25 Nisan 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29337

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN İSİMLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN

YÖNETMELİK (96/74/AT)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/8/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (96/74/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.