23 Nisan 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29335

TEBLİĞ

Şeker Kurumundan:

BİR ŞEKER TÜRÜNDEN BAŞKA BİR ŞEKER TÜRÜNÜN ÜRETİLMESİ VE

ŞEKERLERİN AMBALAJLANMASI İLE PAZARLANMASINA DAİR

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 1/8/2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bir Şeker Türünden Başka Bir Şeker Türünün Üretilmesi ve Şekerlerin Ambalajlanması ile Pazarlanmasına Dair Tebliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan “Bu Tebliğ kapsamında üretim” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya ambalajlama” ibaresi, ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, beşinci fıkrasında yer alan “ve üretilecek ürünler, Kuruma işletme kayıt belgesi uygunluk yazısı başvurusundaki belge, bilgi ve beyanlarla uyumlu olur.” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra dördüncü fıkra olarak eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Kurum gerekli görmesi halinde ek bilgi ve belge isteyebilir.”

“(4) Faaliyet konusu ürünlere ilişkin EK-1’de yer alan belgeleri eksiksiz ve tam olarak gönderen firmalara en fazla 10 (on) iş günü içerisinde ilgili faaliyet konusu için uygunluk yazısı düzenlenir. Ambalajladığı ve/veya ürettiği şekerin yurt içinde üretilmediği tespit edilen ve yasal yollardan ithal edildiğine dair bir belgesi bulunmayan firmalara uygunluk yazısı düzenlenmez.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan EK-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğe ekteki EK-2 eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Şeker Kurulu yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/8/2013

28725

Ekler için tıklayınız