23 Nisan 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29335

YÖNETMELİK

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARINDAN KORUMAYA YÖNELİK ÜRETİM

ŞEKLİNE, ETİKETLENMESİNE VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sigaralar, iç panel kullanılmak suretiyle görünebilir herhangi bir yüzey alanı ölçüsünü değiştiren, yüzey alanını genişleten, yeni yüzey alanları oluşturan özelliklere haiz birim paketler ile piyasaya arz edilemez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 9 uncu madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 9 – İç panel kullanılmak suretiyle görünebilir herhangi bir yüzey alanı ölçüsünü değiştiren, yüzey alanını genişleten, yeni yüzey alanları oluşturan özelliklere haiz birim paketler ile piyasaya arz edilen sigaraların üretilmesine, ithal edilmesine, piyasaya arz izni verilmesine 20/5/2016 tarihine kadar devam edilebilir. Bu nitelikteki birim paketlere haiz sigaralar; 31/12/2016 tarihine kadar piyasada bulunabilir, 1/1/2017 tarihinden itibaren hiçbir şekilde piyasada bulundurulamaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.