerle bu konularda ortak çalışma ve araştırmaları geliştirmek,

ç) Bizantoloji alanında uzmanlığın altyapısını teşkil eden ve halen Üniversitede verilen Latince, Eskiçağ ve Ortaçağ Yunancası eğitiminin geliştirilmesini desteklemek ve teşvik etmek; gelecekte bu dillerin yanı sıra Bizans dönemi paleografya, nümizmatik, kodikoloji gibi konularda eğitimi desteklemek, 

d) Araştırma, inceleme, koruma, uygulama ve geliştirme projelerine ön ayak olmak ve bu projelerin gerçekleşmesi için Kültür Bakanlığı ve Türk Tarih Kurumu başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumsal birimlerle işbirliği yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Düzenlenecek ulusal ve uluslararası konferanslar, çalıştaylar, konuşma dizileri, seminerler ve bunların yayınlanması aracılığı ile Bizans çalışmaları sahasındaki araştırmaları desteklemek, 

b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve ortak projeler yapmak, 

c) Bizans tarihi, kültürü, sanat ve mimarlık tarihi, arkeolojisi konularında uygulamalı eğitim ve araştırma çalışmaları yürütmek ve yayınlanmasını desteklemek,

ç) Bizans kültürel mirasını belgelemeye ve korumaya yönelik çalışmaları ve projeleri desteklemek ve geliştirmek, 

d) Bizans tarihi, kültürü, sanat ve mimarlık tarihi, arkeolojisi konularında bilimsel ve akademik işbirliğinin gelişmesini teşvik etmek; bu amaçla Türkiye’de ve diğer ülkelerde yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, doktora sonrası araştırmacıların ve öğretim üyelerinin bilimsel alışveriş ve hareketliliğine katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Bunların Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Üniversitede tam zamanlı görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri arasından ve Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Göreve vekalet dört aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitede tam zamanlı görev yapan öğretim üyelerinden en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayı ile Rektörlüğe sunmak,

e) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; en az üçü Üniversitede tam zamanlı olarak görev yapan öğretim üyeleri arasından olmak üzere, toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu tutanakları Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur, ayrıca bu tutanakların birer nüshası Rektörlüğe gönderilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,

ç) Üniversitede tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri arasından Müdür adayını seçmek ve Rektöre önermek,

d) Danışma Kurulu üyelerini Rektöre önermek,

e) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek,

f) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idarî plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite ile diğer kişi, kurum ve kuruluşların temsilcilerinden en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idarî açıdan bilgi, deneyim ve öneriler sunmak.

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu; araştırma, eğitim ve Merkez faaliyetlerini daha hızlı ve verimli yürütmek ve düzenlemek için çalışma grupları oluşturabilir.

(2) Çalışma gruplarının üyeleri Üniversitenin ilgili bölümlerindeki öğretim elemanları arasından gönüllü adaylardan seçilir. Çalışma grubu üyeleri, adaylar içerisinden Yönetim Kurulunun onayı alınarak belirlenir.

(3) Yönetim Kurulu, çalışma gruplarının çalışmalarını değerlendirir. Bu çalışmaları uygulamaya koymak veya Danışma Kurulunda tartışmaya açmak zorunda değildir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.