25 Nisan 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29337

YÖNETMELİK

tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

tta GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/5/2014 tarihli ve 29013 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c), (f) ve (ı) bentlerinin (2) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) tta Gayrimenkul A.Ş.’de Şef Yardımcısı pozisyonunda en az üç yıl veya Memur pozisyonunda en az yedi yıl çalışmış olmak,”

“2) tta Gayrimenkul A.Ş.’de Çözümleyici, Şef pozisyonlarından birinde en az beş yıl, Şef Yardımcısı pozisyonunda en az yedi yıl veya Memur pozisyonunda en az dokuz yıl çalışmış olmak,”

“2) tta Gayrimenkul A.Ş.’de Memur, Ambar Memuru, Veznedar, Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarından birinde en az dört yıl çalışmış olmak,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/5/2014

29013