25 Nisan 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29337

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

İKİLİ TEKSTİL LİF KARIŞIMLARININ KANTİTATİF ANALİZ METOTLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK (96/73/AT)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/4/2001 tarihli ve 24381 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkili Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında Yönetmelik (96/73/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.